5-518/1

5-518/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

23 NOVEMBER 2010


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 147bis van het Kieswetboek, ter uitbreiding van de stemming bij volmacht

(Ingediend door de heren Guido De Padt en Huub Broers)


TOELICHTING


Op dit ogenblik voorziet de kieswetgeving reeds voor verscheidene categorieën van kiezers in een volmachtenregeling.

Eén daarvan geldt voor de kiezer die met vakantie in het buitenland is, of zoals de wetgeving stelt, « de dag van de stemming niet in zijn woonplaats is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland ». Enige voorwaarde hiervoor is dat bij de burgemeester of zijn gemachtigde dit verblijf aangetoond kan worden met een bewijsstuk of met een verklaring op eer ingeval men geen attest zou kunnen voorleggen.

Dit wetsvoorstel heeft tot doel deze regeling uit te breiden tot kiezers die op de dag van de stemming eveneens op vakantie zouden zijn, maar ervoor kozen deze in het Rijk door te brengen. Het is immers niet logisch dat voor een geboekt verblijf in het Rijk vervroegd teruggekeerd zou dienen te worden, maar voor een verblijf net over de landsgrens niet, hoewel dit laatste zich veel minder ver van de woonplaats zou kunnen bevinden dan het vakantieverblijf in eigen land.

Anders dan voor een tijdelijk verblijf in het buitenland kan voor een binnenlands plezierverblijf de onmogelijkheid om zich in het stembureau te melden uitsluitend met een attest aangetoond worden. Vooralsnog dient iedere burger immers zijn stem verplicht uit te brengen. Enkel voor een duidelijk vooraf aangegaan engagement in het binnenland kan dan ook een uitzondering opgenomen worden. Een loutere verklaring op eer biedt deze garantie niet of onvoldoende.

Huidig voorstel regelt vervolgens een vereenvoudiging van de volmachtenprocedure door het verplichte aanmelden bij de burgemeester of zijn gemachtigde te schrappen ingeval de kiezer over een bewijsstuk van zijn vakantie in zowel binnen- als buitenland beschikt. De onmogelijkheid om zich in het stembureau aan te melden wordt voortaan door de voorzitter van het stembureau vastgesteld.

Ten slotte bepaalt het voorstel dat voor een tijdelijk verblijf in het buitenland ook de mogelijkheid van een verklaring op erewoord behouden blijft, voor zover deze bevestigd is door de burgemeester van de woonplaats of zijn gemachtigde. Hiermee wordt niet afgeweken van de huidige regeling.

Guido DE PADT
Huub BROERS.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 147bis, § 1, van het Kieswetboek, gewijzigd bij de wetten van 5 april 1995, 13 februari 2007 en 14 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid, 7º, wordt het zinsdeel dat aanvangt met de woorden « voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester ... » en eindigt met de woorden « door de burgemeester moet worden afgegeven. » vervangen door de het zinsdeel « voor zover deze onmogelijkheid aangetoond wordt aan de voorzitter van het stembureau door overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord bevestigd door de burgemeester van zijn woonplaats of zijn gemachtigde. De Koning bepaalt het model van de verklaring op eer ingediend door de kiezer. »;

2º hetzelfde eerste lid wordt aangevuld met de bepaling onder 8º, luidende :

« 8º de kiezer die, om andere dan de hiervoor genoemde redenen, de dag van de stemming niet in zijn woonplaats is wegens een tijdelijk plezierverblijf in het Rijk, en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover deze onmogelijkheid aangetoond wordt aan de voorzitter van het stembureau door overlegging van de nodige bewijsstukken. »;

3º het tweede lid wordt vervangen als volgt :

« De verklaring op erewoord moet worden bevestigd door de burgemeester van de woonplaats of zijn gemachtigde ten laatste op de dag die de dag van de verkiezing voorafgaat. »

27 oktober 2010.

Guido DE PADT
Huub BROERS.