4-96

4-96

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 19 NOVEMBRE 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la commission des jeux de hasard (Doc. 4-1410)

Projet de loi portant modification du Code civil, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, de la loi du 26 juin 1963 relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives et de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale (Doc. 4-1411) (Procédure d'évocation)

Proposition de loi portant des dispositions diverses relatives aux jeux de hasard (de Mme Marie-Hélène Crombé-Berton, Doc. 4-1162)

Discussion générale

M. le président. - Je vous propose de joindre la discussion des projets et de la proposition de loi. (Assentiment)

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V), rapporteur. - De voorbije twee maanden heeft de commissie voor de Justitie zich gebogen over de twee wetsontwerpen die net voor het zomerreces werden goedgekeurd in de Kamer en die wijzigingen aanbrengen aan de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en aan diverse andere wetten.

De commissie voor de Justitie heeft op 7 en 14 oktober hoorzittingen gehouden over deze wetsontwerpen. Hierbij werden de voorzitter van de Beroepsvereniging van Wedkantoren en verschillende vertegenwoordigers van de Federaties van paardenwedrennen of experts gehoord. Ook heeft de commissie verschillende instanties gehoord, die slachtoffers van gokverslaving begeleiden, alsook een expert inzake de informaticatechnologie, met betrekking tot de kansspelen die worden aangeboden via het internet, en aan professor Ergec werd schriftelijk advies gevraagd over het statuut van de Kansspelcommissie.

De kansspelwet dateert van 1999. Nu een decennium later moeten we vaststellen dat door de ontwikkeling van nieuwe spelvormen, denk maar aan de spelen die via het internet of andere mediakanalen aangeboden worden, de wet op bepaalde punten achterhaald is en niet de nodige instrumenten bevat om de spelers op een adequate wijze te beschermen tegen gokverslaving of groot geldverlies. De vereenvoudigde bereikbaarheid vanuit de huiskamer, voor wat betreft de spelen die via het internet of via de televisie of radio worden georganiseerd, maakt een wetgevend optreden noodzakelijk.

Namens de commissie voor de Justitie van de Senaat, dank ik de regering en in het bijzonder de staatssecretaris voor dit belangrijk wetgevend initiatief.

Het uitgangspunt van de wet van 1999 wordt niet verlaten, de uitbating van kansspelen blijft in principe verboden. Uitzonderingen op dit verbod worden toegestaan door een stelsel van vergunningen. Deze vergunningen veruiterlijken de `kanalisatiegedachte', die de speler, binnen een gecontroleerd systeem, in staat stellen deel te nemen aan legale kansspelen.

Een uitbater van kansspelen kan slechts een vergunning krijgen van de kansspelcommissie wanneer hij aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. Het wetsontwerp breidt het toepassingsgebied van de kansspelwet aanzienlijk uit, door de toevoeging in de wet van de weddenschappen en de kansspelen aangeboden via internet en de mediaspelen. Op deze manier worden ook wedkantoren en dagbladhandels die weddenschappen aannemen en de aanbieders van onlinespelen vergunningsplichtig.

Wat de weddenschappen betreft, zorgt het wetsontwerp voor een eenvormige regeling ten aanzien van de verschillende weddenschappen. Op dit ogenblik moeten de organisatoren van paardenweddenschappen een vergunning aanvragen bij de fiscale administratie.

Andere sportweddenschappen daarentegen dienen enkel een aangifte te doen. Voor weddenschappen buiten het sportleven bestaat er momenteel geen wettelijke regeling.

Door een eenvormige regeling van alle vormen van weddenschappen in de kansspelwet wordt een einde gemaakt aan de ongelijkheid in de controle op deze vormen van kansspelen.

De commissie voor de Justitie van de Senaat bracht een bijkomende wijziging aan op het ontwerp, door dagbladhandelaars de mogelijkheid te bieden voortaan ook onderlinge weddenschappen op buitenlandse paardenrennen te verdelen. Dit amendement gaf aanleiding tot heel wat discussie. In tegenstelling tot vroeger, is het aanbod van onderlinge weddenschappen op Belgische paardenrennen sterk verminderd.

