4-1593/1

4-1593/1

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

6 JANUARI 2010


Voorstel van resolutie om het aanwenden van personeelsleden van Defensie op kosten van de belastingbetaler op het privéjacht van koning Albert stop te zetten

(Ingediend door de heren Jurgen Ceder en Karim Van Overmeire)


TOELICHTING


Koning Albert krijgt jaarlijks een dotatie van meer dan 10 miljoen euro. Behalve deze dotatie — waarvoor geen verantwoording moet worden afgelegd — zijn er nog flink wat andere kosten die worden terugbetaald aan het koningshuis. Zo wordt er militair personeel gedetacheerd naar het luxejacht van de koning op kosten van het ministerie van Landsverdediging.

In 2009 heeft koning Albert een nieuw luxejacht gekocht van 27 meter voor een bedrag van 4,6 miljoen euro. Reeds in 2007 werd een jacht gekocht van 15 meter voor 1,5 miljoen euro, dat blijkbaar niet voldoende was om andere koningshuizen te imponeren. Nu dat de bevolking omwille van de economische crisis moet inleveren is het opvallend dat het koningshuis er een rijkelijke levensstijl op na houdt. Nochtans pleitte Albert in zijn jongste 21 juli-toespraak voor meer ethiek en financiële transparantie en dit omwille van de economische crisis. Zijn toespraak is niet meer dan hypocriet, de bevolking moet inleveren op het ogenblik dat de koning een nieuw jacht koopt. De minister van Landsverdediging deelde recent mee dat er vier militairen meevaren op het private luxejacht van koning Albert en dat de (loon)kost van deze militairen voor Defensie in 2008 34 307 euro bedraagt.

De indieners van dit voorstel zijn zowel voorstander van de afschaffing van het koningshuis als voorstander van de afschaffing van de dotatie aan leden van het koningshuis. In afwachting daarvan willen de indieners van dit voorstel de regering er toe aanzetten de extra uitgaven bovenop de dotatie voor het koningshuis af te schaffen. Één van deze extra kosten zijn de personeelskosten voor militairen die worden gedetacheerd naar het private luxejacht van de koning. Wij willen de regering er toe aanzetten de huidige regeling ongedaan te maken waarbij militairen worden tewerkgesteld op het private luxejacht van koning Albert. Los van de discussie over de dotatie menen de indieners van dit voorstel dat er geen extra kosten bovenop de dotatie kunnen worden geduld.

Jurgen CEDER
Karim VAN OVERMEIRE.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. gelet op de hoge dotatie voor leden van het koningshuis;

B. gelet op de hoge dotatie van jaarlijks meer dan 10 miljoen euro voor koning Albert;

vraagt de federale regering :

1. onmiddellijk de nodige regelingen te treffen om alle extra uitgaven voor het koningshuis bovenop de dotatie ongedaan te maken;

2. meer specifiek de regeling ongedaan te maken van het detacheren van militairen op het private luxejacht en het laten betalen van de loonkost van deze militairen door Defensie.

16 december 2009.

Jurgen CEDER
Karim VAN OVERMEIRE.