4-108

4-108

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 14 JANUARI 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Justitie over ęde bouw van nieuwe instellingen voor geÔnterneerdenĽ (nr. 4-1033)

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Op mijn schriftelijke vraag van oktober 2009 antwoordde minister De Clerck dat de projecten van het centrum voor geÔnterneerden in Gent en in Antwerpen `nog steeds lopen zoals eerder voorzien en aangekondigd. Dit wil dus zeggen dat deze werken zullen uitgevoerd worden tegen eind 2012.'

Regelmatig komen er berichten over de precaire toestand van de geÔnterneerden in onze Belgische gevangenissen. Het is daarom zeer belangrijk dat de vooropgestelde timing wordt gerespecteerd.

Wat is de stand van zaken van de twee dossiers inzake de bouw van de geÔnterneerdeninstellingen? In welke fase bevindt het bouwproject zich voor Antwerpen en Gent?

Zijn de bouwvergunningen voor beide instellingen inmiddels verleend?

Kan de vooropgestelde timing, namelijk eind 2012, voor beide instellingen worden behouden?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen. - Het FPC Antwerpen bevindt zich in de fase van een `schets'. Het schetsontwerp werd door de ontwerper binnen de contractuele timing ter goedkeuring ingediend. Uit het onderzoek bleek dat een capaciteitsuitbreiding naar 180 in plaats van 120 kamers optimaal is en dat de verhouding van de oppervlakte aan algemene functies ten opzichte van de oppervlakte aan kamers overduidelijk verbetert. Dit voorstel heeft al gunstige adviezen gekregen van zowel de Inspectie van FinanciŽn bij de FOD Justitie als van de Inspectie van FinanciŽn bij de Regie der Gebouwen. Het dossier zal, na het visum van Begroting, eerstdaags aan de Ministerraad worden voorgelegd.

Zoals gebruikelijk zal het bouwaanvraagdossier worden ingediend op basis van de tekeningen uit de fase van het `voorontwerp'. Die fase start zodra de vorige fase, de `schets' is goedgekeurd. Die goedkeuring wordt verleend door de Ministerraad.

Het FPC Gent bevindt zich in de fase van uitvoeringsontwerp. Er is tot op heden nog geen bouwvergunning toegekend. Er werd wel gevraagd om dat zo vlug mogelijk te doen.

De vooropgestelde timing is nog haalbaar voor zowel het FPC Gent als het FPC Antwerpen.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Ik wil nog een verduidelijking vragen aan de minister van Justitie over het FPC Gent.

Minister Reynders verklaarde dat het centrum van Gent zich in de uitvoeringsfase bevindt, maar ook dat er nog geen bouwvergunning is uitgereikt. Hoe ver staat het met die bouwvergunning? Is die aanvraag al ingediend? Wat is de stand van zaken?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Het project in Gent is inderdaad verder gevorderd dan dat van Antwerpen. Voor het FPC Gent is een bouwaanvraag ingediend. Over het dossier werd een advies verleend door de Vlaamse Bouwmeester. Wegens bedenkingen van die laatste heeft de Vlaamse administratie het dossier negatief beoordeeld. Er is verduidelijking gevraagd aan de Vlaamse administratie en de Vlaamse Bouwmeester. We gaan ervan uit dat het mogelijk is het dossier op korte termijn aan te passen en opnieuw voor te leggen aan de provincie Oost-Vlaanderen, die de beslissing neemt. We hopen dat er spoedig een bouwvergunning wordt verleend, zodat we de timing kunnen respecteren.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Zal er een nieuwe bouwvergunning moeten worden ingediend? Dat zou immers betekenen dat de nieuwe Vlaamse procedure van toepassing is, waarin derden tussenbeide kunnen komen. Blijft de minister desondanks optimistisch?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Er hoeft niet noodzakelijk een nieuw dossier te worden ingediend. Misschien kan het bestaande dossier met enkele aanpassingen worden overgenomen. Ik heb persoonlijk contact opgenomen met de Vlaamse Bouwmeester. Die laatste verklaarde dat het, ondanks de geformuleerde bedenkingen, haalbaar blijft om voor dit dossier op korte termijn een oplossing te vinden. Ik durf niet met zekerheid te zeggen of een nieuw dossier moet worden geopend dan wel of de goedkeuring kan worden verleend op basis van het bestaande, aangepaste dossier.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Ik dank de minister voor de verduidelijking.

Samen met de twee ministers hoop ik uiteraard dat dit bouwdossier tot een goed einde kan worden gebracht. Ik wil wel optimistisch zijn, maar de gebruikelijke procedures en de termijnen in Vlaanderen doen me vrezen dat het in dit geval moeilijk zal worden.