4-118

4-118

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 APRIL 2010 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I) (Stuk 4-1729) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen wat betreft de doorvoertarieven (Stuk 4-1655) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot invoering van een vrijstelling van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen ten voordele van de ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau van bescherming aanbieden (Stuk 4-1728) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen gecodificeerd door het koninklijk besluit van 3 augustus 2007 (Stuk 4-1722)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Co÷rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (Stuk 4-1620)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (van mevrouw Sfia Bouarfa en de heer Philippe Moureaux; Stuk 4-32)

Algemene bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft (van mevrouw Nele Lijnen en de heer Filip Anthuenis; Stuk 4-886)

Algemene bespreking

Berichten van verhindering