4-102

4-102

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 DECEMBER 2009 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2008 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2010 (Stuk 4-1524)

Bespreking

De heer Tony Van Parys (CD&V), voorzitter van het College van Quaestoren. - Ik zal mij beperken tot de essentie van het rapport aangezien alle senatoren een document hebben ontvangen waarin alle cijfers gedetailleerd zijn weergegeven met de nodige toelichting.

In verband met de rekeningen van het begrotingsjaar 2008 was in de oorspronkelijke begroting opgenomen dat de Senaat voor een totaal bedrag van 3 361 760 euro uit eigen middelen zou moeten putten. Dat negatieve saldo kon worden beperkt tot 373 267,74 euro.

Le budget des dépenses du Sénat comporte deux volets distincts : le budget de fonctionnement proprement dit et l'exécution de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

Le budget de fonctionnement proprement dit du Sénat est composé de quatre grands postes, à savoir la rémunération des sénateurs et anciens sénateurs, le personnel d'appui des sénateurs et des groupes politiques, le personnel statutaire du Sénat et les frais de fonctionnement au sens large.

Ces frais de fonctionnement du Sénat représentent 14,15% du budget total des dépenses.

Alle andere posten die betrekking hebben op het personeel vertegenwoordigen 86% van onze uitgaven. Dat is een zeer belangrijk gegeven met het oog op het voeren van een behoorlijk financieel beleid.

In verband met de uitgangspunten voor de begroting 2010, is voor de uitgaven die gekoppeld zijn aan de evolutie van de index der consumptieprijzen, voor 2010 niet in een indexverhoging voorzien. Bij een vergelijking tussen 2009 en 2010 moet er rekening mee worden gehouden dat in de begroting 2009 één indexsprong, die zich echter niet heeft voorgedaan, was ingecalculeerd.

Wat de uitgaven betreft, wil ik alleen stilstaan bij twee posten.

De personeelskosten stijgen met 0,08%. In 2010 is dus in geen indexverhoging voorzien. De begroting houdt alleen rekening met de verhoging van de salarisschalen, de stijging van de eindejaarsuitkering, de aanpassing van de vergoedingen voor woon-werkverkeer aan de tariefverhogingen van de NMBS en de gestegen kostprijs van de verzekeringen. De begroting houdt ook rekening met een weddencompensatie van 1% voor het personeelskader E. Het gaat om een compensatie voor een beslissing van 2003, toen beslist werd aan een aantal ambtenaren een verhoging met 10% toe te staan. Op de begroting 2010 werd hiervoor 34 560 euro uitgetrokken.

Op de algemene onkosten zal in totaal 422 000 euro worden bespaard. Het gaat om een belangrijk beleidspunt dat werd voorbereid door het College van Quaestoren. Belangrijk is de energiebesparing, waardoor we 14,29% kunnen bezuinigen. We hebben een architect-energieverantwoordelijke aangesteld die de zaak op de voet volgt. De Senaat heeft zich ertoe verbonden deel te nemen aan het Europese project New4Old, ter bevordering van de energie-efficiëntie in historische gebouwen, en dat voor de helft wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Dat is dus een belangrijk signaal. Anderzijds wordt op de protocoluitgaven van het voorzitterschap 10% bespaard.

De andere grote uitgavenpost is de toelage voor de financiering van de politieke partijen. Die blijft op enkele technische aanpassingen na ongewijzigd. Het totale bedrag voor de uitgaven is 80 207 685 euro.

Tegenover de uitgaven moeten vanzelfsprekend inkomsten staan. Die komen hoofdzakelijk uit de dotatie van de Senaat. In ons oorspronkelijke voorstel waren collega's Vanlerberghe, Zrihen en ikzelf ervan uitgegaan dat de dotatie ongewijzigd 65 685 000 euro zou bedragen. Naar aanleiding van het begrotingsconclaaf heeft de regering beslist om de dotatie met 2,67% te verminderen. De Senaat heeft overleg gepleegd met de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de regering. We zijn erin geslaagd de globale inspanning tot 1,5% terug te brengen. Bovendien heeft de regering ermee ingestemd om het oorspronkelijk gevraagde bedrag voor de financiering van de politieke partijen te behouden.

