5-5

5-5

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 OKTOBER 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan de eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid, over ęde afspraken met Nederland betreffende de verdieping van de WesterscheldeĽ (nr. 5-37)

De voorzitter. - De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, antwoordt.

De heer Ludo Sannen (sp.a). - Vanmorgen hoorde ik op de radio premier Leterme verslag uitbrengen over zijn onderhoud met de Nederlandse minister-president Rutte. De premier verklaarde dat geen enkel probleem rijst bij de uitvoering van het verdrag over de verdieping van de Westerschelde. Nederland zou het verdrag nakomen.

Ik was dan ook enigszins verbaasd toen ik in de Nederlandse pers een meer genuanceerde verklaring van minister-president Rutte las. Zijn woordvoerder verklaarde dat de verdieping van de Westerschelde werd besproken en dat met de Vlaamse regering verder zou worden onderhandeld over de ontpoldering van de Hedwigepolder. De ontpoldering van de Hedwigepolder is een onlosmakelijk onderdeel van het verdrag tussen BelgiŽ en Nederland.

Wij wensen te weten wat de stand van zaken is. De ontpoldering van de Hedwigepolder is niet alleen belangrijk voor de natuurcompensaties, maar ook voor de beveiliging van het hinterland bij overstromingen.

Wat heeft minister-president Rutte nu precies gezegd? Als het verdrag wordt nageleefd, gaat het dan om het volledige verdrag of wordt toch ruimte gelaten voor nieuwe onderhandelingen over de ontpoldering van de Hedwigepolder?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Ik lees het antwoord van de eerste minister.

Gisteren heb ik inderdaad minister-president Rutte van het Koninkrijk der Nederlanden ontvangen in het kader van zijn eerste werkbezoek aan het buitenland. Ik mag stellen dat het onderhoud zeer goed is verlopen. Het was niet alleen een aangenaam gesprek, maar we hebben ook concrete bilaterale, Benelux- en Europese dossiers besproken.

Ook de verdieping van de Westerschelde is ter sprake gekomen, en meer bepaald het nakomen van het verdrag dat met Nederland werd ondertekend. Minister-president Rutte heeft bevestigd dat in het Nederlandse regeerakkoord staat dat zijn kabinet de internationale verdragen zal respecteren.

De heer Ludo Sannen (sp.a). - Dat zinnetje staat inderdaad in het Nederlandse regeerakkoord, maar er staat ook in dat de ontpoldering van de Hedwigepolder opnieuw zal worden bestudeerd. Ik zie niet in hoe die twee stellingen te rijmen zijn. Ik had dan ook verwacht dat de eerste minister zijn collega hierover opheldering had gevraagd.

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. Ik kan niets toevoegen aan het antwoord van de minister.

De heer Ludo Sannen (sp.a). - Dit is voor mij geen verduidelijking.