4-117

4-117

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 25 MARS 2010 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Ann Somers à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile sur «la proposition de la ministre d'autoriser les chômeurs suspendus à accéder aux agences locales pour l'emploi» (nº 4-1177)

Mevrouw Ann Somers (Open Vld). - Op dinsdag 16 maart jongstleden zette de minister haar voorstellen uiteen voor een persoonlijker en efficiënter begeleidingsbeleid voor werkzoekenden. Eén van de voorstellen had betrekking op de PWA's. De minister wil geschorste werklozen voor PWA's laten werken en hen daartoe aanmoedigen met werkloosheidsuitkeringen voor het aantal maanden dat ze PWA-prestaties hebben verricht.

Concreet volstaat het om dertig uur per maand voor een PWA te werken om een werkloosheidsuitkering voor de hele maand te krijgen. Als klap op de vuurpijl zouden deze werklozen ook een PWA-toeslag van 4,10 euro per gepresteerd PWA-uur ontvangen. De werkloosheidsuitkering zou afhangen van het aantal PWA-uren van de voorgaande maand. Als verantwoording wordt gesteld dat geschorste werklozen op deze manier gemakkelijker `heringeschakeld' kunnen worden omdat ze in contact blijven met de arbeidswereld en een sociale band behouden.

Vrij vertaald komt het voorstel op het volgende neer: werkzoekenden die onvoldoende inspanningen doen om werk te vinden, worden geschorst, maar kunnen hun uitkering behouden als ze dertig uur per maand - dat is niet eens één volle dag per week - voor de PWA gaan klussen. Men laat die mensen, die geen werk zouden vinden, dus bijklussen in een sector waarvoor het stelsel van de dienstencheques vacatures bij hopen heeft.

Bovendien is het een dure oplossing, want de RVA blijft dezelfde kosten dragen, nota bene voor werkonwilligen. Bovendien onderstreep ik nogmaals het algemeen aanvaarde uitgangspunt dat PWA's een werkloosheidsval zijn. Hoe pervers is het om mensen die geen inspanningen willen leveren om werk te vinden - daarvoor worden ze immers geschorst - naar een werkloosheidsval te leiden? Tot slot herinner ik aan het advies van de Inspectie Financiën van 15 april 2008 waaruit blijkt dat een gemiddelde PWA'er aan de RVA 736 euro per maand kost, wat volgens het Planbureau neerkomt op een budgettaire kost van 2140 euro per maand. Een dienstenchequewerknemer kost daarentegen maar 348,7 euro per maand, exclusief de indirecte terugverdienkosten.

Het goede nieuws is dat dit voorstel sneuvelde tijdens het begrotingsconclaaf. Het slechte nieuws is dat het niet om afstel, maar wel om uitstel gaat, meer bepaald tot het debat over de hervorming van de PWA's.

Waarom pakte de minister al met dit voorstel uit terwijl het algemene debat over de PWA's nog moet worden gevoerd?

Waarom wil de minister werkzoekenden die geschorst worden wegens hun gebrekkige medewerking aan het activeringsprogramma laten bijklussen in wat algemeen erkend wordt als een werkloosheidsval?

Hoe rijmt de minister haar voorstel met het feit dat enkel werklozen kunnen bijklussen in een PWA? In haar voorstel wil ze geschorste werklozen, die dus niet eens het statuut of een uitkering van werkloze hebben, laten `bijverdienen' in de PWA's?

Waarom leidt de minister deze werklozen om een schorsing te vermijden niet naar het stelsel van dienstencheques, waar er veel vacatures zijn en waarvan de kostprijs voor de RVA volgens de Inspectie van Financiën niet eens de helft bedraagt?

Waarom wil de minister de PWA's versterken, terwijl er een consensus blijkt te groeien over de heroriëntering en zelfs de uitdoving van het systeem?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid. - De maatregel waarnaar de senator verwijst, is een van de vele denksporen van de RVA voor het toekomstige debat over de hervorming van de PWA's dat mijn kabinet nu voorbereidt. Na Pasen zullen we in het parlement een groot debat hebben over de hervorming en de nieuwe opdrachten van de PWA's, zoals bijvoorbeeld de begeleiding van mensen die moeilijk aan bod komen op de arbeidsmarkt. Het is zeker niet mijn bedoeling de PWA's te laten uitdoven. Alle partners zullen bij de hervorming worden betrokken, ook de gewestelijke werkgelegenheidsdiensten. Ik wens de hervorming nog vóór het zomerreces te laten goedkeuren.

Mevrouw Ann Somers (Open Vld). - Wij zijn het ermee eens dat het PWA-systeem grondig hervormd dient te worden. De PWA's mogen echter geen werkloosheidsval blijven. Wij pleiten voor een hervorming waarbij het PWA als activeringsinstrument kan worden aangewend.