4-117

4-117

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 MAART 2010 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over «het toekennen van subsidiaire bescherming aan Afghanen in ons land» (nr. 4-1171)
Mondelinge vraag van de heer John Crombez aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de rol van de overheidsbestuurders in de Belgische banken» (nr. 4-1184)
Mondelinge vraag van de heer John Crombez aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de bankregulering» (nr. 4-1185)
Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de prijsverhoging van de autoverzekering» (nr. 4-1178)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de verdoving van dieren bij het kelen» (nr. 4-1167)
Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de terugbetaling van percutane hartkleppen» (nr. 4-1183)
Mondelinge vraag van de heer Richard Fournaux aan de minister van Landsverdediging over «de toekomst van de militaire politie» (nr. 4-1169)
Mondelinge vraag van mevrouw Ann Somers aan de minister van Landsverdediging over «het begeleiden van de militairen getroffen door het hervormingsplan» (nr. 4-1174)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de federale tussenkomsten ten gunste van personen met een arbeidshandicap» (nr. 4-1172)
Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «studentenarbeid» (nr. 4-1182)
Mondelinge vraag van mevrouw Ann Somers aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «het voorstel van de minister om geschorste werklozen toegang te verlenen tot plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen» (nr. 4-1177)
Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «het overleg met de Verenigde Staten over de aanpak van Koerdische militanten in België» (nr. 4-1173)
Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «de Belgische houding ten aanzien van de herdenking van de Berberse Lente in Algerije» (nr. 4-1179)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Justitie over «het communautaire onevenwicht in het verlenen van genade» (nr. 4-1180)
Mondelinge vraag van de heer Christophe Collignon aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de kosteloosheid van de parkeerplaatsen van de NMBS voor alle gebruikers» (nr. 4-1170)
Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de uitvoering van de hervorming van de hulpdiensten» (nr. 4-1168)
Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de risicovolle transporten van maaltijdcheques» (nr. 4-1175)
Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de minister van Binnenlandse Zaken over «ernstige disfuncties bij de controle van de woonplaatsen» (nr. 4-1181)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding over «de onzekerheid in verband met de financiële toestand van de voetbalclubs uit de tweede klasse» (nr. 4-1176)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Justitie over «het toenemend gebruik van (zware) drugs bij jongeren in ons land» (nr. 4-1632)

Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Justitie over «het bouwen van nieuwe gevangenissen» (nr. 4-1619)

Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Justitie over «de uitbreiding van bestaande jeugdinstellingen en het bouwen van nieuwe jeugdinstellingen» (nr. 4-1620)

Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de vice-eersteminister en minister van Begroting en aan de minister van Justitie over «het bouwen van een forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen en in Gent» (nr. 4-1623)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de lijst die jaarlijks moet worden ingediend bij de administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft» (nr. 4-1625)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «buitenlandse handelaren op onze handelsbeurzen en btw-controles» (nr. 4-1626)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Binnenlandse Zaken over «antiterrorismeoefeningen» (nr. 4-1618)

Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de unilaterale en onvoorwaardelijke kwijtschelding van de schulden van de DRC door België» (nr. 4-1636)

Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de residentiële psychiatrische behandeling van seksuele delinquenten» (nr. 4-1639)

Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de minister van Pensioenen en Grote Steden over «de automatische toekenning van de inkomensgarantie voor ouderen» (nr. 4-1633)

Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de impact van de politiehervorming» (nr. 4-1627)

Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de dubbele nationaliteit» (nr. 4-1631)

Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de staatssecretaris voor Europese Zaken over «de integratie van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie in het Kimberleyproces» (nr. 4-1630)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over «multiresistentie tegen antibiotica» (nr. 4-1634)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Justitie over «het drugsgebruik van de Belgische jongeren» (nr. 4-1635)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de minister van Justitie over «interneringen» (nr. 4-1638)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de remsystemen van de NMBS» (nr. 4-1629)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

In overweging genomen voorstellen
Verzending van een wetsontwerp naar een andere commissie
Vragen om uitleg:
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Arbeidsauditoraten
Rechtbank van koophandel
Algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken
FOD Justitie - Centrale Dienst voor de bestrijding van de corruptie
Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
Europees Parlement