4-1610/2

4-1610/2

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

21 APRIL 2010


Wetsvoorstel betreffende telewerk


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE DAMES LANJRI EN SCHELFHOUT

Art. 2

In dit artikel, het 2 en 3 doen vervallen.

Verantwoording

Het onderscheid tussen permanent en deeltijds telewerk lijkt de indieners artificieel. Het verschil tussen beide vormen hoeft niet gedefinieerd te worden bij wet. De praktijk zal dit moeten uitwijzen en kan verschillen van onderneming tot onderneming. In de literatuur wordt bovendien gewezen op een ideaal maximum van 2 3 dagen telewerk per week.

Nr. 2 VAN DE DAMES LANJRI EN SCHELFHOUT

Art. 12

In dit artikel, het 3 vervangen als volgt :

 3 de kosten dekken die rechtstreeks door dat werk worden veroorzaakt, met name de kosten in verband met de communicatie en het in overeenstemming brengen van de werkplek met de welzijnswetgeving; 

Verantwoording

De wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van 4 augustus 1996 is van toepassing op telewerk. Daarom dient de werkplek van de werknemer in overeenstemming te worden gebracht met de richtlijnen die deze wet voorschrijft. Wanneer de thuiswerkplek van de werknemer aangepast dient te worden, zijn deze kosten vandaag echter vaak ten laste van de werknemer. De indieners willen de werkgever met deze kosten belasten.

Nr. 3 VAN DE DAMES LANJRI EN SCHELFHOUT

Art. 13/1

Onder het opschrift  Welzijn op het werk  een Hoofdstuk III/1 (nieuw) invoegen, dat artikel 13/1 omvat, luidend als volgt :

 Artikel 13/1. De Koning bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk in geval van telewerk. 

Verantwoording

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk is van toepassing op telewerk. Dit schept echter in realiteit vaak praktische problemen. Zo kunnen de inspectiediensten bijvoorbeeld de thuiswerkplek controleren, wat kan zorgen voor privacyproblemen bij de werknemer. Daarnaast is het vaak niet mogelijk om een thuiswerkplek volledig in lijn te brengen met de richtlijnen van de welzijnswet. Daarom vragen de indieners aan de Koning om pragmatische uitvoeringsmodaliteiten uit te werken voor de welzijnswetgeving in geval van telewerk.

Nahima LANJRI
Els SCHELFHOUT.