4-1781/1

4-1781/1

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

4 MEI 2010


Voorstel van resolutie betreffende de dialoog in het licht van een vreedzame oplossing voor Tibet

(Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Pol Van Den Driessche)


TOELICHTING


De indieners van dit voorstel van resolutie vragen de regering en de Europese Unie de nodige diplomatieke stappen te ondernemen teneinde China ertoe aan te zetten te kiezen voor een vreedzame oplossing van de Tibetaanse kwestie, welke de stabiliteit in de regio ten goede zal komen.

Sabine de BETHUNE
Pol VAN DEN DRIESSCHE.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. Verwijzende naar de voorgaande Senaatsresoluties over de problematiek van Tibet, met name de resolutie van 22 april 2002 betreffende de mensenrechten in Tibet (stuk nr. 2-1111/5 - 2001/2002), en van 10 april 2008 betreffende de toestand in Tibet en de brutale onderdrukking van de betogingen van 10 maart 2008 en de daaropvolgende dagen (stuk. nr. 4-679/7 - 2007/2008);

B. Verwijzende naar eerdere resoluties van het Europees Parlement en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over de bezetting van Tibet en een duurzame oplossing voor de regio;

C. Verwijzende naar de  Rome Declaration on Tibet  die door parlementsleden uit 28 verschillende landen gestemd werd op 19 november 2009;

D. Erkennende het recht op het behoud van de unieke religieuze, culturele en taalkundige identiteit van de Tibetanen;

E. Verwijzende naar artikel 4 van de Chinese grondwet waarin staat dat etnische minderheden het recht moeten hebben om hun eigen taal in woord en geschrift te gebruiken en verder te ontwikkelen en hun eigen gebruiken te behouden en te hervormen.

F. Zich bewust van de bezorgdheid van de regering van de Volksrepubliek China over de veiligheid en eenheid van het grondgebied;

G. Herinnerend aan de oprichting in 1965 van de Autonome Regio Tibet (TAR) door de Chinese autoriteiten en overwegende dat in die regio sinds de bezetting niet langer enige rele autonomie bestaat;

H. Verwijzende naar de repressieve maatregelen die na de betogingen in Tibet in het licht van de Olympische Spelen in Peking van 2008 werden genomen en de verschillende doodstraffen die in de loop van 2009 werden uitgesproken ten aanzien van opgepakte demonstranten;

I. Herinnerende aan de herhaalde oproepen van de Dalai Lama, het Tibetaanse parlement en de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap om via onderhandelingen tot een omvattend akkoord te komen over daadwerkelijke autonomie binnen de grenzen van de Volksrepubliek China;

J. Overwegende dat de Dalai Lama sinds zijn ballingschap van maart 1950 steeds gepleit heeft voor geweldloosheid en voor een vreedzame oplossing via dialoog;

K. Vaststellende dat de negen voorbije gespreksrondes tussen de gezanten van de Dalai Lama en de vertegenwoordigers van de Chinese regering tot op heden niet geleid hebben tot een doorbraak;

L. Overwegende dat het Memorandum betreffende daadwerkelijke autonomie voor het Tibetaanse volk, dat op verzoek van de Chinese regering is opgesteld en dat door gezanten van de Dalai Lama op de achtste gespreksronde van november 2008 voor een eerste maal werd voorgelegd, de beginselen die ten grondslag liggen aan de Chinese grondwet en de territoriale integriteit van de Volksrepubliek China eerbiedigt;

M. Steun gevende aan de zogenaamde  Middenwegbenadering , die een tussenoplossing vormt zoals geformuleerd in het Memorandum en die gericht is op een daadwerkelijke culturele en politieke autonomie en godsdienstvrijheid;

N. Vaststellende dat de Chinese overheid de inhoud van het Memorandum blijft verwerpen door het voorstel tot autonomie af te keuren als  impliciete onafhankelijkheid ;

O. Ervan overtuigd dat het op een vreedzame manier oplossen van de Tibetaanse kwestie bijdraagt tot de stabiliteit en de integriteit van de Volksrepubliek China;

P. Verwijzende naar de rol die Belgi kan spelen in het kader van het Europees voorzitterschap in de tweede helft van 2010, onder andere ter gelegenheid van de jaarlijkse EU-Azi Top;

Verzoekt de Belgische regering :

1. er bij de Chinese regering op aan te dringen om het Memorandum betreffende de daadwerkelijke autonomie voor het Tibetaanse volk van november 2008 als basis te nemen voor een daadwerkelijke dialoog gericht op een positieve, betekenisvolle verandering in Tibet, in overeenstemming met de beginselen van de grondwet en de wetten, en met respect voor de territoriale integriteit van de Volksrepubliek China;

2. er bij de Europese Raad op aan te dringen om initiatieven te nemen die de Chinese autoriteiten moeten aanzetten tot een constructieve dialoog teneinde tot een globaal politiek akkoord te komen met het Memorandum betreffende de daadwerkelijke autonomie voor het Tibetaanse volk als uitgangspunt;

3. elke vorm van geweld die een duurzame en vreedzame oplossing voor de Tibetaanse kwestie in de weg staan, te veroordelen;

4. er bij de Chinese autoriteiten op aan te dringen om een eind te maken aan het systeem van de speciale vergunningen voor het verkrijgen van toegang tot de Tibetaanse Autonome Regio;

5. de Chinese autoriteiten aan te sporen om mensenrechtendeskundigen van de VN en erkende internationale niet-gouvernementele organisaties onbelemmerd toegang tot de Tibetaanse Autonome Regio te verlenen, zodat zij de situatie ter plaatse kunnen onderzoeken.

1 april 2010.

Sabine de BETHUNE
Pol VAN DEN DRIESSCHE.