5-207/1

5-207/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 2010

4 OKTOBER 2010


Wetsvoorstel tot versterking van het adoptieverlof

(Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 9 oktober 2008 in de Senaat werd ingediend (stuk Senaat, nr. 4-958/1 - 2007/2008).

« Gezinnen » is een werkwoord. De ene dag lukt het beter dan de andere. Het werk combineren met de huishoudelijke taken en het behoud van een eigen stukje vrijheid, lijkt vaak gekkenwerk. Een gezin, dat is zoeken en tasten naar evenwicht.

Kinderen zijn een bron van geluk. Maar kinderen opvoeden is er in deze complexe wereld niet gemakkelijker op geworden. Kinderen opvoeden brengt praktische vragen met zich mee en vaak ook financiële kopzorgen. Kinderen zijn bovendien geen alleenrecht voor wie het zich kan veroorloven. Niet alleen mensen met tijd, niet enkel de mensen met voldoende middelen hebben recht op kinderen.

Er moeten kansen gegeven worden aan gezinnen met kinderen. Dit kan onder meer door verlofstelsels, waaronder het adoptieverlof, te versterken.

Momenteel voorziet artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten in een adoptieverlof voor elke ouder van maximaal zes weken voor kinderen jonger dan drie jaar. Voor kinderen tussen drie en acht jaar, wordt in een maximaal adoptieverlof voor elke ouder voorzien van vier weken. Kinderen, ouder dan acht jaar, geven dan weer geen recht op adoptieverlof.

Het is van belang dat een periode wordt voorzien die het zowel voor de kinderen, als voor de ouders mogelijk maakt om elkaar te leren kennen en om een vertrouwensband op te bouwen. De eerste periode is uiterst belangrijk voor de verdere band van de ouders met het kind en de persoonlijke en sociale ontwikkeling van het kind in zijn nieuwe omgeving. Een vreemd kind opnemen in het eigen gezin is geen vanzelfsprekendheid. En analoog aan het onthaal van een eigen kind in het gezin vraagt ook de hechting van adoptieouder en -kind de nodige tijd en goede zorgen. Het belang van de hechtingsperiode, zowel voor het adoptiekind als voor de adoptieouders, is nauwelijks te onderschatten.

Deze periode mag niet afhangen van de leeftijd. De indiensters van het wetsvoorstel pleiten dan ook voor een adoptieverlof van zes weken, ongeacht de leeftijd van het kind. Indien er sprake is van de gelijktijdige adoptie van meerdere kinderen, dan wordt de maximumduur van het verlof met twee weken verlengd.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 2

Dit artikel heeft betrekking op werknemers, meer bepaald de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

De differentiatie die in de huidige regelgeving geldt, met name de duur van het adoptieverlof die wordt bepaald door de leeftijd van het geadopteerde kind, wordt geschrapt. Het adoptieverlof wordt op zes weken gebracht, ongeacht de leeftijd van het kind. Het moet uiteraard wel gaan om minderjarige kinderen.

Daarenboven wordt een verlenging van de termijn voorzien in het geval van gelijktijdige adoptie van meerdere kinderen.

Artikel 3

Dit artikel voert een analoge regeling in voor werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor dienst op binnenschepen.

Artikel 4

Dit artikel voert een analoge regeling in voor zelfstandigen.

Sabine de BETHUNE
Dirk CLAES
Cindy FRANSSEN.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 30ter, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid, wordt het woord « minderjarig » ingevoegd tussen de woorden « adoptie een » en « kind »;

2º in het eerste lid, wordt het zinsdeel « zo het kind bij het begin van dit verlof de leeftijd van drie jaar niet heeft bereikt, en maximum vier weken in de andere gevallen » opgeheven;

3º het vierde lid wordt vervangen als volgt :

« De maximumduur van het adoptieverlof wordt met twee weken verlengd bij de gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen. »

Art. 3

In artikel 25sexies, § 1, van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid, wordt het woord « minderjarig » ingevoegd tussen de woorden « adoptie een » en « kind »;

2º in het eerste lid, worden de woorden « zo het kind bij het begin van dit verlof de leeftijd van drie jaar niet heeft bereikt, en maximum vier weken in de andere gevallen » opgeheven;

3º het vierde lid wordt vervangen als volgt :

« De maximumduur van het adoptieverlof wordt met twee weken verlengd bij de gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen. »

Art. 4

In artikel 3 van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid wordt de eerste zin vervangen als volgt :

« Het bedrag van de adoptie-uitkering ten gevolge van de adoptie van een minderjarig kind wordt vastgesteld in functie van een periode van maximum zes weken »;

2º in het derde lid wordt de eerste zin vervangen als volgt :

« De maximumduur van deze periode wordt met twee weken verlengd bij de gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen. »

20 juli 2010.

Sabine de BETHUNE
Dirk CLAES
Cindy FRANSSEN.