5-489/1

5-489/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

16 NOVEMBER 2010


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1851 betreffende de consulaten en de consulaire rechtsmacht

(Ingediend door mevrouw Dominique Tilmans en de heer Alain Courtois)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 28 augustus 2008 in de Senaat werd ingediend (stuk Senaat, nr. 4-906/1 - 2007/2008).

De wet betreffende de consulaten en de consulaire rechtsmacht van 1851 (Belgisch Staatsblad van 7 januari 1852) verplicht onze consulaten alle officiėle documenten te legaliseren die hun worden overgelegd. Die legalisering houdt echter niets anders in dan het bevestigen van de identiteit van de ondertekenaar en spreekt zich niet uit over de inhoud van het document.

Sommige gelegaliseerde documenten zijn strijdig met de Belgische openbare orde. Onze consulaten in Marokko bijvoorbeeld legaliseren wekelijks heel veel akten van verstoting. Op jaarbasis telt Marokko meer dan 20 000 dergelijke akten. De legalisering bij onze Marokkaanse consulaten verloopt bijna fabrieksmatig : zo « produceren » zij zowat 70 000 gelegaliseerde administratieve akten per jaar.

Gezien de problemen die de verstoting in Belgiė oproept, wordt het woord « verstoting » in de te legaliseren documenten soms vertaald met « echtscheiding ».

Een akte waarin het Arabische woord « verstoting » wordt vertaald door « echtscheiding » (in welke vorm dan ook) is niet gelijkluidend en is naar Belgisch recht van geen waarde. Onze consulaten mogen die opzettelijk foute vertalingen dus niet accepteren en ze zeker niet legaliseren.

Vandaag hebben onze consuls niet het recht documenten te weigeren die kennelijk vals zijn. Ze kunnen niet anders dan het document aan de procureur des Konings overzenden.

Het probleem vraagt om een snelle aanpak. In sommige landen bedraagt het percentage vervalsingen 50 % ą 80 %.

In verscheidene Europese landen heeft de consul altijd het recht een legalisering te weigeren, zonder dat hij die uitdrukkelijk hoeft te motiveren. Bij ons is dat niet mogelijk. Zoals gezegd kan hij niet anders dan het document overzenden aan de procureur des Konings, die in praktijk al even machteloos staat. Wenselijk is dat de consul de mogelijkheid krijgt de legalisering te weigeren van een akte die strijdig is met de Belgische openbare orde (zoals de verstoting) of van een vals document.

Dominique TILMANS.
Alain COURTOIS.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 14 van de wet van 31 december 1851 betreffende de consulaten en de consulaire rechtsmacht wordt vervangen als volgt : « Hij legaliseert de akten en documenten welke binnen de uitgestrektheid van zijn rechtsgebied worden uitgebracht en bestemd zijn om elders vertoond te worden, tenzij het document kennelijk vals is of strijdig is met de Belgische openbare orde. »

14 oktober 2010.

Dominique TILMANS.
Alain COURTOIS.