4-90

4-90

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 16 OKTOBER 2009 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Bespreking van de verklaring van de regering

De heer Jurgen Ceder (VB). - We moeten op een duurzame manier, stap voor stap, de bouwstenen van verbetering aanreiken. We moeten ook dag in dag uit met vastberadenheid stappen in de goede richting doen en de koers aanhouden. We kunnen tegenover de uitdagingen de vaste wil vertonen om een vastberaden antwoord op de problemen te geven. We moeten op al die domeinen dag aan dag stap voor stap vooruitgang boeken. Het belangrijkste is de richting aan te houden, want dat geeft ook stabiliteit en houvast. Die rustige vastberadenheid wil de regering bieden. Het zijn allemaal zinnen uit de regeringsverklaring.

Een neefje van mij vroeg eens welke studierichting hij best zou volgen om later in de politiek te gaan. Hij dacht aan politieke en sociale wetenschappen, pers- en communicatiewetenschappen of rechten. Ik antwoordde hem echter dat hij best toneelschool zou volgen. Het komt er immers op aan voor zichzelf een overtuigende rol te creëren en die rol via de moderne methode van method acting geloofwaardig te spelen. De rol die de eerste minister voor zichzelf heeft gecreëerd, is die van de onverstoorbare staatsman, een man van realisme en no nonsense, geen blinde bestormer of wilde voluntarist, maar een rustige realist, de anti-Verhofstadt, zo men wil. Hij is de man die, zoals beschreven in de eerste regel van het gedicht If van Rudyard Kipling, er zijn hoofd bijhoudt terwijl alle anderen panieken en de schuld op hem schuiven. Tenminste, die schijn wil hij uitstralen. Het is een mooi beeld, maar ook niet meer dan een beeld. Aan ons en de bevolking wordt gevraagd te geloven in een hechte regeringsploeg die weet waar ze naartoe wil en het gekozen pad met rustige vastberadenheid bewandelt. Het antwoord op de crisis bestaat niet, zoals sommigen misschien hoopten, uit een batterij van concrete maatregelen gestoeld op het besef van een veranderende werkelijkheid en een visie over hoe met die werkelijkheid moet worden omgegaan. Neen, het blijft bij `geloof ons, we weten wat we doen', een variatie op het bekende thema van `de weg is lang, maar de gids is ervaren.' De grote goocheltruc van meester-illusionist Van Rompuy bestaat erin om wat sommigen misschien als machteloosheid, besluiteloosheid en verlamming percipiëren te vertalen naar rustige vastberadenheid. Er wordt ons gevraagd te geloven dat het schip niet stuurloos, niet de speelbal van de golven is, maar een welbepaalde koers vaart. Er wordt ons gevraagd te geloven dat de regering niet hopeloos verdeeld is zodat er niets kan worden gerealiseerd.

Er wordt ons gevraagd om in deze crisis vertrouwen te schenken om het vertrouwen. Er wordt ons ook gevraagd te vergeten dat deze regering allang voor de financiële crisis op volledige rust is gegaan. De zuinigheid aan ideeën en concrete maatregelen in de regeringsverklaring wordt voorgesteld als een beredeneerde respons op de crisis.

Collega Annemans merkte al op in de Kamer: `De premier gebruikt de crisis om het beleid van stilstand dat reeds vooraf bestond, te rechtvaardigen en verder te zetten.'

De inhoud van de regeringsverklaring is immers bijzonder mager. Geen woord over de grondige hervorming van de sociale zekerheid, de heilige koe van België. De overheidsdotatie aan de sociale zekerheid blijft stijgen, meer bepaald met 2,3 miljard euro. De PS kan tevreden zijn.

Het staatsapparaat, mogelijk met uitzondering van defensie, maar dat valt nog af te wachten, blijft onaangeroerd.

Nochtans vragen beide dossiers al sinds lang om een stevige aanpak. Een goed bestuurder zou de periode van crisis hebben aangegrepen om lang uitgestelde besparingen en moderniseringen te realiseren nu de publieke opinie er misschien meer begrip voor kan opbrengen.

De regering kondigt nogmaals aan dat ze de fiscale fraude zal aanpakken. Dat is niet helemaal onterecht, maar de fraude in de sociale zekerheid, vooral dan in Wallonië, blijft buiten schot.

Justitie wordt vermeld, zij het erg vaag.