De commissie achtte het daarom wenselijk om ook de onderlinge weddenschappen op buitenlandse paardenrennen toe te staan, die georganiseerd worden door de inrichter van de Belgische onderlinge weddenschappen op paardenrennen of met de toestemming van de Belgische renverenigingen.

De commissie maakte op dit punt een onderscheid tussen de onderlinge weddenschappen en de weddenschappen tegen notering, daar deze uit hun aard en de wijze waarop deze worden aangeboden sterk verschillend zijn. De commissie was dan ook van oordeel dat er op dit vlak geen discriminatie gecreëerd wordt. Tijdens de hoorzitting met de heer De Vocht werd duidelijk dat een wetgevend optreden met betrekking tot de kansspelen op het internet noodzakelijk was, zodat deze sector ook over de nodige vergunningen dient te beschikken. Het gemak om websites op te richten en weer te doen verdwijnen gekoppeld aan de laagdrempelige toegang via het internet en het feit dat men volledig anoniem kan deelnemen aan een kansspel zorgen ervoor dat meer en meer spelers de weg vinden naar het kansspel.

Daarenboven zijn deze kansspelen zeer fraudegevoelig. Er werd tevens gewezen op het gebruik van illegale kansspelen om crimineel geld via een kansspel in het legale circuit te brengen. Al deze elementen dwingen de wetgever ertoe een stringente regeling aan te nemen ter bescherming van de spelers.

Het wetsontwerp wil de wildgroei van de onlinekansspelen beperken via een coherent en gecontroleerd vergunningsbeleid. De kansspelen via het internet kunnen enkel aangeboden worden door hen die ook in de reële wereld kansspelen aanbieden. De activiteit die via internet wordt aangeboden, dient tevens in het verlengde te liggen van de activiteit waarvoor men in de reële wereld vergund is. De vraag kan rijzen of deze beperkingen geen onrechtmatige inbreuk betekenen op het vrij verkeer van diensten binnen de Europese Unie. Op 8 september laatstleden werd echter door het Hof van Justitie te Luxemburg in de zaak Santa Casa benadrukt dat wegens het fraudegevoelige karakter, lidstaten beperkende maatregelen kunnen nemen voor het aanbieden van kansspelen via het internet.

Een amendement dat het online aanbieden van kansspelen wilde loskoppelen van het hebben van een vergunning in de reële wereld, werd niet aanvaard.

De strikte reglementering van de kansspelen zal gepaard gaan met een effectieve controle door de Kansspelcommissie. Dit soort controle kan niet gerealiseerd worden wanneer de server van de aanbieders van onlinespelen en weddenschappen zich in landen bevindt waar het organiseren van kansspelen niet of niet op dezelfde wijze strafbaar wordt gesteld. Ook dient rekening gehouden te worden met de beperkingen van het strafrecht. Met enkele muisklikken kan een illegale website verhuisd worden naar een andere server.

De doeltreffende controle op de kansspelen is wel mogelijk op onlineaanbieders die in België ook in de reële wereld kansspelen of weddenschappen aanbieden.

Het wetsontwerp voorziet ook in een regeling van de mediaspelen, waaronder het uitgebreide aanbod van televisiespelletjes. Momenteel wordt deze sector enkel geregeld door een koninklijk besluit, waarbij verschillende van deze kansspelen ontsnappen aan de bestaande regeling. Voortaan vallen alle vormen van televisiespelletjes onder de nieuwe kansspelwet.

Een belangrijk element uit het wetsontwerp is ook dat het aantal strafbaarstellingen in de wet wordt uitgebreid. Naast de exploitanten worden ook zij die de exploitatie vergemakkelijken of er publiciteit voor maken, strafbaar gesteld. Ook het deelnemen aan niet-vergunde kansspelen wordt strafbaar.

Om het toezicht van de Kansspelcommissie te versterken, krijgt de Kansspelcommissie voortaan ook de mogelijkheid om administratieve geldboetes op te leggen.

