5-27COM

5-27COM

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 25 JANUARI 2011 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de forse toename van zware steekpartijen onder jongeren» (nr. 5-314)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Verontrustende berichten over een ernstige toename van straatgevechten met messen, vooral onder jongeren, overwoekeren de media. Het dragen van een mes zou steeds meer als een vanzelfsprekendheid worden aanvaard. Dat creëert een vicieuze cirkel, waarbij steeds meer jongeren zich bewapenen om virulent te reageren op steeds meer andere jongeren die een wapen dragen. Zo ontstaat een bijzonder gevaarlijke, negatieve spiraal, die zich nu al duidelijk laat voelen.

Is de minister zich bewust van dit fenomeen? Weet de minister dat het aantal geregistreerde steekpartijen met messen van 2007 tot 2010 sterk is toegenomen? Deelt de minister mijn vaststelling dat het hier gaat om een onrustbarende evolutie? Gaat deze evolutie gepaard met een toename van de controles op het dragen van steekmessen? Hoe worden ze aangepakt, welke effecten hebben ze? Worden er sinds 2007 steeds meer messen in beslag genomen of ontdekt? Beschikt de minister hier over cijfermateriaal? Stijgt het aantal controles met het oog op het beteugelen van de illegale wapendracht? Beschikt de minister hier over cijfers? Hoe evolueert het aantal dodelijke slachtoffers van die steekpartijen sinds 2007? Smeekt deze evolutie niet om een snelle beperking van de verkoop van dit soort dolkmessen, palmmessen en vouwmessen? Oordeelt de minister het nog langer verantwoord dat ook minderjarigen die messen vrij kunnen kopen? Beschikt de minister ondertussen over een actieplan om dit gevaarlijke fenomeen beter te bestrijden? Organiseerde de minister hierover al overleg met Justitie? Is het afschrikkingseffect van het gebruik en bezit van steekwapens bij de jongeren nog voldoende groot? Zo neen, over welke instrumenten beschikt de minister om dat afschrikkingseffect opnieuw groter te maken?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - De cijfers voor slagen en verwondingen zijn de volgende: 641 gevallen in 2007, 685 in 2008, 696 in 2009 en 123 in het eerste kwartaal van 2010. Voor moord en doodslag waren er 143 gevallen in 2007 waarbij een steekwapen werd gebruikt, 150 in 2008, 153 in 2009 en 45 in het eerste kwartaal van 2010.

In het Nationaal Veiligheidsplan werd de criminaliteit bij jongeren tot 25 jaar als prioriteit gesteld `gezien de toename van deze criminaliteit in vooral de steden en in en rond uitgaanscentra'. Dat betekent dat zowel de lokale als de federale politie voldoende controles moeten uitvoeren in de omgeving van uitgaansbuurten en op het openbaar vervoer.

Naar aanleiding van grootscheepse acties gaat de aandacht van de politiediensten niet enkel uit naar de opsporing van drugs of inbraakmateriaal, maar ook naar illegale wapens. Het gebeurt dan ook geregeld dat processen-verbaal worden opgesteld voor verboden wapenbezit, waarbij onder meer messen en boksijzers in beslag worden genomen. Er zijn geen gecentraliseerde cijfers beschikbaar over het aantal politiecontroles naar illegale wapens.

Wanneer de politie tijdens een controle of tijdens een ordedienst een persoon aantreft in het bezit van een mes dat niet als illegaal wapen staat gecatalogeerd, zal zij dit mes bestuurlijk in beslag nemen, zo lang dat noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde.

Ook hier zijn geen gecentraliseerde cijfers beschikbaar over het aantal in beslag genomen of ontdekte messen.

Wat het eventueel aanscherpen van de wapenwet betreft, verwijs ik naar de bevoegdheid van de minister van Justitie.

Inzake preventie van steekpartijen onder jongeren, denk ik dat eveneens een belangrijke taak is weggelegd voor alle maatschappelijke instanties die op één of andere manier betrokken zijn bij de sociale controle.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De cijfers zijn duidelijk: er is inderdaad een stijging. Ik ben blij dat dit als een prioriteit wordt beschouwd. Ik hoop dat dit verder in het oog wordt gehouden. Ik ga toch eens nadenken over een eventuele strengere regelgeving, want veel van die wapens zijn niet illegaal, maar wel bijzonder gevaarlijk.

M. le président. - Il conviendrait peut-être de légiférer à propos des armes factices imitant les armes réelles. Des policiers avec lesquels je me suis entretenu dernièrement ont attiré mon attention sur le fait qu'il est impossible de faire la différence entre les deux et jugent dès lors qu'il serait temps d'interdire la vente libre de ces armes factices. C'est un autre problème, me direz-vous, mais quand même proche du sujet qui nous occupe.