5-35COM

5-35COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Liesbeth Homans aan de minister van Klimaat en Energie over «de toeslag op het elektriciteitsverbruik voor de verwarmingspremie » (nr. 5-284)

Mevrouw Liesbeth Homans (N-VA). - In het verleden werd aan gezinnen en mensen met een bepaald inkomen een verwarmingspremie toegekend omdat de olieprijzen zeer hoog waren. De regering heeft onlangs beslist die premie niet meer uit te keren. Ik vind dat heel verdedigbaar omdat er nog andere middelen bestaan om een sociaal energiebeleid te voeren. In dat licht moeten we ook alle sociale dienstverplichtingen nader bekijken, maar dat is een heel andere discussie.

In december 2010 heeft de CREG de nieuwe federale bijdrage voor elektriciteit en aardgas gepubliceerd. Die bestaat uit verschillende componenten, waaronder de bijdrage voor de `premie verwarming'. Ik vind dat nogal bizar, want die premie is afgeschaft en wordt dus niet meer uitbetaald aan de gezinnen en de particulieren, maar wordt via de federale bijdrage nog wel geïnd bij de bedrijven.

Ik zou dan ook graag enige verduidelijking willen krijgen. Int de minister die premie nog altijd of zal hij ze nog innen? Ze is immers nog opgenomen als component in de federale bijdrage.

Zal de minister ze niet meer innen, zoals hij heeft aangekondigd, wat ik een verdedigbare beslissing vind. Zo neen, wat zal hij doen met die component in de federale bijdrage en het bijbehorende bedrag?

Wat zal de minister doen met het geld uit de federale bijdrage die voor deze afgeschafte premie bij de bedrijven geheven wordt voor een aantal fondsen, zoals het Kyotofonds en dergelijke.

Moet deze situatie niet worden rechtgezet voor de bedrijven? Ze hebben immers bijdragen betaald voor een premie die niet meer wordt uitbetaald.

De heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie. - De forfaitaire vermindering voor verwarming liep eind 2009 inderdaad ten einde en zal in 2011 niet worden voortgezet.

Artikel 21bis van de elektriciteitswet bepaalt de bestemmingen van de federale bijdragen, onder andere de financiering van de forfaitaire vermindering voor verwarming met elektriciteit. De wet van 22 december 2008 heeft deze forfaitaire vermindering echter stopgezet op 31 december 2009. De wettelijke basis voor de berekening en de inning van de bijdrage is er echter nog altijd. Zolang de wet en het koninklijk besluit niet gewijzigd worden, moet de CREG de bijdrage voor de forfaitaire vermindering blijven innen. De bepalingen betreffende de afschaffing van de heffing bestemd voor de forfaitaire tussenkomst werden ingevoerd in het raam van de wet houdende diverse bepalingen, maar werden uiteindelijk niet aangenomen door de voltallige regering. Ze worden op dit ogenblik opnieuw besproken in het raam van de wijzigingen van de gaswet en de elektriciteitswet.

De geïnde bedragen van 2010 en 2011 worden niet overgemaakt aan de FOD Economie voor de uitbetaling van de forfaitaire verminderingen aangezien de wettelijke basis voor de doorstorting ontbreekt. De bedragen worden voorlopig ter beschikking gehouden.

Er is voorzien in uitvoeringsbepalingen voor de terugvordering van de geïnde bedragen, alsook in de afschaffing van de heffing door de CREG. De federale bijdrage voor 2012 zal worden verminderd met de bedragen die overeenstemmen met het te veel geïnde. De last van de federale bijdrage voor de verbruikers zal dus worden beperkt naar rato van het bestaande saldo.

Mevrouw Liesbeth Homans (N-VA). - De minister heeft gezegd dat de bedragen niet meer worden overgemaakt aan de FOD Economie ter uitbetaling van die premie. Heb ik goed begrepen dat de bedrijven die in het kader van de federale bijdrage te veel hebben betaald in 2012 een soort terugbetaling krijgen?

De heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie. - Inderdaad.