4-117

4-117

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 25 MARS 2010 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Els Van Hoof à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «le traitement psychiatrique résidentiel des délinquants sexuels» (nº 4-1639)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

Mevrouw Els Van Hoof (CD&V). - Experts zijn van oordeel dat residentiële behandeling noodzakelijk is voor de doelgroep van seksueel delinquenten. Maar enkele psychiatrische ziekenhuizen hebben afdelingen voor seksuele plegers. Tot vorig jaar werd alleen de instelling in Doornik daarvoor gefinancierd.

De beleidsnota Justitie 2009 kondigde een eerste fase aan van een upgrade van negentig bedden tot intensieve behandelunits voor seksuele delinquenten in Vlaanderen. Deze upgrade zou gebeuren in samenwerking met de minister van Volksgezondheid, die in een speciaal budget zou voorzien. Momenteel zijn er 75 beschikbare plaatsen voor residentiële behandeling van seksuele delinquenten in Beernem, Sint-Niklaas, Sint-Truiden en Doornik.

Naast een upgrade van het aantal bedden zouden ook de samenwerkingsakkoorden tussen de federale staat en de gemeenschappen inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik worden geëvalueerd. Het lijkt mij belangrijk dat de FOD Volksgezondheid, een belangrijke schakel in het geheel, bij die evaluatie wordt betrokken.

Hoe is de verdeling van de 75 beschikbare plaatsen voor residentiële behandeling van seksuele delinquenten over de verschillende ziekenhuizen?

Hoe zal de progressieve opbouw naar negentig bedden verlopen. Wanneer krijgen welke ziekenhuizen bijkomende bedden?

Hoever staat het met de evaluatie van de samenwerkingsakkoorden over de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik? Wordt of werd de FOD Volksgezondheid hierbij betrokken?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van de minister.

De jongste jaren werden al heel wat inspanningen geleverd om geïnterneerden in Belgische gevangenissen op een gefaseerde wijze een kwaliteitsvolle opvang te bieden buiten de gevangenissen in combinatie met behandeling, verzorging en begeleiding en met de bedoeling hun reïntegratie in de maatschappij mogelijk te maken.

Zo werd binnen de doelgroep volwassenen een forensisch psychiatrisch zorgprogramma uitgewerkt voor medium risk geïnterneerden. In 2009 werd een budget van vijf miljoen euro beschikbaar gesteld.

Ten aanzien van de specifieke doelgroep geïnterneerde seksuele delinquenten werden in 2009 overeenkomsten gesloten met Beernem, Sint-Truiden, Sint-Niklaas en Doornik, waar vier eenheden van acht bedden voor intensieve behandeling werden ingericht. Voorts werden vijftien PVT-bedden (twaalf in Doornik en drie in Sint-Niklaas) en 28 bedden Beschut Wonen (twaalf in Sint-Truiden, twaalf in Beernem en vier in Doornik) gecreëerd.

In overleg met de bestaande proefprojecten Internering werd geopteerd om voor de verdere uitbouw van het zorgprogramma ook middelen te investeren voor vijf outreachteams als specifieke vorm van vervolgzorg buiten het ziekenhuis en dit zowel voor als na de intensieve behandeling en een financiering voor zeventien bedden voor crisisopvang. Ten slotte werd met een nieuw proefproject gestart in het Saint-Martinziekenhuis in Dave met twintig bedden voor intensieve behandeling, vijftien PVT-bedden, vijf plaatsen Beschut Wonen en een outreachteam.

In 2009 werd dus een budget van vijf miljoen euro uitgetrokken als eerste stap in de uitvoering van een plan gespreid over vier jaar. Voor de besprekingen van de opmaak van de begroting 2011 zal ik een nieuwe budgettaire fiche indienen opdat een volgende stap in het meerjarenplan kan worden uitgevoerd.

De FOD Volksgezondheid is niet betrokken bij de evaluatie van de samenwerkingsakkoorden tussen de federale staat en de gemeenschappen inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik.