4-109

4-109

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 JANUARI 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de vernieuwing van het beheerscontract van de Nationale Loterij en de problematiek van de subsidiëring» (nr. 4-1371)

De voorzitter. - De heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, antwoordt.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - In oktober 2008 stelde ik minister Reynders een vraag om uitleg over het uitblijven van de vernieuwing van het beheerscontract met de Nationale Loterij.

In uitvoering van artikel 14 van de wet van 22 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij werd met deze laatste op 4 april 2003 een eerste beheerscontract gesloten. Overeenkomstig paragraaf 2 van datzelfde artikel heeft dit beheerscontract een duur van vijf jaar. Het beheerscontract van 2003 is ingegaan op de datum van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad, zijnde 21 mei 2003. Het is derhalve afgelopen op 21 mei 2008.

Het directiecomité diende de minister dus uiterlijk 21 november 2007 een nieuw beheerscontract voor te leggen. Toen ik de minister daarover in oktober 2008 ondervroeg, liet hij mij weten dat het afsluiten van een nieuw beheerscontract vertraging had opgelopen ingevolge de moeilijke regeringsvorming. De minister voegde eraan toe dat er tegen december 2008 wel een ontwerp voor een nieuwe beheersovereenkomst op tafel zou liggen.

Voor zover ik kan opmaken, is er momenteel nog altijd geen nieuw beheerscontract. Het feit dat het er nog niet is, veroorzaakt op zich geen illegale toestand. De wet bepaalt immers dat, indien er nog geen nieuw beheerscontract is bij het verstrijken van het oude beheerscontract, het verlopen beheerscontract van rechtswege wordt verlengd tot op het ogenblik dat er een nieuw in werking treedt. Dat ontslaat het directiecomité en de minister nochtans niet van de verplichting om werk te maken van een nieuw beheerscontract zoals bepaald door de wet.

In een andere vraag wees ik de minister erop dat er een probleem van rechtszekerheid was met de subsidieregeling van de Nationale Loterij. De minister moet een aantal criteria vastleggen voor de beoordeling van subsidieaanvragen bij de Nationale Loterij. Die regels werden echter nooit vastgelegd en dus is er in feite geen of alvast geen stevige wettelijke basis voor de toekenning van subsidies door de Nationale Loterij. De minister liet mij daarop weten dat hij bij de komende onderhandelingen over een nieuw beheerscontract aandacht zou schenken aan dit probleem.

Is er al een nieuw beheerscontract voor de Nationale Loterij. Zo neen, waarom niet? Welke stappen werden sinds oktober 2008 in dat verband gedaan? Waar liggen eventueel de knelpunten? Wat zijn de krachtlijnen van de vernieuwingen voor het nieuwe beheerscontract die ter bespreking voorlagen of voorliggen en wanneer kan het contract worden ondertekend? Hoe ver staat het met de subsidieregeling? Wordt hieraan een oplossing gegeven die juridisch sluitend is? Zo ja, in welke zin gaat die oplossing?

De heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap. - Ik lees het antwoord van minister Reynders.

De voorbereiding van het nieuwe beheerscontract heeft vertraging opgelopen omdat begin 2009 een nieuw directiecomité moest worden samengesteld. Zodra het nieuwe directiecomité voltallig was, in april 2009, heeft het de voorbereiding van een nieuwe tekst aangevat. Die tekst is mij in juli toegezonden voor onderzoek. Daarop heb ik begin november een schrijven aan de Nationale Loterij gericht met een voorstel tot verbetering van de tekst. Begin december vond daaromtrent een eerste grondige bespreking plaats. De besprekingen kunnen normaal gezien de komende weken worden afgerond.

In het nieuwe beheerscontract zal de nadruk onder meer liggen op een versterking van de toepassing van de kwaliteits- en veiligheidscontrole en op een verhoogde aandacht voor verantwoord spel. Dat houdt het volgende in: de verschillende uitingen van spelgedrag in België kanaliseren; erop toezien dat extreem spelgedrag wordt vermeden; kwetsbare gebruikers beschermen en bijdragen aan de preventie en behandeling van spelverslaving.

Om te verzekeren dat de Nationale Loterij haar opdrachten in de toekomst kan blijven vervullen, in het bijzonder haar sociale opdracht met betrekking tot de toekenning van subsidies aan organisaties en activiteiten van algemeen belang, zal het beheerscontract ook een kader bieden voor de innovatie en de verbetering van het spelaanbod en de verkoopmethodes en -kanalen, onder meer door met nieuwe technologieën in te spelen op nieuwe behoeften en nieuwe tendensen op de spelmarkt.

Op basis van de adviezen van de subsidiedienst van de Nationale Loterij neemt het Subsidiecomité beslissingen overeenkomstig het protocol over de subsidies dat gaat als bijlage bij het beheerscontract tussen de Nationale Loterij en de Staat. Er rijst dus geen enkel probleem van rechtszekerheid bij de subsidies van de Nationale Loterij.

In afwachting van de nieuwe versie van het beheerscontract blijft het oude beheerscontract van kracht. Daarnaast wordt jaarlijks een koninklijk besluit uitgevaardigd dat het bedrag en de begunstigden bevestigt.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Op 21 november 2007 al moest een voorstel van nieuw beheerscontract worden ingediend. Als ik het antwoord goed heb begrepen, zijn we dus vertrokken voor een vertraging van drie jaar.

De wet bepaalt uiteraard dat het oude beheerscontract van kracht blijft zolang het niet door een nieuw is vervangen. Toch is dat geen manier van werken. Een paar maanden geleden riep de minister de perikelen rond de regeringsvorming in; vandaag rijst weer een ander probleem.

Ik heb vooral begrepen dat de minister het in feite niet eens is met het ontwerp dat voorligt, aangezien het is teruggezonden, naar ik mag aannemen voor eventuele verbeteringen.

Met dit antwoord krijg ik, na zoveel schriftelijke vragen en evenveel onduidelijke antwoorden, niet echt duidelijkheid, maar ik heb wel een tekst waarop ik kan voortwerken.