4-99

4-99

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 DECEMBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

In memoriam graaf Pierre Harmel, minister van Staat en erevoorzitter van de Senaat

Overlijden van een oud-senator

Inoverwegingneming van voorstellen

Regeling van de werkzaamheden

Actualiteitendebat: de nieuwe regeringsverklaring

Mondelinge vraag van de heer José Daras aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «de nieuwe regeringsverklaring» (nr. 4-968)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «de nieuwe regeringsverklaring» (nr. 4-973)
Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «de nieuwe regeringsverklaring» (nr. 4-974)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de inwerkingtreding in 2010 van de centralisering van dringende medische oproepen en oproepen voor de huisartsenwachtdienst» (nr. 4-961)
Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «het ontslag van 89 personen bij MD Verre in Ghlin» (nr. 4-966)
Mondelinge vraag van mevrouw Ann Somers aan de minister van Justitie over «de duizenden naturalisatiedossiers die al enkele jaren wegens vormvereisten niet kunnen behandeld worden» (nr. 4-963)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Justitie en aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over «de activiteiten van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding in het jaar 2008» (nr. 4-970)
Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de minister van Justitie over «het gedoogbeleid ten opzichte van cannabisgebruik» (nr. 4-972)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Landsverdediging over «de facturatie van de kosten voor ontmijningen in Libanon aan het Israëlische leger» (nr. 4-958)
Mondelinge vraag van de heer John Crombez aan de minister van Landsverdediging over «het gebruik van middelen en materieel bij Defensie» (nr. 4-975)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Klimaat en Energie over «de stand van zaken met betrekking tot het MYRRHA-project voor de productie van radio-isotopen» (nr. 4-962)
Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de minister van Justitie en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de rellen in de Brusselse gemeenten en de veiligheid van de politiediensten» (nr. 4-969)
Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de hervorming van de civiele veiligheid» (nr. 4-960)
Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de KUL-norm en de federale dotaties voor de politie» (nr. 4-967)
Mondelinge vraag van de heer Richard Fournaux aan de staatsecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de dwangsommen die opgelegd zijn aan Fedasil en de opvangcrisis» (nr. 4-964)

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 (Stuk 4-1491)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (Stuk 4-1469) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aanrekening van de belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen en brugpensioenen (van de heer Wouter Beke c.s., Stuk 4-1450)

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de uitbreiding van het toepassingsgebied van de aftrekbare giften tot de instellingen en verenigingen binnen een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (van de heer Dirk Claes c.s., Stuk 4-1451)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot instelling van de vordering tot staking van de inbreuken op de wet van (...) betreffende de betalingsdiensten (Stuk 4-1497)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 (Stuk 4-1491)
Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (Stuk 4-1469) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot instelling van de vordering tot staking van de inbreuken op de wet van (...) betreffende de betalingsdiensten (Stuk 4-1497)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Justitie en aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding over «de toename van het aantal phishingaanvallen op het internet» (nr. 4-1218)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het aantal leidinggevenden bij de politie» (nr. 4-1256)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de griepvaccins» (nr. 4-1237)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de toepassing van de derdebetalersregeling voor de vaccinatie tegen de griep A/H1N1v» (nr. 4-1243)

Vraag om uitleg van de heer Franco Seminara aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het gebrek aan mogelijkheden om de elektronische identiteitskaart efficiënt te gebruiken» (nr. 4-1263)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het overschrijden van de toegestane limieten door ziekenhuizen in het kader van de referentiebedragen» (nr. 4-1238)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de problematiek omtrent de bloedplaatjes» (nr. 4-1239)

Vraag om uitleg van de heer José Daras aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de voorgenomen heringebruikstelling voor reizigersverkeer van de lijn 125A (Flémalle-Seraing-Luik-Guillemins)» (nr. 4-1264)

Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de dienstverlening van De Post» (nr. 4-1262)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het kadaster voor medische beroepen» (nr. 4-1241)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de mogelijke oprichting van een hadroncentrum» (nr. 4-1242)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding over «het nakomen van de financiële verplichtingen door Excelsior Moeskroen» (nr. 4-1219)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Begroting over «het Zilverfonds» (nr. 4-1229)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de minister van Justitie en aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding over «de zwarte markt in valse documenten in het kader van de regularisatieprocedure» (nr. 4-1266)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de minister van Binnenlandse Zaken over «namaakgeneesmiddelen» (nr. 4-1228)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Directie-generaal internationale samenwerking - Belgische technische coöperatie
APETRA
Europees Parlement