4-410/4

4-410/4

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

20 APRIL 2010


Wetsvoorstel betreffende de noodoproepen


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Iedere oproep

— naar het eengemaakt oproepcentrum als bedoeld in artikel 2 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening of

— naar het communicatie- en informatiecentrum als bedoeld in artikel 1, 6, van het koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende de organisatie van de gecentraliseerde dispatchingcentra en van het nationaal invalspunt

moet ten minste kunnen worden verwerkt in de drie landstalen en in het Engels, overeenkomstig de door de Koning bepaalde voorwaarden, kwaliteitscriteria en wijze.

De Koning bepaalt ook de vereisten inzake taalkennis.

Art. 3

Doven of slechthorenden, alsook personen met enige andere handicap die hen verhindert hun stem te gebruiken om een noodoproep te doen, kunnen de centra bedoeld in artikel 2 een elektronisch noodbericht zenden.

Op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en van de minister van Volksgezondheid, stelt de Koning voor de betrokkenen de uitvoeringsbepalingen van dit artikel vast.

Art. 4

De Koning bepaalt de inwerkingtreding van de verschillende artikelen van deze wet bij koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.