4-101

4-101

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 DECEMBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over Ğde mogelijke vernietiging van de regularisatie-instructieğ (nr. 4-984)

De heer Jurgen Ceder (VB). - Samen met de volksvertegenwoordigers Filip De Man en Gerolf Annemans heb ik bij de Raad van State een verzoek tot schorsing en vernietiging van de instructie tot regularisatie van illegalen ingediend.

De eerste auditeur is in zijn advies van mening dat die instructie inderdaad moet worden vernietigd. Iedereen die een beetje ervaring heeft met de Raad van State weet dat de kans nu groot is dat dit rechtscollege het advies volgt.

Gisteren verklaarde de staatssecretaris op de radio dat het in voorkomend geval zou volstaan enkele woorden in de instructie te veranderen om het probleem op te lossen. Ik had de indruk dat hij het advies van de eerste auditeur niet goed had gelezen. Dat biedt immers zeer weinig speelruimte: alleen de wetgever is ter zake bevoegd.

Later veranderde de staatssecretaris zijn toon. Hij beperkte zich tot de mededeling dat hij juridische zekerheid garandeert voor wie een aanvraag heeft gedaan tussen 15 september en 15 december.

Waarop baseert hij zich om een dergelijke stoutmoedige uitspraak te doen? Hoe kan hij rechtszekerheid garanderen wanneer er geen vaste regularisatiecriteria meer zijn?

Is hij van plan de uitspraak van de Raad van State, indien die inderdaad de vernietiging zou uitspreken, naast zich neer te leggen en zal hij de vernietigde instructie dan de facto blijven toepassen op basis van zijn discretionaire bevoegdheid? Of gaat hij, zoals het hoort, een wetsontwerp indienen om de criteria vast te leggen?

Wat is in dat geval het statuut van de reeds ingediende aanvragen? Ik herinner eraan dat aan de aanvragers werd gevraagd om in te vullen op welk criterium van de instructie zij zich wilden beroepen. Dat kan een probleem vormen als de instructie wordt vernietigd.

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen. - Wij hebben kennis genomen van het verslag van de auditeur. Het door enkele parlementsleden ingediende beroep heeft betrekking op de volledige tekst van de instructie van 19 juli 2009. Tot nu toe hebben we ons vooral toegelegd op de voorbereiding van onze verdediging. Onze raadsman heeft gisteren ons standpunt op de zitting verdedigd. We wachten nu op het arrest van de Raad van State. Indien nodig zullen we hieruit natuurlijk de gepaste gevolgen trekken.

Het lijkt me dan ook voorbarig me nu al uit te spreken over de wenselijkheid de criteria te herdefiniëren.

Ik betreur het dat die debatten niet in Kamer of Senaat werden gevoerd.

Wat de rechtszekerheid betreft van de mensen die een aanvraag hebben ingediend of zullen indienen op basis van enkele punten van de instructie tot en met 15 december, kan ik alleen zeggen dat mijn administratie elke aanvraag behandelt en zal blijven behandelen op grond van artikel 9 en 9bis van de vreemdelingenwet. Ten gronde zullen we onze verbintenissen nakomen.

De Raad van State verwees in zijn advies ook naar het jaarverslag van de ombudsman die al verschillende jaren vraagt dat de minister zijn discretionaire macht en de manier waarop hij die macht gebruikt, zou verduidelijken. Op vraag van het parlement en met het oog op een grotere transparantie en objectiviteit hebben wij die macht verduidelijkt in een instructie. Die werkwijze wordt nu door de Raad van State besproken.

Een goed bestuur moet gebaseerd zijn op transparantie en objectiviteit, vooral als het gaat om een discretionaire macht die door het parlement aan de regering werd gegeven. Dat is het standpunt dat wij hebben verdedigd.

De heer Jurgen Ceder (VB). - De staatssecretaris zegt terecht dat we de uitspraak moeten afwachten. Ik zou mijn vraag dan ook niet hebben gesteld, als de staatssecretaris niet zelf in de pers had verklaard dat hij de instructie zou aanpassen om op die manier rechtszekerheid te kunnen bieden.

De staatssecretaris wil meer transparantie creëren over de discretionaire bevoegdheid. Dat is net het probleem: discretionaire bevoegdheid en algemeen bindende richtlijnen zijn tegengesteld aan elkaar. Discretionair betekent dat de staatssecretaris vrij kan beslissen. De regering heeft echter algemeen bindende rechtsnormen uitgevaardigd. Dat kan alleen de wetgever. Het dilemma tussen discretionaire willekeur en vaste, bij wet vastgelegde criteria blijft dus bestaan.

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen. - De mondelinge vraag is gebaseerd op mijn reactie in de pers, maar ik doe opmerken dat ik verplicht was te reageren omdat een andere partij informatie over de lopende procedure heeft bekendgemaakt. Ik heb nooit een verklaring afgelegd over de lopende procedure, maar ik heb wel mijn standpunt verdedigd, als reactie op uitspraken van een partij in de pers.