4-110

4-110

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 28 JANUARI 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Justitie over «de geplande verhuizing naar Puurs van het vredegerecht van Willebroek» (nr. 4-1393)

De voorzitter. - De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen, antwoordt.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Zoals blijkt uit het antwoord op de vragen van kamerleden Landuyt en Mortelmans, een partijgenoot overigens, wordt overwogen het vredegerecht van Willebroek naar Puurs over te brengen, op vraag van de vrederechter zelf. Niet toevallig is Puurs de woonplaats van de vrederechter in kwestie, maar ook van de Vlaamse minister-president en van een ambitieus burgemeester en Vlaams parlementslid.

In verband met het oude vredegerecht heb ik volgende vragen.

Werd onderzocht of het gebouw van het vredegerecht in Willebroek voldoet aan de huidige vereisten inzake huisvesting? Wanneer en door wie werd dit onderzoek uitgevoerd? In wiens opdracht en op wiens vraag gebeurde dat?

Wat waren de concrete vaststellingen van dit onderzoek? Zijn er eventueel gebreken vastgesteld die een verhuizing verantwoorden?

Kan het rapport daarover me worden bezorgd?

De Regie der Gebouwen onderzoekt intussen welke gebouwen in aanmerking komen voor een herhuisvesting van het vredegerecht.

Welke locaties komen in aanmerking voor de verhuizing van het vredegerecht van Willebroek? Wat zijn de troeven en gebreken van elk van deze locaties? Welk overleg is hierover geweest met welke actoren?

Wat zijn de conclusies van de studie van de Regie der Gebouwen en zo er nog geen zijn, wanneer mogen deze worden verwacht? Kan de studie me worden bezorgd?

Wat is de planning voor de verhuizing van het vredegerecht van Willebroek, welke locatie uiteindelijk ook wordt gekozen?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen. - Ik lees het antwoord van minister De Clerck.

Ik zal de opdracht geven de gevraagde rapporten aan mevrouw Van dermeersch te bezorgen. Ik zal haar ook een zeer uitgebreid verslag geven van een recente werkvergadering met alle actoren, waaronder de Regie der Gebouwen. Op die vergadering werden de absoluut noodzakelijke aanpassingswerken en de nodige onderhoudswerken grondig besproken.

Ik verwijs naar mijn antwoord op haar vorige vraag nummer 4-3550 over hetzelfde vredegerecht. Dat antwoord is nog altijd van kracht. Dat wil zeggen dat er nog geen enkele beslissing is genomen omtrent een verhuizing naar een ander bouwproject.

Ondertussen werden aan het bestaande vredegerecht in Willebroek reeds verschillende elementaire onderhoudswerken uitgevoerd, zodat daar op een meer menswaardige en efficiënte wijze kan worden gewerkt.

Aangezien er nog geen grondige prospectie werd uitgevoerd, zijn er ook nog geen technische contacten met de gemeentebesturen geweest in verband met deze studie. We weten niet of de aanpassingsvoorstellen van de werkvergadering in het bestaande vredegerecht voor de volgende jaren voldoende zullen zijn. We willen er eerst van overtuigd zijn dat we met deze beperkte aanpassingwerken de juiste weg ingeslagen zijn. Om die redenen is er nog geen enkele grondige studie voor een voorstel tot relocatie. Dat zal pas kunnen gebeuren als zou blijken dat de hiervoor voornoemde aanpassingswerken de workload van dit vredegerecht onvoldoende kunnen opvangen. Er zijn derhalve dan ook nog geen conclusies getroffen.

Zeer summier werden mij verschillende locaties in Puurs voorgesteld, maar er werd nog geen onderzoek gedaan naar een dergelijke vestiging, of naar de kostprijs daarvan. Aangezien er geen onderzoek werd gedaan, is het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, een prijs te geven.

Uit mijn voorgaande antwoorden op de door de senator gestelde vragen, kan worden afgeleid dat ik zeker niet over één dag ijs zal gaan om hier de beste oplossing te kiezen. Meer zelfs, het laatste voorstel dat met de Regie der Gebouwen werd besproken gaat veel verder dan alleen maar het absoluut noodzakelijke onderhoudswerk. Het omvat ook een aantal interne aanpassingswerkzaamheden in het bestaande vredegerecht, waardoor de huidige werking van deze dienst zou kunnen worden geoptimaliseerd. Indien toch zou blijken dat na de uitvoering van de werkzaamheden nog fundamentele problemen blijven bestaan, dan zullen we de nodige maatregelen moeten treffen. Op basis van een doorgedreven haalbaarheidsstudie zullen we dan een nieuwe inplanting en een nieuw gebouw voorstellen.

Laten we echter niet voorop lopen op de feiten en eerst de geplande aanpassingswerkzaamheden uitvoeren en pas na ingebruikname en grondige evaluatie de nodige conclusies treffen.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Het verheugt me dat ik de gevraagde verslagen zal krijgen. Ik ben ook blij dat de minister zegt niet over één nacht ijs te zullen gaan en dat er aanpassingwerkzaamheden plaatsvinden. We willen niet dat er niet menswaardig kan worden gewerkt in Willebroek. Ik hoop dat met de verbeteringen aan het gebouw te Willebroek de zaak zal worden opgelost en men niet op zoek hoeft te gaan naar een locatie in Puurs. We zullen zien wat de toekomst brengt. Ik ben alleszins blij met dit antwoord.