In het kader van de rechtsbescherming die geboden wordt door het artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, werd door de commissie voor de Justitie in een amendement verduidelijkt dat ingeval van beroep, de rechtbank van eerste aanleg over de volle rechtsmacht beschikt en dat er dus een werkelijke rechtsbescherming is voor de betrokkene.

Ik kom terug op het uitgangspunt van de wet van 7 mei 1999. Vanuit het oogpunt dat kansspelen een risico kunnen inhouden voor gokverslaving, maar dat er in de feiten toch een speelbehoefte bestaat, worden de kansspelen beperkt tot deze die beantwoorden aan de strikte regelgeving en daardoor ook over een vergunning beschikken.

Echter moeten er nog bijkomende maatregelen worden genomen om bepaalde spelers bijkomend te beschermen. Zo zullen voortaan ook hulpverleners en andere belanghebbenden een verzoek kunnen indienen om een familielid of een kennis de toegang tot bepaalde kansspelinrichtingen te laten ontzeggen. Ditzelfde toegangsverbod zal ook gelden voor de onlinespelen.

Ook het betalen met kredietkaarten wordt beperkt tot de casino's, in de andere kansspelinrichtingen en op het internet wordt het betalen met kredietkaarten verboden.

De leeftijdsvereisten die bestaan in de reële wereld, worden ook doorgetrokken naar de onlinespelen. Behalve voor de weddenschappen, wordt de spelleeftijd vastgelegd op 21 jaar. Dat betekent een bijkomende bescherming voor de jongeren tegen gokverslaving en geldverlies.

Op basis van de opmerkingen van de leden van de fracties werden in de commissie voor de Justitie verschillende amendementen, waaronder een groot aantal technische amendementen, besproken.

Een meerderheid van amendementen werd aanvaard en bijgevolg werd het wetsontwerp door de commissie Justitie geamendeerd. Wat wetsontwerp 4-1410 betreft, dat onder toepassing van artikel 77 van de Grondwet valt, werd de aangepaste tekst goedgekeurd door de commissie Justitie met 11 stemmen bij 2 onthoudingen.

Het geamendeerde wetsontwerp nr. 4-1411, dat onder toepassing van artikel 78 van de Grondwet valt, werd door de commissie Justitie goedgekeurd met 8 stemmen bij 4 onthoudingen.

Mme Marie Hélène Crombé-Berton (MR). - Monsieur de Talleyrand, homme d'État remarquable - en tout cas pour sa longévité politique - estimait que jouer c'était « bailler » sa vie. Le jeu comme palliatif à l'ennui. Les temps ont bien changé ! O tempora ! O mores !, aurait dit Cicéron et j'en resterai là pour les citations, je vous rassure.

Ainsi, du jeu de société on est passé à la société du jeu. Ou, si vous préférez, le jeu est aujourd'hui enjeu.

Il n'est évidemment pas question de porter quelque jugement de valeur sur cette évolution. Le jeu, cet impossible hasard, ce défi au destin qui distribue parfois si mal les cartes est, plus que jamais, inhérent à la condition humaine. Dans ce domaine plus que dans d'autres, le législateur est un funambule à la recherche permanente d'un équilibre parfait et donc difficile.

En effet, comment dans une loi, concilier liberté individuelle, protection de la société, protection de l'individu et intérêts économiques ? Même si je reconnais que ma démarche personnelle s'est davantage inscrite dans la protection du joueur pathologique.

Les questions posées sont de plusieurs ordres. Faut-il protéger le joueur contre lui-même ? Faut-il le laisser aller jusqu'au bout de son rêve ou plutôt de son cauchemar ? Faut-il limiter le nombre de salles de jeux ? Faut-il limiter les mises ? Que faire avec la prolifération des jeux en ligne ? Quelles sont les limites de la virtualité ?

Le projet du gouvernement ainsi que la proposition de loi que j'avais auparavant déposée posent un certain nombre de jalons dans un secteur complexe qui intéresse le citoyen dans ses objectifs mais l'indiffère - et on peut le comprendre - quant à son contenu, souvent technique.

Tout d'abord il s'agit d'étendre le champ d'application de la loi de 1999. Pour rappel, en Belgique, l'exploitation de jeux de hasard est en principe interdite. Elle peut cependant, à titre d'exception, être autorisée grâce à un système de licences octroyées et contrôlées par la Commission des jeux de hasard.

