4-110

4-110

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 28 JANUARI 2010 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

Belangenconflict

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de evolutie van de zwendel in valse bankbiljetten» (nr. 4-1056)

Verwelkoming van een buitenlandse delegatie

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer John Crombez aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de premieverhogingen voor de hospitalisatieverzekeringen» (nr. 4-1060)
Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de werktijden van sommige artsen» (nr. 4-1064)
Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de werktijden van artsen» (nr. 4-1068)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de uitvoering van de wet van 10 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid» (nr. 4-1065)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de minister van Justitie over «het voorafgaan van de huwelijksinzegening aan het burgerlijk huwelijk» (nr. 4-1062)
Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de discriminatie door vliegtuigmaatschappijen van personen met obesitas» (nr. 4-1055)
Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de mogelijke sluiting van Opel Antwerpen» (nr. 4-1066)
Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de toekomstige rol van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding als interfederaal orgaan» (nr. 4-1067)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Fontaine aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de weigering van de Israëlische autoriteiten om de minister in Gaza toe te laten» (nr. 4-1057)
Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Persoons aan de staatssecretaris voor Europese Zaken over «de erkenning van het Frans als gebruikstaal tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie» (nr. 4-1058)
Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de invoering van de kilometerheffing» (nr. 4-1052)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de invoering van de kilometerheffing in Vlaanderen» (nr. 4-1059)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid en aan de minister van Justitie over «het verbod op gelaatsverhullende gewaden» (nr. 4-1063)
Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de keuze van de Provincie Luxemburg als pilootzone bij de hervorming van de hulpdiensten» (nr. 4-1053)
Mondelinge vraag van de heer Guy Swennen aan de minister van Klimaat en Energie en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de zorgwekkende stijging van het aantal gezinnen met schuldenoverlast» (nr. 4-1061)

Voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind (van de heer Philippe Fontaine c.s.; Stuk 4-1514)

Bespreking
Bespreking van het amendement

Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw (van de heer Alain Destexhe c.s.; Stuk 4-1492)

Bespreking

Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep (Stuk 4-1600)

Bespreking

Stemmingen

Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep (Stuk 4-1600)
Voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind (van de heer Philippe Fontaine c.s.; Stuk 4-1514)
Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw (van de heer Alain Destexhe c.s.; Stuk 4-1492)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de vrijstelling van btw voor psychologen» (nr. 4-1392)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de notionele interestaftrek» (nr. 4-1395)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «het recupereren van een bedrag van 9,2 miljoen euro na het faillissement van Lehman Brothers» (nr. 4-1411)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «zwangerschapsverlof voor artsen in opleiding» (nr. 4-1391)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «schijnechtscheidingen» (nr. 4-1396)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de strijd tegen kanker en de centra voor radiotherapie» (nr. 4-1402)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de palliatieve dagcentra» (nr. 4-1403)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de exclusieve uitoefening van een specialiteit als erkenningscriterium» (nr. 4-1405)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de berekening van de opzegvergoeding tijdens een ouderschapsverlof» (nr. 4-1413)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over «de onevenwichtige oordelen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tussen de Nederlandstalige en de Franstalige kamers» (nr. 4-1407)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de minister van Justitie over «de financiering van de projecten alternatieve gerechtelijke maatregelen voor drugsgebruikers» (nr. 4-1410)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Justitie over «de geplande verhuizing naar Puurs van het vredegerecht van Willebroek» (nr. 4-1393)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Justitie over «getuigenbescherming» (nr. 4-1398)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over «de uitlening van werken uit de federale wetenschappelijke instellingen» (nr. 4-1394)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap over «genitale verminking» (nr. 4-1401)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Boodschappen van de Kamer
Mededeling van koninklijke besluiten
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven