5-24COM

5-24COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 12 JANVIER 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur «la satisfaction des voyageurs à mobilité réduite de l'offre de services de la SNCB» (nº 5-245)

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - In antwoord op een eerdere vraag (oktober 2008 - 4-1824/4-2436) over de tevredenheid van reizigers met een beperkte mobiliteit over het openbaar vervoer via het spoor werd me het volgende meegedeeld: `... omdat het toch belangrijk is de mening van de reizigers met beperkte mobiliteit te kennen betreffende de dienstverlening van de NMBS, leek het de minister wel interessant dat de NMBS haar recent gewijzigde dienstverlening aan de personen met beperkte mobiliteit via een enquête bij deze reizigers evalueert vanaf het ogenblik dat zij over voldoende contactgegevens van deze reizigers beschikt om een betrouwbare enquête te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld nadat de nieuwe dienstverlening een jaar in werking is.'

De nieuwe dienstverlening is ondertussen al ruim een jaar ingevoerd.

1. Werd ondertussen al een enquête gehouden over de tevredenheid van reizigers met een beperkte mobiliteit?

2. Zo ja, wat zijn de belangrijkste resultaten van de enquête en welke nieuwe beleidsmaatregelen koppelt de NMBS hieraan vast? Zo neen, voor wanneer is een dergelijke evaluatie gepland?

3. Is het mogelijk een exemplaar van het evaluatierapport toegestuurd te krijgen?

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - De NMBS heeft een enquête gevoerd bij een beperkt aantal mensen met beperkte mobiliteit die aanvaard hebben aan die enquête deel te nemen. De reden van het lage aantal respondenten is de volgende: de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer laat enkel toe de beperkte mobiliteit van personen te registreren indien die personen daarvoor hun toelating geven.

Die enquête verschafte informatie over verwachtingen van de klanten met beperkte mobiliteit, op basis waarvan acties werden overwogen die zo dadelijk worden uiteengezet.

Er dient te worden aangestipt dat de NMBS ook in contact staat met de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, de officiële gesprekspartner van de verschillende organisaties en verenigingen van personen met beperkte mobiliteit. De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap maakt op vergaderingen en bijeenkomsten van werkgroepen regelmatig melding van de problematiek van minder mobiele reizigers en van hun verwachtingen.

De enquête levert vier belangrijke conclusies op. Ik zal ze allemaal opsommen, samen met de acties die de NMBS hiervoor intussen heeft ondernomen.

Als antwoord op de vraag naar een betere verspreiding van informatie om de bekendheid van het bestaan van de hulpdienst te verhogen, heeft de NMBS verschillende acties ondernomen. Op de internetsite staan animatiefilms en audiospots die een voorstelling van de dienstverlening aan personen met beperkte mobiliteit geven, en er werden ontwikkelingen verwezenlijkt voor het verkrijgen van het AnySurferlabel.

Een jaarlijks bijgewerkte folder `Gids voor reizigers met een beperkte mobiliteit' werd ontwikkeld. Die wordt uitgegeven in de drie landstalen en het Engels en is beschikbaar in de stations. Hij wordt ook verstuurd naar de Nationale Hoge Raad voor Gehandicapten die hem verspreidt bij de verschillende verenigingen. Op de site is een oplaadbare uitvergrote versie beschikbaar.

Een brailleversie van de folder is ook beschikbaar bij de klantendienst of via braille@nmbs.be.

In het station zijn affiches aangebracht die mensen met beperkte mobiliteit ertoe aanzetten de assistentie 24 uur op voorhand te reserveren.

Met het oog op de praktische informatie over de toegang tot de stations en over het bereiken van de eindbestemming, werden de volgende acties ondernomen.

Op de internetsites is de vereiste informatie opgenomen om de reis te maken evenals informatie over elk station, namelijk over de uitrusting en de infrastructuur. Ook zijn links opgenomen met andere openbare vervoermaatschappijen die assistentie bieden. Bovendien zijn in de jaarlijks bijgewerkte folder Gids voor reizigers met een beperkte mobiliteit, nu de links met andere openbare vervoermaatschappijen die assistentie bieden, opgenomen.

Een derde belangrijke conclusie uit de enquête was de vraag naar uitbreiding van de dienst naar andere Belgische stations. Daartoe werd de assistentie aan personen met beperkte mobiliteit uitgebreid van 103 stations in 2008 naar 114 vandaag, plus 17 die samenwerken met taxifirma's.

Op de vraag over de inkorting van de reserveringstermijn van 24 uur heb ik daarnet al geantwoord.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Het antwoord was duidelijk. Ik heb daarop weinig commentaar te geven. Ik wil wel graag een exemplaar van het evaluatiedossier ontvangen. Kan dat worden opgestuurd?

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - Het probleem is dat de NMBS vaststelt dat veel operationele rapporten via het parlement worden opgevraagd. De NMBS vraagt dat de parlementsleden zelf de rapporten zouden opvragen.

M. le président. - Cela signifie-t-il que la SNCB préfère que ces rapports soient demandés par les parlementaires en personne plutôt que par le secrétariat ou le président de la commission, ou encore par le ministre ?

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - De NMBS is niet verplicht operationele rapporten ter beschikking te stellen. De NMBS wil ze wel ter beschikking stellen op aanvraag, maar wil er geen gewoonte van maken ze op ruime schaal te verspreiden.

M. le président. - Je propose de demander le rapport au nom de la commission.

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - Een weigering van de NMBS is in dat geval niet uitgesloten. Zelf heb ik geen probleem met een dergelijke vraag. Alleen stelt de NMBS vast dat alle operationele rapporten worden opgevraagd hoewel ze niet verplicht is die informatie te geven.

M. le président. - Je vais prendre contact avec la SNCB.