La nouvelle loi englobe désormais les paris et les jeux par internet. En dehors de ce cadre légal, l'exploitant ou le participant pourront être incriminés pénalement ainsi que ceux qui faciliteront l'exploitation - hébergeur sur le web, agence de publicité - et les personnes qui pourront exercer une influence directe sur le résultat du jeu, par exemple le jockey, l'entraîneur de foot, etc.

Il s'agit ensuite de protéger au mieux le joueur pathologique. Ainsi à l'heure actuelle seul le joueur, malade, peut demander son interdiction à la Commission des jeux de hasard et il ne le fait souvent que quand c'est malheureusement trop tard.

La nouvelle loi permettra à toutes personnes intéressées (famille, médiateur de dettes, CPAS, etc.) de faire cette démarche. Ce droit s'applique aussi aux jeux en ligne. Et de cela, je suis tout particulièrement contente.

Pour ce qui est de la Commission des jeux de hasard, celle-ci se verra octroyer de nouvelles compétences. Je l'ai déjà souligné en matière d'interdiction du joueur. Elle pourra aussi adresser des avertissements et imposer des amendes administratives.

Pour le reste, elle garde son pouvoir d'enquête sur place en vue de la recherche et de la constatation d'infractions. Elle se prononce sur les demandes de licences et sur leur octroi.

Enfin, de nouvelles licences sont créées pour les jeux en ligne. À l'heure actuelle et pour rappel, les jeux en ligne sont illégaux mais ils prolifèrent sans aucun contrôle. L'octroi de la licence Internet dépend de l'octroi de la licence principale traditionnelle dans le projet de loi, tel qu'adopté en commission, ce qui implique - et j'y reviendrai - qu'un exploitant d'un autre État membre doit posséder une licence en Belgique de type « off line » pour obtenir une licence « on line ».

Monsieur le secrétaire d'État, vous avez invoqué l'urgence pour que ce projet soit voté. Il est vrai que, surtout pour ce qui concerne les jeux en ligne, il s'impose de légiférer au plus vite. J'ai déposé en son temps une proposition de loi que vous avez en grande partie reprise dans votre projet. Soyez-en remercié. Car contrairement à certains de mes collègues, je n'y trouve rien à redire. Je n'ai pas de maternité rentrée. Je trouve le procédé d'ailleurs plutôt valorisant. L'objectif, c'est qu'il y ait une loi. Le reste me semble quelque peu dérisoire.

Je regrette cependant - et je m'exprime en mon nom personnel - que l'on n'ait pas pris le temps au Sénat de réfléchir et de régler quelques problèmes qui me paraissent plus que cruciaux si l'on veut que cette loi produise au plus vite ses effets. En d'autres termes, il me paraît que les risques de recours sont très (trop) nombreux.

Permettez-moi de les évoquer rapidement.

Tout d'abord, votre projet ne reconnaît pas à la Commission des Jeux de hasard le statut de juridiction. Ce qui impliquerait que l'on doive dissocier la phase d'instruction et la phase de décision.

M. Ergec, professeur à l'Université du Luxembourg, consulté par la commission de la Justice du Sénat, a lui-même émis un certain nombre de réserves et je le cite : « En droit public belge, la notion de juridiction est définie à l'aide d'un faisceau d'indices dont aucun n'est déterminant à lui seul.

Les critères matériels tiennent aux indices suivants : l'organe ne peut se saisir lui-même de l'affaire ; il tranche des prétentions opposées qui lui sont soumises par des tiers sur la base des règles de droit applicables à l'espèce ; la décision est motivée.

Les critères organiques et formels sont les suivants : l'organe doit avoir été créé par une loi ; il doit être indépendant ; il doit statuer à la suite d'un débat contradictoire ; la décision doit être revêtue de l'autorité de la chose jugée.

On constate - c'est toujours M. Ergec qui s'exprime - que certains de ces critères sont réunis dans le chef de la commission : elle tranche, sur base de la législation sur les jeux de hasard, les prétentions opposées des autorités de contrôle, à savoir les enquêteurs-rapporteurs, d'une part, et de l'administré concerné de l'autre ; le débat est contradictoire.

