5-45COM

5-45COM

Commission des Relations extérieures et de la Défense

Annales

MARDI 1er MARS 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Rik Daems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles sur «WikiLeaks et les suites diplomatiques pour notre pays» (nº 5-279)

M. le président. - M. Olivier Chastel, ministre de la Coopération au développement, chargé des Affaires européennes, répondra.

De heer Rik Daems (Open Vld). - Uitgerekend vandaag lees ik dat WikiLeaks genomineerd is voor de Nobelprijs van de Vrede. Het spreekt bijna vanzelf dat de publieke opinie veel sympathie heeft voor wat WikiLeaks doet. Het maakt informatie publiek die vaak publiek had moeten zijn. Persoonlijk heb ik bij WikiLeaks toch erg gemengde gevoelens. We mogen niet uit het oog verliezen dat WikiLeaks ook gegevens publiek maakt die daarvoor niet in aanmerking komen. Ik denk onder meer aan dossiers over Opel, over kernwapens, Guantánamo, de PKK, het dossier-Dutroux.

Elke overheid moet uiteraard maximale transparantie bieden over alles wat ze onderneemt, maar ze moet ook maatregelen nemen om diplomatiek en ander verkeer te beschermen. Niet-publieke gegevens mogen vaak niet openbaar worden gemaakt om te verhinderen dat ze verkeerd worden gebruikt. In welke mate heeft de Belgische regering daarvoor al maatregelen genomen?

Een andere vraag is of we hier niet te maken hebben met diefstal. Uit een vroeger leven, toen ik meer met telecom bezig was, heb ik onthouden dat de virtuele wereld zeer reëel is. Als ik in een computersysteem van een bedrijf binnendring en er een molecule van een geneesmiddel vind, kan ik dat aan een concurrerend bedrijf verkopen. Dat is in wezen intellectuele diefstal. Zowel bij de overheid als bij privé-bedrijven is er heel wat gevoelige informatie, die beschermd moet worden.

Heeft de regering recentelijk maatregelen getroffen om het risico op verspreiding van gevoelige informatie in te perken?

Zijn er situaties waarbij de Belgische staat verplicht is om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen het wederrechtelijk ontvreemden van informatie?

De heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken. - Ik lees het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken.

Net als de heer Daems betreur ik dat massa's diplomatieke berichten via WikiLeaks worden verspreid. Dat kan inderdaad de diplomatieke werking schaden.

Dat WikiLeaks bronnen en namen van contactpersonen die een vertrouwelijk gesprek aangingen vrijgeeft, kan ertoe leiden dat we minder gemakkelijk toegang krijgen tot relevante informatie.

Zoals de heer Daems wellicht weet, heb ik inderdaad ernstige vragen gesteld bij vermeende instructies voor spionageactiviteiten bij onder meer de VN in New York. Ik heb persoonlijk mijn bezorgdheid kenbaar gemaakt bij de VS-ambassadeur in Brussel.

Toch moeten we ook niet dramatiseren. Het overgrote deel van de informatie was en is publiek beschikbaar. Ik heb momenteel geen aanwijzingen dat het optreden van WikiLeaks diplomatieke gevolgen zou hebben voor ons land.

De heer Rik Daems (Open Vld). - Het is positief dat op zijn minst tot op vandaag niet blijkt dat er ernstige schade is aangericht. Ik zal niettemin de komende weken initiatieven nemen in verband met WikiLeaks want ontvreemding in de virtuele wereld staat gelijk aan ontvreemding van eigendom in de reële wereld. Er moeten grenzen worden gerespecteerd, uiteraard met respect voor een zo groot mogelijke transparantie van het overheidsoptreden.