Ook inzake migratie worden alleen marginale maatregelen genomen die niet tot de kern van het probleem doordringen. De voorstanders van massale regularisatie hebben hun slag thuisgehaald want tienduizenden illegalen zullen worden geregulariseerd en in hun spoor nog eens tienduizenden uit de volgmigratie.

De tegenstanders van de snel-Belgwet, moeten vrede nemen met de hoop op minimale aanpassingen, terwijl het migratieprobleem acuter is dan ooit. Het aantal asielzoekers stijgt opnieuw snel. De open grenzen van Europa lokken nu niet alleen meer niet-Europeanen, maar ook Europeanen van niet-Europese afkomst naar de weldaden van de Belgische sociale zekerheid. Dat zal op termijn rampzalig zijn voor de maatschappelijke cohesie. Zelfs in tijden van crisis weigert men onder ogen te zien wat de ondraaglijke budgettaire gevolgen hiervan zijn.

Brussel-Halle-Vilvoorde, het voornaamste struikelblok voor de regering, wordt gewoonweg niet vermeld. De Engelsen zeggen dan: There is an elephant in the room. Alle andere aanwezigen in de Kamer doen alsof het beest er niet zit.

Ik heb echter vernomen dat de Duitstalige Gemeenschap overweegt om ook een belangenconflict in te roepen. Niet alleen is het lachwekkend, surreëel en potsierlijk een belangenconflict in te roepen voor een lokale problematiek op 200 kilometer van hun deur.

Ik moet toegeven dat ik erdoor geschrokken ben. Hoe de heer Lambertz het ook uitlegt, de Vlamingen kunnen alleen percipiëren dat de Duitstaligen partij kiezen tegen de Vlamingen. Ik vind dat een zeer gevaarlijke ontwikkeling en ik hoop dat behoedzame geesten als de heer Collas, er hun gemeenschapsgenoten van kunnen overtuigen zich niet in dat avontuur te storten.

Er wordt ook geargumenteerd dat dit niet het moment is om communautaire twisten uit te vechten en dat het erop aankomt de crisis te bestrijden.

De Vlamingen moeten dus een beetje redelijk zijn, bijvoorbeeld over Brussel-Halle-Vilvoorde. Dat argument wordt echter nooit ingeroepen ten aanzien van de Franstaligen. De Vlamingen vragen dat een ongrondwettige situatie, een onuitlegbare anomalie zou worden weggewerkt. Is het in deze tijden van crisis dan niet onredelijk en onverantwoord te eisen dat die ongrondwettigheid blijft bestaan? Is het niet onverantwoord dat allerlei kunstgrepen worden aangewend, inclusief een belangenconflict laten inroepen door de Duitstalige Gemeenschap om een beslissing van een democratische meerderheid onmogelijk te maken? Wie veroorzaakt dan een communautaire crisis?

Over de staatshervorming wordt verder niets vermeld. Ter informatie wordt alleen beklemtoond dat de uitdaging er nog is. Alle Vlaamse partijen drongen in hun verkiezingsprogramma aan op een staatshervorming.

Het is tekenend voor de verhoudingen in dit land, dat dergelijke Vlaamse unanimiteit niet kan uitmonden in al was het maar een vage belofte in het regeerakkoord.

De premier zegt nu: `Misschien wordt er iets mogelijk in de lente van 2010, want ik krijg positieve signalen van bereidwilligheid.'. Ik weet niet waarover hij het heeft, want volgens mevrouw Milquet is het onderwerp niet aan de orde. Wat zijn dat voor positieve signalen? Is dat een betekenisvolle lichaamstaal of een knipoog aan de andere kant van de tafel? Hij zal zich nader moeten verklaren.

Ik vermoed dat we nog niet onmiddellijk aan de volgende staatshervorming toe zijn.

Nog een woord over het gebrek aan begrotingsevenwicht en het nakomen van de verplichtingen van het Europese stabiliteitspact.

Eerste vaststelling: de budgettaire inspanningen - of stuiptrekkingen - bestaan voor twee derden uit extra inkomsten en voor slechts een derde uit minder uitgaven. Ook dat past in de politieke logica van dit land. De inkomsten komen disproportioneel uit Vlaanderen en de uitgaven gaan disproportioneel naar Wallonië. Men had eindelijk begrip bij de bevolking kunnen vinden om langs de kant van de uitgaven te besparen, maar men doet net het omgekeerde.

