4-122

4-122

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 MEI 2010 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Aanwijzing van deskundigen door de Senaat voor de aanstaande verkiezingen

Inoverwegingneming van voorstellen

Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Stuk 4-1777)

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat (van mevrouw Christine Defraigne; Stuk 4-305)

Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren (van mevrouw Sabine de Bethune c.s.; Stuk 4-726)

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen (van de heer François Roelants du Vivier c.s.; Stuk 4-782)

Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet om een nieuw artikel 7ter in te voegen, betreffende de internationale solidariteit (van mevrouw Sabine de Bethune c.s.; Stuk 4-797)

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft (van de heer Hugo Coveliers c.s.; Stuk 4-851)

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (van de heer Joris Van Hauthem c.s.; Stuk 4-860)

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, §1, tweede lid, van de Grondwet, om de democratische controle te verhogen op het vaststellen van de staat van oorlog en op het inzetten of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde (van de heer Geert Lambert; Stuk 4-915)

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet om aan de wijzigingen die dit artikel mogelijk maakt, de opheffing van overgangsbepalingen zonder voorwerp toe te voegen (van de heer Francis Delpérée; Stuk 4-1239)

Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (van mevrouw Sabine de Bethune c.s.; Stuk 4-1363)

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht (van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Hugo Coveliers; Stuk 4-1368)

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet (van de heer Wouter Beke c.s.; Stuk 4-1547)

Bespreking

Stemmingen

Ontwerp en voorstellen van verklaring tot herziening van de Grondwet

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
Evocaties
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Hof van Cassatie
Hoven van Beroep
Arbeidshof
Parket
Arbeidsauditoraat
Hoge Raad voor de Justitie
Adviesraad van de magistratuur
Economische Overheidsbedrijven - Belgacom
Economische Overheidsbedrijven - De Post
Europees Parlement