5-5

5-5

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 21 OCTOBRE 2010 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Martine Taelman à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur «le dédoublement des voies entre Turnhout et Herentals» (nº 5-1) ;

Demande d'explications de Mme Martine Taelman à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur «l'électrification de la ligne de chemin de fer entre Herentals et Mol» (nº 5-2) ;

M. le président. - Je vous propose de joindre ces demandes d'explications. (Assentiment)

M. Bernard Clerfayt, secrétaire d'État à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, répondra.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Op mijn schriftelijke vraag 4-175 antwoordde de toenmalige minister van Overheidsbedrijven dat de verdubbeling van lijn 29 Turnhout-Herentals niet opgenomen was in het investeringsprogramma 2008-2012, omdat het beperkte aantal ritten, namelijk twee keer twee ritten per uur, geen dubbel spoor vergde. Eind vorig jaar beloofde minister Vervotte om toch een studie over de verdubbeling aan te vragen bij Infrabel.

Wat zijn de resultaten van dat onderzoek? Hoeveel kost het om de verdubbeling uit te voeren? Wat is de verdere timing? Kan de verdubbeling nog opgenomen worden in het nieuwe investeringsprogramma dat vanaf 2013 loopt?

Naar aanleiding van mijn mondelinge vraag 4-762 zouden Infrabel en de NMBS onderzoeken of de elektrificatie van de spoorlijn Herentals-Mol de capaciteitsproblemen op deze lijn zou kunnen oplossen. Op dit traject kunnen immers enkel dieseltreinen ingezet worden. Deze zijn schaarser, lawaaieriger, milieuonvriendelijker en veroorzaken bovendien vaker technische problemen.

Eind vorig jaar bevestigde minister Vervotte dat de uitvoeringsstudie bij Infrabel aan de gang was en dat de resultaten vóór het einde van het jaar klaar zouden zijn.

Kan de minister meedelen wat de resultaten zijn? Wanneer kunnen de werkzaamheden worden aangevat? Wat is de streefdatum voor de voltooiing? Welke kosten gaan ermee gepaard? Wordt ook nagedacht over de elektrificatie van de lijn naar Neerpelt? Zo ja, wat zijn de kosten en de timing? Wat zijn de resultaten van de kosten-batenanalyse die de minister aan de NMBS vroeg om ook andere spoorlijnen in de Kempen te elektrificeren?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Ik lees de antwoorden van minister Vervotte.

Eind 2007 werd in het station van Tielen de infrastructuur in dienst genomen om twee treinen te laten kruisen op de lijn Herentals-Turnhout. Na de studie en realisatie van de werkzaamheden in het station van Herentals zal het dubbelspoor opnieuw geëvalueerd worden. De verbouwing van dit station is ten vroegste voor 2014 gepland.

Een recente capaciteitsstudie heeft aangetoond dat de volledige dubbelsporigheid momenteel niet nodig is en dat de verbouwing van het station van Herentals in eerste instantie voldoende capaciteit zal bieden. Temeer omdat tegen 2012 in Herentals een bijkomende wissel zal worden aangelegd, waardoor het treinverkeer naar en van Herentals, en dus ook tussen Herentals en Turnhout, vlotter zal kunnen verlopen.

Ik lees nu het antwoord van minister Vervotte op uw tweede vraag.

Ik heb eind vorig jaar bevestigd dat de beslissing om de lijn 15 tussen Mol en Herentals te elektrificeren, was genomen en dat Infrabel een uitvoeringsstudie over de elektrificatie zou lanceren die tegen eind 2010 afgerond zou zijn. Deze uitvoeringsstudie bevat een aantal te realiseren studies of stappen, inclusief het aanvragen van onder andere de vergunningen en de opmaak van bestekken, de opmaak van de plannen voor de bouw van een tractieonderstation die de lijn van elektriciteit moet voorzien en de opmaak van de gedetailleerde plannen voor de elektrificatie van de lijn zelf.

Die uitvoeringsstudie is nog volop bezig. Ik kan dan ook nog geen resultaten meedelen. Infrabel hoopt de werkzaamheden volgend jaar aan te kunnen vatten. De realisatie wordt ten vroegste verwacht tegen de eerste helft van 2014. De timing wordt in grote mate bepaald door de termijnen nodig voor het krijgen van de nodige vergunningen, onder andere de bouw- en milieuvergunning, de bouw van het tractieonderstation en de elektrificatie van de lijn zelf die hoofdzakelijk 's nachts dient te geschieden om het treinverkeer zo weinig mogelijk te hinderen.

Infrabel zal in dit project in totaal ongeveer 24 miljoen euro investeren.

Over de dubbelsporigheid tot Hamont werd nog geen beslissing genomen. De eventuele spoorverdubbeling van bepaalde baanvakken tussen Mol en Hamont is gekoppeld aan de reactivering van de IJzeren Rijn. Hierover ben ik nog steeds in onderhandeling met mijn Nederlandse en Duitse collega's.