4-109

4-109

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 JANUARI 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan de minister van Justitie over «de vergoeding van bijkomende kosten voor gerechtspsychiaters» (nr. 4-1373)

De voorzitter. - De heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, antwoordt.

Mevrouw Els Van Hoof (CD&V). - De slechte verloning van gerechtspsychiaters voor geestesonderzoeken wordt al jaren aangekaart. Voor het onderzoek van een persoon met studie van het strafdossier, het antecedentenonderzoek en het somatisch onderzoek ontvangt een deskundige 347,56 euro. Dat bedrag blijft gelijk, ongeacht de grootte van het dossier en de hoeveelheid werk.

In het verleden bestond er soms een compensatie door bijkomend een uurloon toe te kennen voor dossierstudie. In antwoord op een parlementaire vraag uit 2000 zei de toenmalige minister van Justitie trouwens: `Gelet op de recente evolutie van de rechtspraak van de commissie voor Gerechtskosten in strafzaken, waarbij psychiaters bijvoorbeeld de tijd besteed aan de raadpleging van medische dossiers en strafdossiers in rekening mogen brengen, kunnen de huidige forfaitaire bedragen als aanvaardbaar worden beschouwd'. Die bijkomende vergoeding is overigens ook gangbaar in buurlanden zoals Nederland.

Sinds november 2009 worden de bijkomende uurlonen echter niet meer aanvaard door de dienst Gerechtskosten, zonder enige voorafgaande verwittiging aan de deskundigen die geestesonderzoeken uitvoeren. Een aantal gerechtspsychiaters haakte af wegens die gewijzigde houding, en omdat ze ook de gepresteerde uren van 2009 retroactief niet meer kregen uitbetaald.

Wat is de reden voor de wijziging in de beoordeling van de onkostenstaten door de dienst Gerechtskosten? Is de minister bereid de beslissing te heroverwegen?

De heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap. - Ik lees het antwoord van minister De Clerck.

De vraagsteller verwijst naar het antwoord op parlementaire vraag 285 van 21 november 2000, waarin de minister wees op de evolutie in de rechtspraak van de commissie voor de Gerechtskosten. Alvorens memories betaalbaar te stellen, gaat de commissie in elk dossier na of de voorwaarden van de honorariaschaal in strafzaken werden vervuld. In bepaalde gevallen en aan de hand van concrete gegevens kan de commissie een honorarium toekennen voor de studie van het strafdossier. Die regeling kan evenwel niet tot een wettelijke norm worden verheven.

De extra uren voor het bestuderen van het strafdossier kunnen dus niet systematisch worden aangerekend. Het vastgelegde forfait geldt immers voor het onderzoek van een psychiater met studie van het strafdossier, het onderzoek naar de erfelijkheid en naar de sociale en medische antecedenten, het somatisch onderzoek, daarin begrepen de grondige neurologische en geestesonderzoeken, het opstellen van een uitvoerig verslag met beschrijving, bespreking en samenvatting van het geval.

De dienst Gerechtskosten is een verificatiedienst en een betaaldienst. In overeenstemming met de bestaande regelgeving en het standpunt van de commissie voor de Gerechtskosten, kan het systematisch aanrekenen van supplementaire uren dus niet worden aanvaard. Het aanrekenen van supplementaire uren zal dus geval per geval worden nagegaan en al dan niet aanvaard volgens de complexiteit van het strafdossier.

Mevrouw Els Van Hoof (CD&V). - De commissie Gerechtskosten heeft dus beslist dat vanaf november 2009 nog alleen een forfaitair bedrag zal worden betaald, onafhankelijk van het dossier dat de gerechtspsychiaters krijgen voorgelegd. Nochtans neemt de vraag naar de expertise van gerechtspsychiaters in justitie toe.

In Nederland gaat men ervan uit dat een gerechtspsychiater gemiddeld 12 uur aan een dossier besteedt. In België krijgt hij daarvoor 300 euro. Per uur is dat peanuts. Komt daarbij dat het ene dossier zwaarder is dan het andere en dat daarmee geen rekening wordt gehouden. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat er heel wat frustratie is.

In verschillende gerechtelijke arrondissementen is er een tekort aan gerechtspsychiaters. Als men nu nog gaat snoeien in hun loon en onkosten, die al zeer laag waren in vergelijking met Nederland waar 100 euro per uur wordt betaald - in België was dat 61 euro per uur -, dan werkt dat toch frustrerend.

Ik vraag de minister het statuut en de bezoldiging van de gerechtspsychiaters te willen herzien.