4-117

4-117

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 MAART 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŰn en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Justitie over źde uitbreiding van bestaande jeugdinstellingen en het bouwen van nieuwe jeugdinstellingen╗ (nr. 4-1620)

De voorzitter. - De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Co÷rdinatie van de Fraudebestrijding en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie, antwoordt.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Ook deze vraag verwijst naar het masterplan 2008-2012. Daarin plant de minister Everberg tegen juni 2012 met 76 cellen uit te breiden. De deadline voor het nieuwe paviljoen zou echter verschoven zijn naar midden 2013.

In Achŕne plant de minister een nieuwe jeugdinstelling met 120 cellen. De Franstalige gemeenschapsminister Huytebroeck heeft echter publiekelijk haar twijfels geuit of het wel nuttig is een Waalse jeugdinstelling te bouwen.

Vandaar mijn vragen.

Hoever staat de minister met het uitbreidingsprogramma voor Everberg? Hoever staat hij met de studie?

Welke timing hanteert de minister voor het schetsontwerp? Welke timing hanteert hij enerzijds voor het nieuwe paviljoen voor de huidige 50 cellen en anderzijds voor de uitbreiding met 76 cellen?

Geldt voor beide paviljoenen eenzelfde deadline, of wordt er in fasen gewerkt? In het laatste geval, vanwaar die keuze?

Op hoeveel euro werden die projecten begroot in 2008 en 2009? Op hoeveel worden ze nu begroot? Waaraan zijn de eventuele meerkosten te wijten?

Wat vindt de minister van de uitspraak van de Franstalige gemeenschapsminister? Blijft hij achter Achŕne staan, zodat in Everberg uitsluitend Vlaamse jeugddelinquenten worden opgenomen? Of opteert hij ervoor het Waalse project niet uit te voeren?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Co÷rdinatie van de Fraudebestrijding en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van minister De Clerck.

Een eerste fase komt er wanneer de Franstalige jongeren Everberg verlaten hebben. Eind april gaan de eerste jongeren naar Saint-Hubert en in mei zullen alle Franstalige jongeren uit Everberg vertrokken zijn. Een deel van de vrijgekomen afdelingen worden gerenoveerd, waarna de kamers door Vlaamse jongeren worden gebruikt. Dat betekent de facto een uitbreiding van 16 plaatsen voor Vlaanderen.

De studie voor het polyvalente gebouw, intake, inkom, bezoekerscomplex, technische dienst, opslagruimte, wasserij, sportinfrastructuur, is afgerond. De bouwaanvraag werd ingediend en behoudens onvoorziene omstandigheden zullen de werkzaamheden starten in september.

De ge´ntegreerde studie voor de cellencomplexen wordt binnen afzienbare tijd besteld. Momenteel loopt de standstillprocedure die aan de gunning van het contract voorafgaat.

De aanvang van de studie is gepland voor midden mei. De goedkeuring van het schetsontwerp wordt verwacht begin oktober 2010.

De effectieve uitbreiding van Everberg zal in twee fasen gebeuren, een uitbreiding met 50 plaatsen en een uitbreiding met 76 plaatsen.

In een eerste fase wordt Blok O verbouwd tot een complex met een capaciteit van 50 plaatsen. De werkzaamheden zouden in april 2012 beginnen en beŰindigd worden medio 2013.

In een tweede fase wordt blok J verbouwd tot een complex met een capaciteit van 76 plaatsen. De werkzaamheden zouden beginnen in september 2013 en eind 2014 worden beŰindigd.

De studies lopen dus nog. Er is wel enige vertraging ten gevolge van complicaties in de projectontwikkeling en noodzakelijke aanvullende studies.

Voor de multidisciplinaire studie werd een bedrag vastgelegd van 1,2 miljoen.

Ook de ruwbouw van het polyvalente gebouw werd reeds vastgelegd voor een bedrag van 2,23 miljoen euro.

Aan het studieteam werd bij de aanbesteding van de ge´ntegreerde studie meegegeven dat de uitbreidingswerken maximaal 17 miljoen euro, inclusief BTW, mochten bedragen. Dat bedrag is nog steeds actueel.

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de Franstalige gemeenschap betreffende het dossier Achŕne. Ik twijfel er niet aan dat die afspraken zullen worden nageleefd. Het dossier Achŕne moet los van het dossier Everberg worden gezien. In april nog zal het gesloten centrum van Saint-Hubert geopend worden en zullen de eerste jongeren geplaatst worden. Nadat de opstartfase van Saint-Hubert volledig is afgesloten, zullen dus geen Franstalige jongeren meer in Everberg verblijven, waardoor de hele capaciteit voor Vlaamse jongeren gebruikt zal kunnen worden, zodra renovatie en nieuwbouw zullen zijn voltooid.