4-93

4-93

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 29 OKTOBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de minister van Klimaat en Energie over «de ombudsdienst energie» (nr. 4-921)

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V). - Op donderdag 30 april 2009 stelde ik een mondelinge vraag in verband met de aanstelling van de ombudsman Energie. De minister antwoordde toen dat de selectieprocedure voor de Franstalige ombudsman nog aan de gang was bij Selor. Op 9 juli 2009 kreeg ik ongeveer hetzelfde antwoord op mijn schriftelijke vraag aan de minister. Toen stelde de minister dat de ombudsman voor Energie ten laatste op 1 september 2009 zou worden aangesteld.

Vandaag, ruim tien jaar na de goedkeuring van de wet, functioneert deze ombudsdienst nog steeds niet. Ondertussen namen verscheidene betrokkenen en ikzelf herhaaldelijk verwoede pogingen om een zicht te krijgen op de stand van zaken. Ik ben het stilaan beu.

Waarom is de ombudsdienst Energie nog steeds niet operationeel?

Wat onderneemt de minister om alvast de benoemde Nederlandstalige ombudsman te laten beginnen?

Waar moeten de mensen met hun vragen en klachten intussen terecht?

De heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie. - Selor heeft mij zojuist meegedeeld dat de selectie voor de Franstalige ombudsman helaas geen enkele laureaat heeft opgeleverd. Onmiddellijk heb ik de dienst schriftelijk verzocht een nieuwe selectie te organiseren.

De Nederlandstalige ombudsman is per 1 september 2009 in dienst getreden. Hij heeft ervoor gezorgd dat de nodige lokalen en het nodige materiaal ter beschikking werden gesteld.

De wet bepaalt evenwel dat de ombudsmannen collegiaal moeten optreden, wat betekent dat de Nederlandstalige ombudsman alleen geen beslissing kan nemen. Om dit te verhelpen stel ik voor de wet te wijzigen zodat, als slechts één ombudsman in functie is, hij of zij ook alleen kan handelen.

Op het ogenblik worden de klachten nog steeds door de FOD Economie behandeld en dat tot een Franstalige ombudsman in dienst treedt.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V). - Dat verhaaltje duurt nu al jaren. Selor vindt geen Franstalige kandidaat! Schort er iets bij Selor? Scheelt er iets bij de Franstalige kandidaten?

De Nederlandstalige kandidaat is inmiddels aangesteld. Zit die man nu patience te spelen? Wat doet hij?

De minister is voornemens de wet te wijzigen. In het bedrijfsleven vindt men een creatieve oplossing voor dat soort problemen. Men doet iets! Men begint eraan!

Kan de minister misschien zeggen wanneer de aangestelde ombudsman eindelijk kan beginnen te werken? Wanneer kunnen de burgers met hun vragen bij hem terecht?