D'autres critères ne sont pas satisfaits ou prêtent à doute : la commission se saisit elle-même de l'affaire ; son indépendance, même si elle est formellement consacrée dans la loi en projet, est sujette à caution.

Si l'on veut dissiper tout doute sur la qualité juridictionnelle de la commission, il conviendrait de séparer clairement dans la loi en projet les missions d'instruction et de jugement en les confiant à deux chambres distinctes.

La nomination par l'exécutif n'est en effet pas incompatible avec la notion de juridiction. La limitation du mandat à six ans ne l'est pas davantage. »

Pour ce qui concerne la même consultation et l'aspect juridictionnel par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme, M. Ergec déclare que « L'article 6 de la Convention sur le droit à un procès équitable ne s'applique qu'aux procédures mues devant un `tribunal'. Il s'agit là d'une notion autonome détachée des qualifications du droit interne. La circonstance que le législateur belge qualifie la commission d'autorité administrative, soit dans le texte soit dans les travaux préparatoires, est inopérant à cet égard. Il en est de même de la jurisprudence belge qui ne nie pas la Cour de Strasbourg ».

Je pense donc que la qualité de juridiction de la commission est un élément avéré et je regrette que vous la considériez, vous, comme une autorité administrative.

Enfin, aujourd'hui, des avocats plaidant déjà devant cette commission ont plaidé son aspect juridictionnel en invoquant l'arrêt Dubus.

Dans cet arrêt, qui visait la procédure devant la Commission bancaire française, la Cour reconnaît que le justiciable a raisonnablement pu avoir l'impression que ce sont les mêmes personnes qui l'ont poursuivi et jugé et douter de la décision de la commission qui, en confondant les rôles, a décidé de la mise en accusation, de la signification des griefs et de la sanction.

Dans le cas de la Commission bancaire française il existait cependant un Secrétariat général distinct, ce qui n'est même pas le cas au sein de la Commission des jeux de hasard.

La Commission des Jeux de hasard est bien, selon moi et selon des spécialistes, une juridiction. Des recours pourraient donc aboutir aussi bien au niveau de la Cour constitutionnelle belge qu'au niveau de la CEDH.

En considérant que la commission n'est qu'une autorité administrative, vous induisez une insécurité juridique qui me paraît dangereuse.

Le deuxième point qui suscite mon questionnement concerne l'octroi de licences des jeux par internet. Pour rappel, ces jeux sont aujourd'hui illégaux mais ils prolifèrent. Le but louable et légitime du projet est d'éviter le blanchiment et les truquages, de pallier le phénomène d'addiction et de faire en sorte que les opérateurs paient leurs impôts en Belgique.

L'enjeu est donc de taille. Votre réponse qui vise à ne permettre qu'aux titulaires d'une licence terrestre de demander une licence en ligne me paraît bancale, tout d'abord sur le plan juridique, au regard du droit européen.

Le projet instaure trois verrous, à savoir la limitation du nombre de licences, l'obligation du serveur en Belgique et le lien déjà évoqué entre le « off line » et le « on line », ce qui est contraire à l'article 49 du Traité de Rome relatif à la liberté de prestation de service et à l'article 43 concernant la liberté d'établissement.

C'est d'ailleurs pour cette raison que la Commission européenne a émis un avis circonstancié à l'égard de votre projet dont les termes ne sont malheureusement pas sujets à interprétation : « À la lumière de ce qui précède la Commission souligne qu'il est d'une importance capitale, dans le cadre du projet notifié, que les autorités belges clarifient et modifient leur texte au regard des exigences de détention préalable d'une licence de type A, B et F1 pour des opérations de jeux terrestres en Belgique et d'installation du serveur de l'exploitant en Belgique ».

Sur le plan de la jurisprudence de la Cour européenne de Justice, vous avez souvent évoqué l'arrêt Santa Casa pour justifier de la liberté des États dans le domaine spécifique des jeux de hasard.

