4-109

4-109

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 JANUARI 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen over ęde sponsoring door de Nationale LoterijĽ (nr. 4-1370)

De voorzitter. - De heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, antwoordt.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Ik heb over deze materie al schriftelijke vragen gesteld en deze vraag om uitleg is daarop eigenlijk een aanvulling. Behalve als subsidie-instantie treedt de Nationale Loterij ook nog als sponsor op. Ik heb daarbij volgende vragen.

Op grond van welke reglementaire bepalingen kent de Nationale Loterij sponsoring toe? Uit de antwoorden op de schriftelijke vragen bleek dat niet meteen. Welke procedure wordt gevolgd bij het al dan niet toekennen van de sponsoring en bij wie ligt de eindbeslissing? Welke criteria worden gehanteerd bij het al dan niet toekennen van sponsoring?

Kan de minister me meedelen welke organisaties en/of evenementen in 2008 en 2009 werden gesponsord, voor welk bedrag en tot welke taalgroep de organisaties of evenementen behoren of zich richten? Werden er aanvragen tot sponsoring verworpen? Zo ja, welke en om welke redenen?

De heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap. - Ik lees het antwoord van minister Reynders.

Als naamloze vennootschap van publiek recht beslist de Nationale Loterij autonoom over haar sponsorstrategie, op basis van haar bedrijfsdoelstellingen en ter ondersteuning van haar marketing- en commerciŽle strategie, daarbij rekening houdend met haar specifieke sociale rol in de maatschappij.

De sponsorstrategie en het sponsorplan, alsook de budgettaire verdeling over de verschillende rubrieken sport, cultuur, events, sociaal, niet-commercieel, nationaal prestige, media en proximity worden op voordracht van de marketingdirecteur jaarlijks door het directiecomitť goedgekeurd en door de Raad van Bestuur bevestigd.

Voor de uitvoering van dit plan gaat de dienst sponsoring enerzijds proactief een contract onderhandelen met organisatoren van manifestaties en events die passen in de merkstrategie van Lotto, EuroMillions, Win for Life of de Nationale Loterij. Anderzijds worden sponsoraanvragen geŽvalueerd in het licht van deze strategie en de geleverde return voor het geÔnvesteerde budget. In die evaluatie wordt ook rekening gehouden met de bereikte doelgroep, een voldoende spreiding van de acties over de twaalf maanden van het jaar, over de tien provincies en met het evenwicht tussen stedelijke en landelijke gebieden. Op die manier bekomt men een evenwichtige spreiding waarmee alle spelers van de verschillende producten kunnen worden bereikt.

Van elk positief geŽvalueerd sponsordossier wordt een verslag ter goedkeuring voorgelegd aan de marketingdirecteur en de gedelegeerd bestuurder, met daarin de geleverde return voor het geÔnvesteerde bedrag. Vervolgens wordt met de organisator een sponsorcontract gesloten. Voor elk contract wordt de onderhandelde return gecontroleerd en moet de organisator eerst de nodige bewijsstukken van de return leveren en pas dan wordt de factuur betaald.

De sponsoring dient te passen in de volgende marketing- en bedrijfsdoelstellingen:

1. Ondersteuning van de producten van de Nationale Loterij op basis van het marketingplan;

2. Versterking van de band met het publiek en binding van bestaande klanten;

3. Rekrutering van nieuwe spelers voor de Nationale Loterij door sponsoring van evenementen die focussen op de beoogde doelgroep, 18 tot 34;

4. Respect voor de ethische en sociale missie van de Nationale Loterij bij de keuze van de te sponsoren evenementen;

5. De sociale rol van de Nationale Loterij als grootste mecenas van het land combineren met voldoende commerciŽle return on investment voor de verschillende merken.

Voor elke manifestatie wordt een analyse gemaakt van de resultaten die in de vorige jaren werden geboekt, de bereikte doelgroep en de return on investment op basis van onder meer de kosten per contact, het bereikte publiek op de manifestatie en het bereikte publiek via de mediacampagne van de organisatoren.

Jaarlijks worden meer dan 830 events, manifestaties of organisaties gesponsord. Ik zal de lijst met alle sponsordossiers ter griffie neerleggen zodat het parlementslid hem kan raadplegen.

Aangezien de Nationale Loterij in een sterk concurrentiŽle omgeving opereert en er met elke organisator een vertrouwelijkheidscontract werd afgesloten, worden geen sponsorbedragen per individueel dossier gecommuniceerd. De verdeling van het sponsorbudget over de taalgroepen volgt grotendeels de verdeelsleutel van 60% voor Nederlandstalige dossiers en 40% voor Franstalige.

Van alle aanvragen wordt ongeveer drie vierde goedgekeurd na onderhandeling en een vierde afgewezen. De voornaamste redenen van afwijzing zijn: het niet passen binnen de sponsorstrategie, het niet bereiken van de beoogde doelgroepen, aanvragen die te laat binnenkomen, gebrek aan professionalisme van de organisator, negatieve evaluatie van de voorgaande editie, onvoldoende return voor het gevraagde bedrag, aanvragen voor subsidiŽring van werkingskosten in plaats van sponsoring van een manifestatie.

De heer Van Hauthem wordt uitgenodigd de sponsorstrategie in het jaarverslag van de Nationale Loterij te lezen, alsook regelmatig de vernieuwde website van de Nationale Loterij te consulteren op www.nationale-loterij.be en door te klikken naar Sponsoring & Subsidies en vervolgens naar sponsorstrategie. Hier vindt hij informatie over de sponsorstrategie, de subsidiefilosofie, de verdeling van de subsidies, hoe subsidies aanvragen, de institutionele campagne en het subsidiecharter dat hij eveneens kan downloaden.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Ik dank de minister dat hij ditmaal, in tegenstelling tot mijn vorige vragen, wel een uitgebreid antwoord geeft en dat hij me de lijst van gesponsorde initiatieven wil bezorgen. De minister nodigt me uit om de lijst van gesponsorde evenementen te consulteren op de website van de Nationale Loterij, maar het zou me verbazen dat die daar te vinden is.

Het valt me op dat in de antwoorden die ik tot nog toe heb gekregen, nooit de bedragen van de sponsoring worden gegeven, telkens met het argument dat de Nationale Loterij in een concurrentiŽle omgeving werkt. Dat vind ik vreemd, zeker voor een instelling die dankzij de overheid gemachtigd is om kansspelen te organiseren en daar een sponsoringbeleid rond te ontwikkelen.

Dit zijn echter maar bijkomende opmerkingen. Over het geheel ben ik met dit antwoord zeer tevreden.