4-103

4-103

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 17 DÉCEMBRE 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Louis Ide au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles et au secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude sur «l'action contre l'Excelsior Mouscron» (nº 4-1002)

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - De doodstrijd van voetbalclub Moeskroen begint zo langzamerhand groteske proporties aan te nemen.

De club gaat nu uiteindelijk in vrijwillige vereffening, maar dat garandeert niet dat de club haar eventuele schulden kan betalen. Ik ben bezorgd over de tegoeden die de schatkist kan mislopen.

In feite begonnen de problemen al onder het voorzitterschap van de heer Detremmerie. Het gerecht doet zijn werk op dat punt.

Ondertussen verneem ik echter dat de BBI een claim zou hebben gevorderd tegenover de juridische structuren van voetbalclub Royal Excelsior Moeskroen.

Klopt het dat er een claim is vanwege de BBI ten aanzien van Excelsior Moeskroen?

Klopt het dat die claim ongeveer 5 miljoen euro, inclusief de 300% boete, bedraagt?

Vindt de minister niet dat men al veel vlugger had moeten optreden tegen dergelijke wantoestanden? Wat gebeurt er met die vordering in het licht van de vereffening?

Waarom springt de overheid deze kennelijk frauderende vereniging bij? Dat de overheid Moeskroen wil bijspringen valt immers af te leiden uit de uitspraken van de Waalse minister van Sport. Moet er geen paal en perk worden gesteld aan de tussenkomst van de overheid, mede gelet op het aspect van de deloyale concurrentie?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen. - De BBI heeft een onderzoek ingesteld naar voetbalclub Excelsior Moeskroen. Op grond van de strikte bepalingen van artikel 337 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 inzake het beroepsgeheim kan ik geen details verstrekken over een concreet belastingonderzoek.

Als federaal minister van Financiën betracht ik, samen met mijn administratie, een correcte toepassing van de fiscale regelgeving. Uiteraard zal hierbij geen enkele afwijking, noch in rechte, noch in feite, worden getolereerd.

Tenslotte is het niet aan mij een oordeel te vellen over eventuele initiatieven die op een ander beleidsniveau worden genomen. Ook als er een financiële tegemoetkoming zou zijn geweest, moet de BBI haar onderzoek op een correcte wijze voortzetten, met alle consequenties voor de belastingplichtige zelf.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - De voorzitter van Excelsior Moeskroen heeft ondertussen in de media zelf toegegeven dat er een onderzoek loopt met betrekking tot een claim van de BBI voor een bedrag van 5 miljoen euro. Het onderzoek heeft volgens de huidige voorzitter echter betrekking op de periode van zijn voorganger.

Ik blijf erop aandringen dat de BBI deze zaak zeer snel oplost. Los van de sportieve aspecten die de voetbalcompetitie kunnen vervalsen, loopt de Schatkist ook het risico een aanzienlijk bedrag mis te lopen.