5-6COM

5-6COM

Commissie voor de Justitie

Handelingen

DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de minister van Justitie over źde toestand van de gevangenis van Vorst╗ (nr. 5-89)

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - Een maand geleden verzakte de grond onder vleugel B van het huis van arrest van Vorst, naar verluidt ten gevolge van een lek in de verouderde waterleiding.

In antwoord op mijn mondelinge vraag van 21 oktober antwoordde staatssecretaris Clerfayt dat tegen 17 november een beslissing over de situatie zou worden genomen.

Ondertussen werd de gevangenis onderworpen aan een onderzoek van de gezondheidsinspectie en moest ook duidelijk worden of de getroffen vleugel zich nog in goede staat bevindt of verdere renovaties nodig zijn.

De gevangenis is dit jaar een eeuw oud en kampt met vocht en schimmel in de muren en verouderde en defecte douches en sanitair voor de gedetineerden.

In het antwoord werd duidelijk gemaakt dat vleugel B van de gevangenis gesloten zou moeten worden indien de problemen tegen 17 november niet zouden opgelost zijn.

In mijn vraag van toen ging ik ervan uit dat zestig gedetineerden moesten worden overgebracht, maar uit het antwoord van staatssecretaris Clerfayt bleek dat het om slechts zes gedetineerden ging.

Kan de minister het verslag van de hygiŰnische inspectie en van de Regie der gebouwen bekend maken? Wat zijn de conclusies?

Werden ook de andere vleugels van de gevangenis aan een diepgaand onderzoek onderworpen? Zijn er ook problemen in de gevangenis van Sint-Gillis?

Heeft de gevangenis van Vorst ondertussen de nodige herstellingen ondergaan om de bovenvermelde tekortkomingen op te lossen?

Zal vleugel B gesloten worden? Zo ja, voor hoelang? Zo neen, wanneer zal de vleugel weer ten volle operationeel zijn? Hoeveel zullen de herstellingen kosten?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Er is inderdaad een verslag geweest van de inspectie van de FOD Werkgelegenheid en de Regie der gebouwen heeft een aantal dringende herstellingswerken laten uitvoeren die begonnen zijn op 19 oktober jl. De inspectie meende dat de situatie in vleugel B van de gevangenis te Vorst de gezondheid van de werknemers in gevaar bracht. Ook de impact van de herstellingswerken op de gezondheid van de werknemers is onder de loep genomen.

Het ging om een inspectie in vleugel B en niet in de andere vleugels van de inrichting. Het eindrapport was vrij kritisch, maar gaf de Regie der gebouwen de mogelijkheid om de tekortkomingen weg te werken. Er werd ook afgesproken dat de inspectie zou terugkomen op 17 november om de stand van zaken te beoordelen. Dat is intussen ook gebeurd.

Het probleem was een gewone verzakking, die niet in verband stond met enig waterlek.

Wat het verschil tussen de genoemde aantallen betreft: zestig is het aantal gedetineerden in de gehele vleugel tot op de bovenste verdieping, zes is het aantal gedetineerden in de cellen rond de plek waar de werkzaamheden moesten worden uitgevoerd.

Tijdens het tweede bezoek is vastgesteld dat het gevaar voor de werknemers geweken was en dat het herstelwerk kon doorgaan. Het werk is volop aan de gang zonder dat de vleugel hoeft te worden vrijgemaakt. Het einde van de werkzaamheden is voorzien op 3 december van dit jaar.

Het gevaar voor volledige sluiting is dus geweken. Dankzij de samenwerking tussen Justitie en de Regie en de inspectie zijn er voorlopig dus geen grote problemen meer.

Vleugel B wordt niet gesloten, hoewel het penitentiaire bestuur een scenario klaar had voor het geval dat dit had moeten gebeuren. Eens de werkzaamheden volledig af zijn zal het leven in vleugel B zijn verdere gang gaan.

De kosten van de herstellingswerken zijn ten laste van de Regie der gebouwen. Ik heb daarover geen details.

Kortom, het probleem is weer voorlopig van de baan, maar de gevangenis te Vorst blijft een negentiende-eeuwse infrastructuur, die dringend aan vervanging toe is. Ik hoop nog dit jaar, samen met collega Reynders, het dossier voor de aankoop van een stuk grond in het Brusselse Haren aan de Ministerraad te kunnen voorleggen, zodat zo snel mogelijk de planning kan worden opgesteld voor de vervanging van de gevangenissen van Vorst, Sint-Gillis en Berkendael op die unieke site. Dat is de enige echte langetermijnoplossing. Zolang die er niet is, zullen we wellicht nu en dan nog wat oplapwerk moeten doen in diverse Brusselse gevangenissen.

Ik ben ervan overtuigd dat de mooie beschermde monumenten van Vorst en Sint-Gillis een nieuwe bestemming kunnen krijgen, maar naar mijn mening komt de nieuwe, hedendaagse gevangenis het best in Haren.

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - Ik ben op de hoogte van het masterplan voor de gevangenissen, waarin de bouw van een nieuwe gevangenis in Haren is opgenomen. Als ik het echter goed voorheb, heeft staatssecretaris Clerfayt destijds geantwoord dat er weinig voortgang zat in dat dossier en dat nog geen officiŰle bouwaanvraag werd ingediend.

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Ik zou graag de beslissing nemen om de grond aan te kopen, maar dat is in een regering van lopende zaken niet evident. De toestand is echter zo dringend dat ik hoop dat iedereen het ermee eens is om die gronden te verwerven en de procedure voort te zetten.

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - Dat zullen we dan wel beoordelen.