De totale uitgaven bedragen dus 80 207 685 euro. Daartegenover staan de inkomsten: de dotatie van de Senaat voor 64 699 000 euro, de dotatie voor de financiering van de politieke partijen voor 10 187 000 euro en de financiële opbrengsten voor 300 000 euro. Dat betekent dat de Senaat 5 021 685 euro uit de eigen reserves zal moeten putten. Hij zal in de toekomst dus structurele ingrepen moeten doen om de begroting onder controle te houden. Reeds in 2008 heeft de Senaat uit de reserves moeten putten, weliswaar maar voor 373 000 euro, in de rekeningen althans. In de algemene onkosten werd 422 500 euro bespaard, maar uiteindelijk zullen we ook op de personeelsuitgaven inspanningen moeten doen. Voor de personeelsuitgaven voor 2010 hebben we dat nog niet kunnen doen; hiervoor zouden niet wenselijke ingrepen zoals afvloeiingen moeten plaatsvinden. Het College heeft de diensten wel gevraagd een driejarenplan 2011-2013 op te stellen met een analyse van de personeelsbehoeften, met een weging van de verschillende functies en een analyse van alle personeelsuitgaven, dus zowel die voor het personeel van de Senaat als die voor het personeel van de fracties. Hierover zal met de personeelsraad, het directiecomité, de fracties en het Bureau, voor wat betreft de speciale vergoedingen, worden overlegd.

De Senaat zal dus zeker over de nodige middelen beschikken om zijn belangrijke opdracht te vervullen en het budget zal structureel worden opgevolgd om ontsporingen te voorkomen. Kortom de begroting en rekeningen garanderen een behoorlijk financieel bestuur.

De heer Jurgen Ceder (VB). - Ik neem alleen het woord om mede te delen dat onze fractie zich zal onthouden aangezien de begroting zwaar deficitair is en de reserves dan ook snel opgesoupeerd zullen zijn.

M. José Daras (Ecolo). - Lors des discussions de ce budget, a été évoquée la question de la révision des indemnités pour fonctions spéciales. Nous avions proposé au Bureau de Sénat de faire un premier geste en les diminuant de 5%. La Chambre ne nous a pas suivi et nous avons aligné notre attitude sur la sienne. Néanmoins, dans une politique de saine gestion budgétaire et compte tenu des difficultés budgétaires actuelles, ce travail devra être fait. Je plaide dès lors pour que le Sénat ait une attitude proactive et qu'il n'attende pas le bon plaisir de la Chambre. Il est souhaitable que nous prenions les mêmes dispositions, certes, mais il est nécessaire que le Sénat affirme clairement sa volonté d'avancer dans ce dossier. Il est normal que les efforts demandés soient répartis sur l'ensemble des postes, entre autres sur celui des indemnités spéciales, et pas seulement sur le personnel. Il ne s'agit pas de poujadisme de ma part mais cela me paraît une attitude saine face aux difficultés budgétaires que nous connaissons. J'insiste pour que le groupe de travail qui doit avancer sur le sujet se réunisse rapidement et qu'il vienne faire des propositions au Bureau.

M. le président. - Le Sénat voulait en effet être plus proactif que la Chambre. Un groupe de travail a été mis sur pied à la Chambre. Nous allons réunir le nôtre et aligner nos positions dans un sens conforme à l'esprit actuel.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Ik begrijp niet waarom de buitengewone en gewone subsidies aan de fractiesecretariaten van PS en Vlaams Belang dezelfde zijn, hoewel het aantal leden van die twee fracties verschillend is. Met andere woorden, de toekenning gebeurt niet proportioneel. Ik zou ook graag vernemen waarom aan Ecolo een buitengewone subsidie wordt toegekend, en aan Groen! niet.

De heer Tony Van Parys (CD&V). - Er is niets nieuws onder de zon. De verklaring van uw tweede opmerking is dat Groen!, in tegenstelling tot Ecolo, geen erkende fractie is.

De voorzitter. - PS en Vlaams Belang telden in 2009 wél hetzelfde aantal leden.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Die vragen mag men mij toch niet kwalijk nemen. We worden immers geacht kritisch te zijn bij het lezen van een document en vragen worden nu eenmaal best gesteld voor de stemming.

De heer Tony Van Parys (CD&V). - De heer Ide stelt een terechte vraag en hij kreeg ook een antwoord. Zo hoort het.

-De bespreking is gesloten.

-De stemming over de dotatie van de Senaat heeft later plaats.