Or cet arrêt a une portée limitée car la structure du marché des jeux au Portugal est particulier et il s'agissait d'un monopole historique d'un établissement quasi caritatif.

Le Portugal n'a fait que confirmer une situation de monopole déjà existante, ce qui n'est pas le cas en Belgique. Mme Dony, professeur à l'ULB, a par ailleurs confirmé qu'elle pensait que cet arrêt était sujet à caution étant donné que la défense de bwin avait été plus que légère et qu'un certain nombre d'arguments n'avaient pas été mis en exergue.

Ainsi, malgré l'arrêt Santa Casa, le Danemark s'est vu, lui aussi, notifier un avis circonstancié.

Sur le plan du droit belge et du principe d'égalité, un autre type de recours est également possible devant la Cour constitutionnelle.

Pour rencontrer ces problèmes juridiques, je vous ai proposé de faire sauter un des trois verrous.

Il conviendrait d'ouvrir le marché à tous les opérateurs de l'Union européenne, à l'exception des paradis fiscaux, pour éviter de contrevenir à la fois au droit européen et au droit belge. Cela se pratique d'ailleurs déjà en France.

Par ailleurs, et je sors ici de l'aspect juridique des choses, l'ouverture du marché à d'autres opérateurs européens permettrait d'ouvrir le champ à des opérateurs dont c'est le métier - les jeux par internet n'ont rien à voir avec les jeux terrestres - et qui présentent le plus de garanties en matière de protection du joueur, de transparence, de solvabilité, etc.

En outre, au vu de ce qui précède, certains opérateurs terrestres m'ont dit eux-mêmes n'être pas intéressés par la pratique du « on line », ce qui risque de réduire tellement le champ que cela pourrait inciter le joueur ne disposant pas d'une offre suffisante à continuer à fréquenter des sites illégaux.

J'en viens alors à un point qui me touche tout particulièrement et qui concerne l'instauration d'une cellule psychosociale au sein de la Commission des jeux de hasard. Nous en avons d'ailleurs longuement discuté, monsieur le secrétaire d'État.

Votre projet parle beaucoup des jeux, à juste titre d'ailleurs, mais vous avez omis le problème du joueur malade d'une pathologie qui le place, lui et sa famille, dans des situations inextricables. L'addiction concernerait 200 000 personnes aujourd'hui.

J'avais donc proposé qu'une cellule composée d'un médecin, d'un assistant social et d'un psychologue ait une double compétence, celle d'aider à la prise de décision en ce qui concerne l'interdiction, mais aussi, sur le plan médical, celle de faire prendre conscience au joueur qu'il est malade et de l'orienter vers des services cliniques adéquats.

Je regrette que vous n'ayez pas retenu cette proposition dont le coût budgétaire est insignifiant par rapport au coût social et personnel que représente l'addiction.

Enfin, vous n'avez pas voulu exonérer d'autorisation les jeux audiovisuels et radiophoniques lorsqu'ils étaient accessoires à une émission, ce qui engorgera de manière inutile la Commission des jeux de hasard. Vous vous êtes engagé à préparer un arrêté royal dans ce domaine et à venir le négocier en commission, ce qui est évidemment une ouverture que je salue.

J'aurais aimé que nous donnions du temps au temps, non pas par principe, mais parce que la précipitation est mauvaise conseillère. Faut-il rappeler que le Sénat est une chambre de réflexion et non une chambre d'expédition ?

Il y a trop de risques que ce projet, auquel je tiens tout particulièrement, fasse l'objet de recours qui aboutissent au vide que nous voulons combler aujourd'hui. J'aurai sans doute le tort d'avoir eu raison trop tôt.

Par ailleurs, comme je viens de le dire, le joueur et son addiction ne sont pas suffisamment pris en considération dans votre projet.

