4-116

4-116

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 MAART 2010 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan de minister van Justitie over «de verplichte bijstand door een advocaat tijdens een verhoor» (nr. 4-1155)
Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de minister van Justitie, aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan de staatssecretaris voor Europese Zaken over «de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) en de vragen die het Spaanse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie stelt» (nr. 4-1166)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «het onbeperkt bijverdienen door gepensioneerden» (nr. 4-1164)
Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «de organisatie van vrije en transparante verkiezingen in 2011 in de DRC» (nr. 4-1156)
Mondelinge vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «het verwerpen van het investeringsakkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Colombia» (nr. 4-1159)
Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan de minister van Klimaat en Energie en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «thee met cannabis» (nr. 4-1150)
Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de gezondheid van de Belgische bevolking» (nr. 4-1153)
Mondelinge vraag van de heer John Crombez aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «het jongste rapport van het Internationaal Monetair Fonds» (nr. 4-1158)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over «de Afghaanse hongerstakers» (nr. 4-1160)
Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «het idee het toekennen van fiscale voordelen aan bedrijven te verbinden met het behouden van werkgelegenheid» (nr. 4-1152)
Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de toekenning van een specifiek verlof voor ouders van een gehospitaliseerd kind» (nr. 4-1157)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «het dragen van een hoofddoek in het federaal openbaar ambt» (nr. 4-1162)
Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan de minister van Klimaat en Energie en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de hoge prijzen van bepaalde producten en diensten» (nr. 4-1165)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de prioriteiten van de politie inzake uitrusting» (nr. 4-1161)
Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan de staatsecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de kostprijs van het internet en de digitale kloof» (nr. 4-1154)

Wetsontwerp betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (Stuk 4-1657) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van ... betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (Stuk 4-1658)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (Stuk 4-1657) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van ... betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (Stuk 4-1658)

Wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector (Stuk 4-1659) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven (van de heer Jean-Paul Procureur c.s.; Stuk 4-1639)

Bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de voorgenomen privatisering van de koffiesector in Burundi (van mevrouw Olga Zrihen c.s.; Stuk 4-1651)

Bespreking

Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kiesverrichtingen in Burundi (van de heer Alain Destexhe c.s.; Stuk 4-1675)

Bespreking

Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van de wetsvoorstellen tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stukken Kamer, nr. 52-37/1-22 en 52-39/1-18) (Stukken 4-1607 en 4-1608)

Bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (Stuk 4-1657) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van ... betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (Stuk 4-1658)
Wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector (Stuk 4-1659) (Evocatieprocedure)
Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven (van de heer Jean-Paul Procureur c.s.; Stuk 4-1639)
Voorstel van resolutie betreffende de voorgenomen privatisering van de koffiesector in Burundi (van mevrouw Olga Zrihen c.s.; Stuk 4-1651)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kiesverrichtingen in Burundi (van de heer Alain Destexhe c.s.; Stuk 4-1675)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van de wetsvoorstellen tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stukken Kamer, nr. 52-37/1-22 en 52-39/1-18) (Stukken 4-1607 en 4-1608)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid en aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Justitie en aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding over «de financiële toestand van de voetbalclubs uit de tweede klasse» (nr. 4-1572)

Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Justitie en aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over «de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen» (nr. 4-1578)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het gebruik van cholesterolremmers» (nr. 4-1571)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Justitie over «de kosteloze borgstelling» (nr. 4-1523)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding over «de btw-verlaging in de horeca» (nr. 4-1612)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de controles op de naleving van de nieuwe rookwetgeving» (nr. 4-1609)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de naleving van de nieuwe alcoholwetgeving en alcohol in automaten» (nr. 4-1611)

Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het gebruik van tabak» (nr. 4-1585)

Vraag om uitleg van mevrouw Ann Somers aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de loonvoorwaarden als hindernis bij het aanwerven van werknemers ouder dan vijftig» (nr. 4-1569)

Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de inwerkingtreding van de centralisering van dringende medische oproepen en oproepen voor de huisartsenwachtdienst» (nr. 4-1602)

Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het opnemen in het netwerk van het ASTRID-systeem van de voertuigen gebruikt door medische wachtposten» (nr. 4-1604)

Vraag om uitleg van mevrouw Christiane Vienne aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «het aanwerven van buitenlandse werknemers aan lage kostprijs en de sociale dumping» (nr. 4-1614)

Vraag om uitleg van mevrouw Christiane Vienne aan de minister van Justitie over «de indexering van het leefgeld in het kader van de collectieve schuldenregeling» (nr. 4-1574)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de minister van Justitie over «verplicht afkicken van drugs in de gevangenis» (nr. 4-1590)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de minister van Justitie over «de vrijlating van mensenhandelaars» (nr. 4-1591)

Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de minister van Klimaat en Energie over «de regularisatiefacturen van Electrabel» (nr. 4-1562)

Vraag om uitleg van mevrouw Ann Somers aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «vrouwensterfte door aids» (nr. 4-1570)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de contingentering van artsen» (nr. 4-1592)

Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de mogelijke privatisering van het goederentransport van B-Cargo» (nr. 4-1601)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het gebrek aan personeel in de Belgische rusthuizen» (nr. 4-1593)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Niet-evocaties
Boodschap van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Arbeidsauditoraat