4-94

4-94

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over ęde wettelijke erkenning en structurele financiering van de palliatieve thuiszorgequipes voor kinderenĽ (nr. 4-938)

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a). - Op 5 maart heeft de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd met het oog op de erkenning en structurele financiering van de palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen. Volgens artikel 5 treedt die wet in werking `op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 31 december 2009'.

Aangezien die datum stilaan nadert, zou ik graag vernemen wat de stand van zaken is van de uitvoering van deze wet. Is alles in gereedheid gebracht, zodat de palliatieve thuiszorgequipes wettelijk erkend en structureel gefinancierd zullen worden vanaf 1 januari? Is het nodige budget beschikbaar? Hebben de thuiszorgequipes al duidelijkheid gekregen over het budget voor het jaar 2010?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie. - De InterministeriŽle Conferentie Volksgezondheid besliste in overleg met de gemeenschappen een koninklijk besluit op te stellen waarin de erkenningsnormen voor de palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen worden vastgelegd. Dit ontwerp van koninklijk besluit bevindt zich momenteel voor advies bij de diensten van de staatssecretaris voor Begroting, waarna het naar de Raad van State zal worden verzonden. Het zal vůůr 1 januari 2010 in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Sinds 2005 krijgen de equipes een financiering ten bedrage van 372 000 euro uit het budget van de financiŽle middelen van de ziekenhuizen. In 2009 werd dat bedrag verhoogd met 400 000 euro van het Nationaal Kankerplan. In 2010 zullen de erkende teams in totaal een bedrag van 1 400 000 krijgen uit het budget van de financiŽle middelen van de ziekenhuizen, verdeeld volgens het activiteitsniveau.

De FOD Volksgezondheid plant in de loop van de volgende maanden een begeleidingscomitť, waar de stand van zaken aan de equipes zal worden meegedeeld.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a). - Als ik het goed begrijp, zullen de equipes net als vorig jaar worden gefinancierd, maar ik vraag me af of het om een structurele maatregel gaat.

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie. - Inderdaad. Nadien zal na een evaluatie een definitieve beslissing volgen.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a). - Ik pleit ervoor ten spoedigste duidelijk aan de equipes mede te delen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun financiering. Dit jaar was de maatregel immers nog niet structureel.