5-12

5-12

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 17 FÉVRIER 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Martine Taelman au ministre de la Justice sur «la distribution et le stockage d'ordinateurs portables achetés en grand nombre» (nº 5-32)

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - In het najaar heb ik de minister al een vraag gesteld over de 2700 laptops die eind 2009 werden aangekocht voor de magistratuur. Daar de verdeling van het grote aantal laptops onder de individuele magistraten niet onmiddellijk kon gebeuren en de FOD Justitie over onvoldoende opslagruimte beschikte, werd een contract gesloten met een privéonderneming om de computers op te slaan. Oorspronkelijk was het de bedoeling de computers uiterlijk de eerste helft van 2010 - daarna eind 2010 - te verdelen, zodat de kosten binnen de perken bleven. Ondertussen verneem ik dat de verdeling van de computers nog altijd niet is gebeurd en dat een aanzienlijk deel van de laptops nog steeds opgeslagen is.

Hoeveel laptops zijn ondertussen verspreid onder de magistraten en hoeveel toestellen zijn nog opgeslagen?

Wanneer zullen alle laptops verdeeld zijn?

Wat zijn de meerkosten van de opslag na de oorspronkelijke deadline medio 2010?

Waarom slaagt de FOD er niet in de laptops te verspreiden? Werd destijds een planning opgesteld? Zo ja, wanneer en wat hield die in?

Zijn er licenties voor de software die op de ongebruikte computers staat? Zo ja, hoeveel werd betaald voor deze - nutteloze - rechten?

Worden de eventuele licenties op jaarbasis betaald?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - De uitrol van de laptops voor magistraten mag niet worden verward met de standaardisering van de desktopomgeving. De 20 000 pc's van alle medewerkers van Justitie krijgen een zelfde desktopomgeving zodat op termijn probleemloos intern en met de buitenwereld kan worden gecommuniceerd. Zo willen we een oud zeer, dat aan de basis ligt van heel wat problemen en klachten, wegwerken.

De vraag van mevrouw Taelman ging echter over de laptops die aan de magistraten ter beschikking worden gesteld. Hiermee willen we een ander oud zeer wegwerken, namelijk dat de meeste magistraten niet over een eigen kantoor beschikken of soms op een andere locatie dan hun kantoor met de computer moeten werken, maar niet over een laptop met de nodige randaparatuur beschikken. Gelukkig hebben tot voor kort velen zich beholpen, wat dan weer en andere problemen met zich meebracht. We hebben dan ook beslist om één standaardconfiguratie te gebruiken, zodat alle pc's met elkaar kunnen worden verbonden.

Van de 2700 aangekochte laptops werden er 1894 geïnstalleerd en aan magistraten geleverd. Het uitrolproject van die laptops is eind januari afgesloten. Een tweehonderdtal magistraten heeft echter nog geen laptop omdat ze geen afspraak hebben gemaakt om hun laptop af te halen of niet op de afspraak zijn verschenen. De laptops moeten na afspraak worden afgehaald omdat ze persoonlijk worden geconfigureerd en er wachtwoorden moeten worden toegekend.

161 laptops zijn bestemd voor de onderzoeksrechters. Die uitrol wordt apart georganiseerd omdat die samen verloopt met een standaardiseringsproject. Computers voor onderzoeksrechters hebben immers een specifieke applicatie, die vereist dat elke onderbreking wordt vermeden. De stafdienst ICT wil geen enkel risico lopen en elke onderbreking vermijden.

De overige laptops zullen, in kleinere hoeveelheden, worden gebruikt voor specifieke proefprojecten, zoals een proefproject met betrekking tot de rechters in handelszaken, en voor een aantal griffiers die ook vaak van thuis uit werken.

De totale aankoopprijs bedroeg 3 513 000 euro, inclusief btw. Bij de bestelling werd een korting van 420 000 euro bedongen omdat de laptops vroeger werden afgenomen. Daartegenover kostte het stockeren van de toestellen ongeveer 200 000 euro. Over het geheel was er een voordeel. Intussen worden de resterende computers in eigen lokalen bewaard, zodat geen kosten voor het stockeren moeten worden betaald.

De vertraging was te wijten aan de onderbezetting van de stafdienst en een paar andere problemen. Die zijn inmiddels weggewerkt, maar wellicht had de operatie beter kunnen worden voorbereid.

Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin we nu al maanden functioneren, slagen we er toch in belangrijke vooruitgang te boeken in de informatisering van justitie. De weg is nog lang omdat de opgelopen achterstand groot is. Met de realisatie van concrete projecten, zoals de beslagberichtendatabank en de diverse MaCH- en Cheopstoepassingen, zetten we de weg voort naar een hedendaagse justitie.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Een dergelijk antwoord ben ik van de minister niet gewend. Normaal beantwoordt hij de vragen, soms zelfs zeer uitgebreid, maar ditmaal krijg ik hetzelfde antwoord als vorig najaar. Ik wist al dat de kosten 3,5 miljoen bedragen en dat er een korting was van 420 000 euro.

Ik vroeg echter waarom de FOD er niet in geslaagd is de laptops te verspreiden. Als slechts 1894 van de in 2009 aangekochte laptops in gebruik zijn, kunnen we toch niet spreken van goed beleid. Het is toch kafkaiaans dat een computerwinkel beweert dat er geen vervangstukken zijn voor een `voorhistorische' laptop van twee jaar oud.

Mijn vraag met betrekking tot de licenties heeft de minister evenmin beantwoord. Ik vrees dan ook dat ik nogmaals op dit onderwerp zal moeten terugkomen.