5-40COM

5-40COM

Commission de l'Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 22 FÉVRIER 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens à la ministre de l'Intérieur sur «les avancées concernant la procédure d'alarme pour personnes sourdes et malentendantes en cas d'accident dans un établissement Seveso» (nº 5-483)

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - In december 2008 stelde ik aan de voorganger van minister Turtelboom, de heer Dewael, een vraag over de evolutie in het dossier van de alarmprocedure voor doven en slechthorenden in geval van een ongeval in een Seveso-inrichting. Minister Dewael antwoordde toen dat het systeem om via sms een noodbericht naar doven en slechthorenden te versturen in geval van een Sevesoramp tijdens het eerste trimester van 2009 operationeel zou kunnen zijn. In april 2009 zou een uitgebreide testsequentie voor de bewuste doelgroep worden georganiseerd op de twee plaatsen waar het systeem al werd geïnstalleerd, namelijk in de lokalen van de Algemene directie van de Civiele Veiligheid te Brussel en bij de Operationele eenheid van de Civiele Bescherming te Liedekerke.

Verder was het de bedoeling om alle operationele eenheden waar de drukknoppen van de elektronische sirenes zijn opgesteld, met sms-alarmering uit te rusten. De investering zou over twee begrotingsjaren worden gespreid zodat uiterlijk tegen einde 2010 alle operationele eenheden over een dergelijk systeem zouden beschikken. Ook zou een actieplan worden opgesteld om alle systemen onderling te verbinden zodat de capaciteit drastisch zou kunnen worden verhoogd.

Ten slotte zouden de nodige inspanningen worden gedaan om een databank met oproepnummers van doven en slechthorenden samen te stellen. Daarbij zou met de belangenverenigingen worden samengewerkt, en dit ook om de databank up to date te houden.

Daarbij zou de mogelijkheid worden ingebouwd dat mensen hun contactgegevens zelf in de databank kunnen updaten. Op geregelde basis zou ook een enquête onder de abonnees worden gehouden.

Graag had ik gepeild naar de stand van zaken in dit dossier. We zijn inmiddels immers ruim twee jaar later.

Werd in 2009 effectief een test georganiseerd, gericht op de doelgroep van doven en slechthorenden? Zo ja, wat waren hiervan de resultaten?

Zijn alle eenheden waar drukknoppen van de elektronische sirenes zijn opgesteld inmiddels uitgerust met het sms-alarmeringssysteem? Kan ik hiervan een overzicht krijgen? Werden de systemen onderling verbonden met het oog op het verhogen van de capaciteit?

Werd een databank met oproepnummers samengesteld? Hoeveel mensen werden in de databank opgenomen? Welke inspanningen werden geleverd om mensen uit de doelgroep die geen lid zijn van een belangenvereniging te bereiken? Wat is de procedure voor het updaten van de databank?

Werd eventueel al een enquête onder de abonnees gehouden? Indien ja, wat waren hiervan de resultaten? Indien nee, wanneer is de eerste enquête gepland?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - Voor de doelgroep van doven en slechthorenden werd op de eerste donderdag van april in 2009 om 10 uur een test uitgevoerd. Daarbij werd een sms gestuurd naar vijftig vrijwilligers, gekozen uit een lijst ter beschikking gesteld door Telecontact. Deze sms werd binnen de minuut verstuurd en binnen de vijftien minuten gelezen. Het netwerk waarover deze sms werd verstuurd deelde mee dat de vijftig sms-berichten goed werden ontvangen.

Het materieel voor alle permanente eenheden is besteld. De hardware staat klaar bij de leverancier in Duitsland. De software wordt verder ontwikkeld om meer operationele oplossingen te verkrijgen, zoals onder meer een hogere capaciteit en het gebruik van een uniek nummer 0477/77.77.55.

Normaal gezien zouden de operationele eenheden binnen de komende maanden hun apparaten en een opleiding krijgen. De systemen dienden niet meer onderling te worden verbonden omdat het nieuwe Belgacom/Proximussysteem meer capaciteit levert dan bij het begin van het project.

Er werd inderdaad een databank met oproepers samengesteld en op de website www.telecontact.be is er vanaf augustus 2010 een formulier beschikbaar om erin opgenomen te kunnen worden.

Momenteel zijn er 100 mensen in opgenomen. In de toekomst zullen informatiecampagnes worden georganiseerd waarbij slechthorenden naar de website van Telecontact worden doorverwezen. Verder zal de databank via het internet kunnen worden geüpdatet.

Na de test van april 2009 werd via e-mail een enquête gevoerd onder de abonnees. Op de vijftig enquêtes die werden verstuurd zijn er zeventien antwoorden binnengekomen. Zestien personen meldden via deze enquête dat ze op de hoogte waren van de test en dat ze een sms-bericht ontvangen hebben. Deze sms werd door tien personen binnen het kwartier gelezen, door twee binnen het uur, door drie binnen de twee uur en door twee na twee uur. De reden dat vijf personen het sms-bericht pas na een uur gelezen hebben lag bij drie personen aan het feit dat ze met iets anders bezig waren en bij de twee anderen dat ze niet over een gsm-signaal beschikten. Van de zeventien personen hebben vijf personen het bericht beantwoord. Ook in de toekomst zullen op frequente basis testen worden georganiseerd.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Ik dank de minister voor haar uitvoerige antwoord en ben blij dat al zoveel vooruitgang werd geboekt op het vlak van de uitrusting van sms-alarmsystemen. Eindelijk een dossier waarin stappen vooruit worden gedaan!

Het verbaast me dat een groot aantal sms-berichten zo laat werd gelezen. Ik acht het nochtans belangrijk dat dit zo snel mogelijk gebeurt, vooral met het oog op een mogelijke ramp. Zelf heb ik de reflex mijn berichten zo snel mogelijk te lezen, maar misschien zou men dove mensen daarop meer attent moeten maken, bijvoorbeeld via Telecontact.

Tot slot nog een bedenking. Het is goed dat de overheid kiest voor sms-alarmering, maar ze overweegt nog niet burgers toe te laten de nooddiensten te benaderen via sms, omdat de aflevering van zo'n bericht niet kan worden gegarandeerd. Dit lijkt me nogal paradoxaal te zijn.

Ik ben echter pragmatisch en ben tevreden met elke stap vooruit. Ik zal dit dossier evenwel blijven opvolgen.