Pour ces raisons, je m'abstiendrai à regret lors du vote, car cette matière est aussi un peu mon enfant. Je reviendrai avec mes propositions quand le temps - qui sait ? - m'aura donné raison.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Het eerste wetsontwerp beoogt in hoofdzaak op een coherente manier de wetgeving inzake de kansspelen te reguleren. Die regulering is gebaseerd op de kanalisatiegedachte. Het is de bedoeling het toepassingsgebied van de kansspelwet uit te breiden tot de kansspelen aangeboden via `informatiemaatschappijinstrumenten', waaronder het internet, de mediaspelen en de weddenschappen. Terzijde merk ik op dat het gebruik van het woord `informatiemaatschappijinstrumenten' een zeer ongelukkige woordkeuze is. Beter zou zijn om te spreken van bijvoorbeeld elektronische datatransmissie. Ik heb echter begrepen dat die woordkeuze door Europa is opgelegd.

De eerste vraag die rijst is of kanalisatie de juiste optie is in deze aangelegenheid. Is het wenselijk de onlinemarkt deels te openen door een controleerbare omgeving te scheppen, net zoals bijvoorbeeld bij gevaarlijke producten die via apotheken verkregen kunnen worden?

Volgens het subsidiariteitsbeginsel kunnen de lidstaten van de Europese Unie inderdaad regelgevend optreden met een eigen licentiesysteem, dat niet noodzakelijk een wederzijdse erkenning moet toestaan. Europese lidstaten kunnen discretionair optreden, zij het dat ze gelimiteerd zijn door het proportionaliteitsbeginsel.

Een kanalisatiebeleid kan een oplossing bieden voor de infiltratie van de misdaad in de online gokspelen, maar er zijn andere en misschien betere mogelijkheden. Terwijl Italië en Frankrijk een zeer liberale koers varen op het vlak van online gokspelen, heeft Finland een zuiver monopolie ingevoerd en is er in Duitsland en Nederlands zelfs een volledig verbod ingevoerd.

Hoe dan ook is een puur concurrentiële markt met vrije mededinging a priori uitgesloten wegens het gevaar op een toename van de gokverslavingsproblemen. Om redenen van integriteit kan geen zelfregulerend kader toegelaten worden. Ook de witwasrichtlijn en het hoge risico maken een zelfregulerend kader niet mogelijk.

Gokverslaving leidt immers tot grote problemen en treft vaak maatschappelijk zwakkeren. Duitsland heeft om deze en andere weloverwogen redenen een totaalverbod op internetgokken ingesteld. Waarom volgen wij dat voorbeeld niet?

In principe is het uitbaten van kansspelen nu al a priori verboden. Momenteel zijn online kansspelen gewoonweg verboden in ons land, maar de controle hierop is zo goed als niet bestaand.

Met dit wetsontwerp kunnen uitzonderingen worden toegestaan door een stelsel van vergunningen, waarbij de vergunningsbevoegdheid uitgeoefend wordt door de kansspelcommissie. Het wetsontwerp gaat ervan uit dat online gokken in een beveiligde omgeving zal plaatsvinden en dat misbruiken op het internet vanaf nu tot het verleden zullen behoren.

Het internet kennende, weet ik dat een waterdichte beveiliging bijna onmogelijk is en bijgevolg is de zogenaamde kanalisatie via een beveiligde omgeving dat ook. In feite doen we dus veel moeite voor niets. Het beoogde doel zal niet worden bereikt.

Bovendien is online gokken niet zomaar een spelletje. Vooreerst zijn er de financiële gevolgen voor wie verliest, maar los daarvan is online gokken op zichzelf al mogelijk verslavend, net zoals het geval is voor alle internetspelletjes, spelconsoles en dergelijke.

Er is weinig of geen sociale controle op jongeren die de identiteitskaart van hun ouders lenen en daarmee gokken op het internet of die op hun kamertje gewoon urenlang zitten spelen.

Voor alle duidelijkheid, het Vlaams Belang kant zich ook tegen belspelletjes allerhande op televisie met gsm en dergelijke, omdat wij vinden dat ook daar de sociale controle zeer laag is. Wij willen het echt wel beperken tot die fysieke omgevingen, niet de virtuele, waar vaak al genoeg wordt vergokt en waar dikwijls zeer veel verslaving optreedt.

