4-109

4-109

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 JANUARI 2010 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de minister van Landsverdediging over «het standpunt van de regering over de problematische ontwikkeling van de A400M-transportvliegtuigen» (nr. 4-1047)
Mondelinge vraag van de heer Christophe Collignon aan de minister van Klimaat en Energie over «de hinder van `direct marketing' en de bescherming van het privéleven» (nr. 4-1042)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «het inzetten van kantelbaktreinen op de as Brussel-Luxemburg-Straatsburg-Bazel» (nr. 4-1049)
Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de financiering van MRAX door de federale overheid en de opvolging van deze vereniging in het kader van de Rondetafels van de interculturaliteit» (nr. 4-1040)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de aankondiging van AB InBev dat wordt overgegaan tot tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen» (nr. 4-1041)
Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de minister van Justitie over «de vergemakkelijking van het neerleggen van een verklaring van benadeelde persoon» (nr. 4-1039)

Actualiteitendebat: het opsluiten van kinderen in gesloten centra

Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over «de veroordeling van België door het Europees Hof voor de rechten van de mens voor het opsluiten van vier kinderen en hun moeder» (nr. 4-1043)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over «het opsluiten van kinderen in gesloten centra» (nr. 4-1048)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over «de veroordeling van België door het Europees Hof voor de rechten van de mens voor het opsluiten van kinderen in het centrum 127bis» (nr. 4-1051)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Guy Swennen aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de middelen voor het sporenonderzoek bij misdaden» (nr. 4-1044)
Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de nalatigheid inzake de vernieuwing van de elektronische stemapparatuur» (nr. 4-1046)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «de wettigheid van de benoeming van de heer De Padt als regeringscommissaris» (nr. 4-1050)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «de situatie in Haïti» (nr. 4-1045)

Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Stuk 4-1053)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (Stuk 4-1357) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het sluiten der deuren in familiezaken (van mevrouw Christine Defraigne c.s.; Stuk 4-1211)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 757 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het sluiten der deuren in familiezaken (van mevrouw Christine Defraigne; Stuk 4-295)

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen (van de heer Jean-Paul Procureur c.s.; Stuk 4-381)

Wetsvoorstel tot wijziging van het vierde deel van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het beginsel van de zitting in raadkamer in te voeren in familiezaken (van de heren Philippe Mahoux en Christophe Collignon; Stuk 4-560)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (van mevrouw Nahima Lanjri c.s.; Stuk 4-875)

Bespreking

Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden (van mevrouw Sabine de Bethune c.s.; Stuk 4-1537)

Bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Stuk 4-1053)
Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (Stuk 4-1357) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het sluiten der deuren in familiezaken (van mevrouw Christine Defraigne c.s.; Stuk 4-1211)
Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (van mevrouw Nahima Lanjri c.s.; Stuk 4-875)
Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden (van mevrouw Sabine de Bethune c.s.; Stuk 4-1537)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de sponsoring door de Nationale Loterij» (nr. 4-1370)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de vernieuwing van het beheerscontract van de Nationale Loterij en de problematiek van de subsidiëring» (nr. 4-1371)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «een kadaster voor tandartsen» (nr. 4-1364)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «Impulseo 3» (nr. 4-1369)

Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan de minister van Justitie over «de vergoeding van bijkomende kosten voor gerechtspsychiaters» (nr. 4-1373)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de grote problemen in de nieuwe Vlaams-Brabantse meldkamer van de 100- en 101-alarmcentrale» (nr. 4-1390)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de minister van Landsverdediging over «het dragen van de hoofddoek in de diensten en beleidscellen» (nr. 4-1379)

Vraag om uitleg van de heer Freddy Van Gaever aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «het toelaten van meer afhandelaars op de luchthaven van Zaventem» (nr. 4-1368)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de uitvoering van de wet tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit» (nr. 4-1374)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Justitie over «de uitvoering van de wet betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten» (nr. 4-1375)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap over «de toegankelijkheid van horecazaken voor assistentiehonden» (nr. 4-1376)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «de schending van de mensenrechten in China» (nr. 4-1358)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de minister van Justitie en aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over «de erkenning van vluchtelingen» (nr. 4-1380)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de minister van Justitie en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de ViCLAS-databank» (nr. 4-1382)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de minister van Landsverdediging over «de wijzigingen aan het hervormingsplan van Defensie» (nr. 4-1383)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over «de toelage van het asielcentrum in Broechem» (nr. 4-1381)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Indiening van een wetsontwerp
Informele mededeling van een verdrag
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Hoven van Beroep