4-108

4-108

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 14 JANUARI 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot aanpassing van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, aan de benaming "Grondwettelijk Hof" (Stuk 4-513)

Stemming 2

Aanwezig: 60
Voor: 56
Tegen: 0
Onthoudingen: 4

-Het wetsontwerp is aangenomen.

-Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Ik heb mij om twee redenen onthouden.

Ten eerste vind ik het hypocriet om over de naam van een Hof te debatteren, als na zes jaar nog geen tijd werd gevonden om de arresten van dat Hof uit te voeren. Om de hypocrisie, in het bijzonder van sommige pathetische redenaars in deze vergadering, aan te klagen, heb ik mij dus onthouden.

Een tweede reden voor mijn onthouding is dat ik walg van de ondemocratische houding waarvan ik dacht dat ze in deze gremia niet meer bestond. De vraag nu is niet of men akkoord gaat met het voorstel van resolutie betreffende de dubbele nationaliteit. Over het voorstel zelf kan inderdaad lang worden gediscussieerd. In de Verenigde Naties werd trouwens een resolutie besproken over de vraag om de dubbele nationaliteit zoveel mogelijk te beperken. Indien de Senaat nog niet in staat is om over die vraag te debatteren, doek de Senaat dan op! Ik ga naar huis!