In de commissie voor de Justitie was er veel beroering over de vraag of er voldoende aandacht wordt besteed aan de bescherming van de speler. Het is een feit dat de bescherming van de consument in dit wetsontwerp duidelijk niet de eerste prioriteit is. Maatregelen zoals een verdubbeling van het toegestane uurverlies en het toestaan van het gebruik van kredietkaarten wakkeren immers de goklust aan. Men had meer en betere maatregelen kunnen treffen om problemen van spelverslaving te voorkomen.

Met dit wetsontwerp plaats ons land zich op een ethisch hellend vlak, dat enkel goedgepraat kan worden wegens het solidariteitsprincipe dat erachter zit, omdat er retributies betaald worden aan de Kansspelcommissie.

Desondanks is mijn fractie de wilde liberalisering van de sector niet genegen. Wij maken ons zeker ongerust over het gebrek aan sociale controle en over het gevaar voor misbruiken op het internet. In de reële wereld kunnen spelers op psychologische obstakels stoten of gelden maatregelen die hen verhinderen te gokken. Internetkansspelen zouden totaal verboden moeten worden, zoals in Duitsland. Dit is echter niet de politieke optie die met deze wetsontwerpen en -voorstellen genomen wordt.

Tot besluit kan ik concluderen dat de optie die hier vandaag genomen wordt niet de optie is die mijn partij zou nemen.

Het is vandaag een feit dat er een ongebreideld aanbod is aan online kansspelen en dit kan ook niet. Ik hoop dat door de kanalisatie waarvoor vandaag geopteerd wordt, dit online aanbod strenger gereguleerd zal worden en dat er ook streng opgetreden wordt tegen elke overtreding, want ik zou liever een strenge handhaving gezien hebben van het verbod dat tot vandaag eigenlijk geldt in plaats van het kanalisatiebeleid dat we nu gaan invoeren. Het kanalisatiebeleid kan weliswaar de huidige wildgroei beperken. Onze fractie zal zich dan ook onthouden bij de stemming.

M. Francis Delpérée (cdH). - Mon intervention se limitera à trois remarques.

La première pour dire que le cdH apporte son soutien aux projets de loi en discussion, par réflexe majoritaire plutôt que par conviction profonde ou par enthousiasme débordant.

La seconde est que je ne puis m'empêcher de regretter la méthodologie qui a été suivie en commission et qui, à mon sens, n'est pas digne de la chambre de réflexion que peut représenter le Sénat. En effet, sur les trois auditions de professeurs que nous avions prévues, une seule a eu lieu. Ensuite, alors que nous avions exclu les interventions et auditions d'avocats du secteur public ou privé, nous avons finalement été amenés à entendre un avocat de l'État. Enfin, trois consultations juridiques avaient été demandées et nous n'avons obtenu que celle du professeur Ergec.

Je ne cherche pas à pointer des responsabilités mais il ne s'agit pas d'une méthode de travail normal. Monsieur le président, il nous faudra, à l'avenir, réfléchir à la manière de mieux organiser ces auditions, ces consultations, ces travaux. Nous devrons nous poser ce problème de méthodologie fondamentale, d'autant plus que le Sénat est toujours amené à intervenir, souvent en second ordre, et dans un laps de temps relativement court. En d'autres termes, il nous faudra mieux préparer à l'avenir ce type de débat.

Quant à ma troisième remarque, je constate que le projet de loi prévoit de larges délégations de pouvoirs et qu'il risque dès lors de s'exposer un jour ou l'autre à des critiques de constitutionnalité, ce qui risque d'affecter son efficacité et finalement, la stabilité juridique des lois que nous voterons.

En commission, certains nous ont dit que la matière était fluide, mouvante, évolutive. Elle évolue tellement qu'il faudra une sorte de loi de pouvoirs spéciaux et que nous devrons donner au Roi, au ministre ou au secrétaire d'État la possibilité d'agir et d'intervenir.

Nous avons obtenu des apaisements et le secrétaire d'État nous a dit qu'il soumettrait aux commissions parlementaires les arrêtés royaux qu'il prendra incessamment. C'est mieux que rien mais on voit que nous sommes vraiment à la limite des délégations admissibles.

C'est dans cet état d'esprit que le cdH se prononcera en faveur des dispositions qui nous sont proposées.

-La discussion générale est close.