5-40COM

5-40COM

Commission de l'Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 22 FÉVRIER 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes à la ministre de l'Intérieur sur «le don de cinq voitures au service d'incendie de Zaventem» (nº 5-397)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Zowel in de streekpers als op de website van de brandweer van Zaventem wordt melding gemaakt van een gift door Toyota Motor Europe van vijf van de nieuwste hybride Aurismodellen.

Volgens de brandweer zullen de voertuigen ingezet worden om hun kennis en vaardigheden te oefenen om slachtoffers te bevrijden.

Dit alles roept bij mij toch enkele vragen op:

1) Is het deontologisch toegestaan een gift van deze omvang te aanvaarden?

2) Is het gebruikelijk dat dit gebeurt en wordt er een inventaris van deze giften bijgehouden?

3) Is dit alleen voor het lokale korps of wordt dit materieel ook elders ingezet?

4) Hebben andere constructeurs ook deze gewoonte?

5) Wie ziet erop toe dat dit materieel alleen voor opleiding gebruikt wordt, met andere woorden dat deze wagens niet als vervoermiddel worden gebruikt?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - Ik wil u er eerst en vooral op wijzen dat de brandweer op dit ogenblik nog altijd een gemeentelijke dienst is onder leiding van de burgemeester.

De federale overheid oefent controle uit op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de brandweer. De samenwerking tussen de privésector en de brandweerdiensten waarover u spreekt, is niet strijdig met deze bepalingen.

De reeds deels ontmantelde auto's zijn immers in bruikleen gegeven aan de brandweer Zaventem om onder andere bevrijdingstechnieken bij verkeersongevallen te oefenen.

De brandweer van Zaventem werd geen eigenaar van de wagens en de auto's worden door het korps uitsluitend gebruikt voor deze oefeningen. De auto's zijn ook niet geschikt om ingezet te worden in het verkeer; zowel de korpschef, de officieren als de onderofficieren zien hierop toe.

Ook andere constructeurs stellen wel eens auto's ter beschikking. Het gebeurt ook dat constructeurs al dan niet beschadigde wagens of casco's ter beschikking stellen van provinciale opleidingsinstituten voor de brandweer.

Aangezien het om een lokale bevoegdheid gaat, beschik ik niet over cijfers met betrekking tot deze praktijk.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. U hebt mij gerustgesteld dat dit materieel niet kan worden misbruikt. De foto's van vijf blinkende nieuwe wagens in de krant zijn wat dat betreft dus wel misleidend.