4-94

4-94

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer John Crombez aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de fiscale ontvangsten» (nr. 4-939)
Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Van Ermen aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over «de handel in valse regularisatiedocumenten (art. 127)» (nr. 4-929)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «de terugbetaling van het geneesmiddel Firazyr» (nr. 4-927)
Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «geneesmiddelen voor kinderen» (nr. 4-931)
Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «de wettelijke erkenning en structurele financiering van de palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen» (nr. 4-938)
Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «diabetes» (nr. 4-940)
Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «de Mexicaanse griep en de mythen rond het vaccin» (nr. 4-941)
Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «het toekennen van financiële steun aan asielzoekers» (nr. 4-933)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de minister van Pensioenen en Grote Steden over «de invoering van de pensioenportefeuille» (nr. 4-932)
Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan de minister van Justitie over «de verslaving aan kansspelen» (nr. 4-930)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Justitie over «de vrijlating van verdachten van moord ingevolge de overbelasting van het hof van assisen» (nr. 4-934)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de minister van Justitie over «het zetelen van magistraten in `sporttribunalen'» (nr. 4-935)
Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de minister van Justitie over «de organisatie van de overplaatsing van gevangenen» (nr. 4-937)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de minister van Landsverdediging over «het vastlopen van de onderhandelingen met de vakbonden over het strategisch plan van Defensie» (nr. 4-928)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de veiligheidsdiensten van de vliegtuigmaatschappij El Al op de luchthaven van Zaventem» (nr. 4-936)

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Quebec, ondertekend te Quebec op 28 maart 2006 (Stuk 4-1391)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Chili tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 6 december 2007 (Stuk 4-1401)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Mauritius, gedaan te Brussel op 10 april 2007 (Stuk 4-1402)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling bij resolutie 596 van 30 januari 2009 van de Raad van Gouverneurs van de internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling met het oog op de hervorming van het stemgewicht en deelname van de ontwikkelings- en transitielanden in de Internationale bank voor wederopbouw en ontwikkeling (Stuk 4-1420)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007), gedaan te Brussel op 23 juli 2007 en te Washington op 26 juli 2007 (Stuk 4-1432)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel tot wijziging van de artikelen 13 en 15 van het reglement van de Senaat (van de heer André Van Nieuwkerke c.s., Stuk 4-1364)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en Assemblee van de West-Europese Unie

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Quebec, ondertekend te Quebec op 28 maart 2006 (Stuk 4-1391)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Chili tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 6 december 2007 (Stuk 4-1401)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Mauritius, gedaan te Brussel op 10 april 2007 (Stuk 4-1402)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling bij resolutie 596 van 30 januari 2009 van de Raad van Gouverneurs van de internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling met het oog op de hervorming van het stemgewicht en deelname van de ontwikkelings- en transitielanden in de internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling (Stuk 4-1420)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007), gedaan te Brussel op 23 juli 2007 en te Washington op 26 juli 2007 (Stuk 4-1432)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 13 en 15 van het reglement van de Senaat (van de heer André Van Nieuwkerke c.s., Stuk 4-1364)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid en aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de genderkloof in België» (nr. 4-1154)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «de veiligheid in ziekenhuizen» (nr. 4-1130)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «pathogeeninactivatie van bloedplaatjes en de nood aan een structureel systeem van hemovigilantie» (nr. 4-1132)

Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «het verminderen van de ongelijkheden op gezondheidszorggebied» (nr. 4-1139)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de minister van Justitie over «het medisch wapenattest» (nr. 4-1140)

Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «de vergoeding voor het verplichte consult in het kader van een euthanasieverzoek» (nr. 4-1142)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «de toegang van minderjarigen tot betaalbare en discrete gezondheidszorg» (nr. 4-1146)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de spectaculaire prijsstijging van de hospitalisatieverzekeringen» (nr. 4-1147)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «de parkeerproblematiek voor gezondheidswerkers» (nr. 4-1161)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «de situatie omtrent apparaten om bloedstolling te meten (INR-apparaten)» (nr. 4-1156)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «de uitbreiding van de derdebetalersregeling naar minderjarigen» (nr. 4-1157)

Vraag om uitleg van mevrouw Christiane Vienne aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «de stiptheid van de treinen» (nr. 4-1137)

Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «de eventuele verkoop van de Oesterparking aan de stad Brugge» (nr. 4-1159)

Vraag om uitleg van de heer Franco Seminara aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de verschillen tussen het statuut van arbeiders en van bedienden» (nr. 4-1131)

Vraag om uitleg van mevrouw Caroline Désir aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de presidentsverkiezingen in Tunesië» (nr. 4-1141)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de minister van Justitie en aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de parkeerproblematiek voor gezondheidswerkers» (nr. 4-1160)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «het nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma met Burundi» (nr. 4-1145)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de inspanningen van België ter bevordering van de geboorteregistratie in landen in het Zuiden» (nr. 4-1165)

Vraag om uitleg van de heer Guy Swennen aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de milieupolitie» (nr. 4-1143)

Vraag om uitleg van de heer Guy Swennen aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over «de studie met betrekking tot echtscheiding en co-ouderschap» (nr. 4-1144)

Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «het ontmoedigen van bedelen in de Brusselse metrostations» (nr. 4-1138)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Indiening van wetsontwerpen
Informele mededeling van een verdrag
Mededeling van koninklijke besluiten
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
College van procureurs-generaal
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Directie-generaal internationale samenwerking - Belgische technische coöperatie
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
Europees Parlement