4-110

4-110

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 28 JANVIER 2010 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Sabine de Bethune à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «l'exécution de la loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé» (nº 4-1065)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - De wet van 10 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid wijzigt artikel 6 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten. Een nieuwe paragraaf 6 regelt voortaan het verbod op de verkoop, het schenken of aanbieden van alcoholhoudende dranken aan minderjarigen. De wet is intussen van kracht.

Het is niet duidelijk of deze nieuwe wet ook het verbod op de verkoop van alcoholhoudende dranken in automaten impliceert. De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen interpreteert de wet alvast alsof dat zo is. Vorige week kreeg ik verschillende mails en berichten die dezelfde interpretatie volgen. Test-Aankoop daarentegen vroeg vorige week een duidelijke interpretatie van de wet en de bevestiging van het totaal verbod op de verkoop van alcohol via drankautomaten.

Collega Dirk Claes en ikzelf dienden een wetsvoorstel in om dat verbod expliciet in de wet in te schrijven, als dat juridisch-technisch nodig zou zijn.

Ondertussen zijn op de markt ook lezers van de elektronische identiteitskaart en de SIS-kaart beschikbaar. Die kunnen in automaten worden ingebouwd waarbij bepaalde selecties pas worden vrijgegeven na controle van de leeftijd.

Is de verkoop van alcohol via automaten met de nieuwe wet nog mogelijk dan wel uitdrukkelijk verboden?

Zo neen, hoe is dit in overeenstemming te brengen met de geest van de nieuwe wet?

Zo ja, welke maatregelen heeft de minister genomen om de betrokken partijen hierover te informeren en om de toepassing van het verbod te controleren? Kan ook de lokale politie inbreuken vaststellen en een proces-verbaal opmaken? Wat zijn de mogelijke sancties?

Is de verkoop van alcohol via automaten met een eID-lezer waarbij een leeftijdsbeperking geldt op de verkoop van alcohol met de nieuwe wet toegestaan?

Is het gebruik van de eID-lezer in automaten in overeenstemming met de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie. - De nieuwe wetgeving voorziet wel degelijk in een versterking van de bescherming van minderjarigen door de invoering van een verbod op de verkoop van bier en wijn aan de min zestienjarigen, zowel in de distributie- als in de horecasector. Deze wetgeving neemt ook volledig het al bestaande verbod over op de verkoop van sterke drank aan de min-achttienjarigen.

De geest van de wet wil allereerst iedereen aan zijn verantwoordelijkheid herinneren, zowel als actor als bij de opvoeding van onze jongeren.

Zoals ik vorige donderdag al in de Kamer heb gezegd, laat de wet van 10 december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende de gezondheid geen andere interpretatie toe wat de verkoop van alcohol aan minderjarigen via automaten betreft.

Het nieuwe artikel 6, §6, ingevoegd in de wet van 24 januari 1977 betreffende de gezondheid van de consumenten, bepaalt uitdrukkelijk dat het verboden is om alcoholische dranken aan minderjarigen te verkopen, aan te bieden of te schenken.

De eigenaars van automaten moeten zich dus, zoals iedereen, aan dat verbod houden. Ze zullen dus verplicht zijn om ofwel de leeftijd van elke persoon die aan de automaat komt te controleren, ofwel alle alcoholische drank uit het apparaat te halen.

De vraag of automaten die de verkoop van alcohol mogelijk maken na het inlezen van de elektronische identiteitskaart de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer respecteren, wordt best aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gesteld. In de winkels wordt aan minderjarigen nu ook al naar de identiteitskaart gevraagd. Ik betwijfel of er een probleem is, maar die Commissie kan op die vraag antwoorden.

Sinds de nieuwe wetgeving op 10 januari laatstleden van kracht werd, hebben de inspecteurs op het terrein een informatieve rol voor de verschillende actoren.

Tegelijk werd ook de website van de FOD Volksgezondheid aangepast om het publiek beter te informeren over de nieuwe wetgeving. Men vindt er een FAQ en de medewerkers van het callcenter werden opgeleid om op alle vragen te antwoorden. Er werden ook brieven gestuurd naar de distributie- en horecasector om hen enerzijds te informeren over de nieuwe bepalingen en hen anderzijds aan de al bestaande wetgeving te herinneren.

Op het vlak van sancties was het de wil van de wetgever om administratieve boetes op te leggen die gelijk zijn aan die welke bepaald zijn in verband met het verkoopsverbod van tabak aan min zestienjarigen. In dat verband werd een lacune in de wetgeving ontdekt. Mijn diensten hebben onmiddellijk een wetsontwerp opgesteld om die vergetelheid recht te zetten. Ik zal het binnenkort bij het Parlement indienen, nadat ik het heb voorgelegd aan de Ministerraad.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Het verheugt me dat volgens de minister de wet die sinds 10 januari van kracht is, ondubbelzinnig de verkoop van alcohol in automaten verbiedt, tenzij de automaat technisch is uitgerust om de leeftijd van de gebruiker te controleren.

Ik denk dat die informatie nog niet is doorgedrongen tot de sector. Ik neem echter nota van de informatiecampagne en de acties van de minister.

Er moet uiteraard worden voorzien in sancties. Ik neem er nota van dat de minister de wet daartoe wenst aan te passen.

Belangrijk is ook dat de gemeentelijke autoriteiten een en ander kunnen vaststellen. Zoals de minister weet, waren het in het verleden vaak de gemeenten die problemen bij automaten met alcoholhoudende dranken hebben gesignaleerd en hebben getracht op te treden tegen misbruik door minderjarigen.