5-5

5-5

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 21 OCTOBRE 2010 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Martine Taelman au ministre de la Justice sur «l'attribution des ordinateurs portables destinés à l'ordre judiciaire» (nº 5-4) ;

M. le président. - M. Bernard Clerfayt, secrétaire d'État à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, répondra.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - De minister van Justitie weet dat ik in de vorige regeerperiode veel aandacht heb gehad voor de problematiek van de informatisering van Justitie. De rechterlijke orde heeft recht op een degelijk computerpark.

Eind 2009 werden volgens mijn informatie 2700 laptops aangekocht voor de rechterlijke orde. Ze worden echter tot op heden gestockeerd door een gespecialiseerde firma. De verdeling van de laptops laat op zich wachten.

Waarom kocht Justitie in 2009 tweeduizend zevenhonderd laptops aan voor de rechterlijke orde? Werd met de rechterlijke orde overleg gepleegd over de systeemvereisten? Welk doel en bestemming hadden de laptops? Hoeveel bedroeg deze aankoop?

Waarom zijn deze toestellen nog niet bij de rechterlijke orde terechtgekomen?

Wat was de totale kostprijs van de opslag tot nog toe?

Wanneer worden deze draagbare computers verdeeld? Wordt het contract met de opslagfirma verlengd? Indien dit het geval is, voor welke termijn wordt het verlengd en hoeveel kost dat?

Dreigen de aangekochte laptops binnenkort niet verouderd te zijn? Het meeste informaticamateriaal is na drie jaar verouderd. De aankoop dateert van 2009!

Dit dossier is geen staaltje van goed bestuur. Wat is de mening van de minister? Hoe verantwoordt hij deze gang van zaken?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Ik lees het antwoord van minister De Clerck.

Al jaren vragen onze magistraten, mijns inziens terecht, naar een mobiele werkomgeving, zodat ze hun werkzaamheden zowel in een gerechtsgebouw als thuis of op een andere plaats kunnen verrichten. Een niet onbelangrijk aantal magistraten beschikt niet over een eigen kantoor in een gerechtsgebouw en verricht sommige werkzaamheden thuis. Omdat dit dient te geschieden in een voldoende beveiligde omgeving werden laptops aangekocht waarmee een gecontroleerde en beveiligde omgeving kan worden gecreëerd. De inpassing van de laptops in de technische omgeving van Justitie en de mogelijke gebruikstoepassingen zullen stelselmatig groeien naarmate andere projecten van de informatisering worden gerealiseerd. Een eerste stap is het standalone gebruik van de laptop voor tekstverwerking en andere toepassingen. Een volgende stap is het gebruik van toepassingen zoals mail en agenda, alsook de toegang tot het internet. Een verdere fase is het gebruik van alle toepassingen die ter beschikking staan van de magistraten en die verschillen per functie.

De aankoop bedroeg in totaal 3 513 789,16 euro, inclusief btw, verwijderingsbijdrage en transport. Bij de bestelling werd bij de leverancier een bijkomende korting van 421 654,69 euro inclusief btw bedongen bovenop de prijs van het bestek, waarin de volumekorting al was verrekend.

Volgens een eerste voorzichtige planning zouden de laptops tegen midden 2010 worden geleverd. De levering zal uiteindelijk dit kwartaal plaatsvinden.

De kostprijs van het stockeren tot op eind juni 2010 bedroeg 209 189,64 euro inclusief btw. Dat is ruimschoots minder dan de vermelde uitzonderlijke vermindering die kon worden verkregen door de aankoop te realiseren eind 2009 met levering begin 2010 en tijdelijke opslag.

De computers worden dit kwartaal uitgerold. Het uittesten van de uitrolprocedures in kleinere volumes start volgende week. Als alles goed verloopt, zal de uitrolprocedure van de totaliteit half november starten. Uiteraard wordt de opslag verlengd tot wanneer de computers zijn geleverd.

De bijkomende kostprijs daarvan bedraagt, indien de uitrol tegen het einde van het jaar is verwezenlijkt, 12 789,70 euro. Deze meerkosten zijn beperkt omdat een verlenging geen extra ontvangst- en uitleveringsactiviteiten omvat, maar enkel het langer bewaren, zodat over een scherpere prijs kon worden onderhandeld.

Alhoewel dat op het eerste gezicht bijkomende kosten lijken, is dat niet helemaal juist. Vooreerst bedragen de verhoogde opslagkosten nog ruim minder dan de uitzonderlijke korting die kon worden verkregen. Bovendien gebeuren fase één, het bezorgen van een standalone, nog niet geconnecteerde draagbare computer, en fase twee, de interconnectie met mail en agenda, nu in één actie. Het samenvoegen van deze twee eerste fasen betekent een aanzienlijke werklastvermindering en kostenbesparing. Waar normaal tweemaal een fysieke interventie op de 2700 portables diende te gebeuren, kan dit nu in eenmaal. Het betekent ook dat de magistraten van bij de start een groter nut zullen hebben van hun draagbare computer.

Dat vertraging wordt opgelopen bij het leveren van de, nuttigere, draagbare computers, betekent niet dat het om verouderde computers gaat. Van bij de start is gekozen voor goed presterende laptops, die evenwel licht zijn. Het gaat overigens niet enkel over laptops, maar ook over randapparatuur zoals extra keyboard, docking station en draagtas. In een partij van 2700 computers zijn er meestal wel enkele vroeger aan vervanging toe, maar het overgrote deel gaat makkelijk langer dan vijf jaar mee. Bovendien hebben de testgebruikers de computers als zeer geschikt beoordeeld. Er waren wel opmerkingen en vragen in verband met de software en de aansluiting van printers, maar die werden ondertussen uitgeklaard; Het ging trouwens ofwel om misverstanden ofwel betrof het zaken die in volgende fasen aan bod zullen komen.

Ik ben ervan overtuigd dat de keuze om de magistraten met mobiele ICT uit te rusten, een goede keuze is en was. Het was mijns inziens ook financieel zinvol om deze portables aan te schaffen, ook al wisten we dat ze nog enige tijd moesten worden opgeslagen alvorens ze uitgerold konden worden en dus bijkomende kosten zouden veroorzaken. De totale kosten voor het budget zijn immers lager.

Maar wees gerust, ik begrijp de ondertoon van de vraag wel. Ook ik ben ongeduldig als ik weet dat er ergens draagbare computers staan waar de magistraten al lang om vragen. Ik heb dan ook bij herhaling aangedrongen op een zo snel mogelijke uitlevering van deze draagbare computers en hoop dat het allemaal kan verlopen zoals gepland.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Ik dank de staatssecretaris voor het antwoord. Ik ben inderdaad benieuwd naar de cijfers.

Ik heb echter begrepen dat de minister de meerkosten voor de opslag afweegt tegenover de korting die hij verkregen heeft. Het was natuurlijk veel beter geweest, indien de hele korting in de staatskas was gebleven.

Ik blijf het een kafkaiaans verhaal vinden. Ik heb me altijd verheugd in de mooie terminologie die de opeenvolgende ministers hebben gebruikt in verband met de informatisering van de rechterlijke orde. Eerst was er een Phenix, die nog altijd niet uit zijn as is verrezen. Nu is er Cheops, een piramide die van onderuit moet worden opgebouwd, maar ik krijg de indruk dat het een graftombe aan het worden is voor de opslag van laptops en dat was helemaal niet de bedoeling.

Als men een laptop aankoopt, dan is het de bedoeling die te gebruiken. Men had eerst aan de rechterlijke orde moeten vragen welke systeemvereisten, welke software noodzakelijk waren en vervolgens de aankoop moeten doen.