Tweede vaststelling: het gat in de begroting blijft niettemin zeer aanzienlijk en zadelt de komende generatie op met een grote last.

Derde vaststelling: de financiële maatregelen zijn in het beste geval twijfelachtig en in het slechtste geval nefast of onrechtvaardig. SUEZ komt er vanaf met een jaarlijkse bijdrage van iets meer dan 200 miljoen per jaar. De 250 miljoen van 2008 en de 500 miljoen van 2009 zijn speculatief, om het zacht uit te drukken. Het gaat trouwens om een fractie van de winsten die zullen worden gemaakt als gevolg van het openhouden van de kerncentrales.

Nu blijkt zelfs dat de bijdragen voor 2010 tot 2014 niet eens op papier staan. De bijdrage van vorig jaar is betaald, maar wordt aangevochten. Die van dit jaar wordt niet betaald en voor die van volgend jaar zullen we waarschijnlijk moeten rekenen op de reeds vermelde positieve signalen van bereidwilligheid, zoals voor de staatshervorming.

De waarborgpremie voor de banken is even gebrekkig geregeld.

Argenta en andere banken hebben overschot van gelijk wanneer ze niet begrijpen waarom de banken die op een secure wijze zijn blijven bankieren, zonder dwaze risico's of rommelkredieten, evengoed de rekening zullen moeten betalen als de avonturiers die de crisis veroorzaakten en die op kosten van de belastingbetaler moesten worden gered.

Samen met Paul De Grauwe vinden we het bovendien een blunder de deposito's en de spaarrekeningen van de cliënten als basis voor de aanslag te nemen. Dat zijn precies de stabiele bronnen voor de banken. De interbancaire deposito's, die erg volatiel zijn, blijven buiten schot. Ik citeer de voorspelling van De Tijd: `De heffing maakt echter dat de banken voor een stuk ontmoedigd worden om bijzonder veel energie te steken in de spaarmarkt en zich misschien weer gaan financieren op de interbankenmarkt of met risicovollere producten'.

De waarborg van de overheid voor de banken wordt hierdoor expliciet en niet langer impliciet of speculatief. Sommigen vragen zich luidop af of de banken daardoor wel voor hun verantwoordelijkheid worden geplaatst en niet veeleer van hun verantwoordelijkheid worden ontheven.

Nu verneem ik dat de regering verklaart dat men dat niet al te letterlijk moet nemen, dat ze bereid is de maatregel ten aanzien van de banken te herzien en een voorstel van de banken zelf in overweging te nemen. Dat heet nu regeren met rustige vastberadenheid.

Tot slot: wie zal de rekening betalen wanneer Europa ons op de vingers tikt voor het begrotingstekort?

Minister Vanhengel liet al in zijn kaarten kijken. Hij vindt dat de financieringswet aan herziening toe is. Op zich hoeft dat niet eens, aangezien Europa het begrotingsevenwicht globaal bekijkt, als het totaal van alle overheidsbegrotingen van dit land.

Vlaanderen bespaart fors, zoals het hoort, namelijk 6% in 2010. Het evenwicht zal in 2011 al worden bereikt.

Wallonië bespaart slechts 3% en zal het evenwicht pas in 2015 bereiken.

In Brussel zegt men doodleuk dat het evenwicht pas gehaald zal worden in 2018, in 2019 of misschien zelfs pas in 2020. Waarom niet in 2120?

De begroting van alle overheden samen zal op zijn vroegst in 2015 in evenwicht zijn.

Het spaarzame Vlaanderen zal alweer de spilzuchtige Belgische staat moeten redden.

Ik besluit met enkele citaten van neutrale waarnemers.

Bart Sturtewagen zegt in De Standaard: `Dezelfde Van Rompuy zou in de oppositie van deze begroting brandhout gemaakt hebben. In de komende jaren wordt onvermijdelijk een schuldaangroei opgebouwd die we nog een generatie zullen meeslepen.'

Marc De Vos, directeur van het Itinera Institute beweert: `Deze begroting gaat niet veel helpen en zal perverse gevolgen hebben op middellange en lange termijn. Wat men doet met de banken, is werkelijk het omgekeerde van wat men had moeten doen.'

Yves Delacollette, voormalig voorzitter van Deutsche Bank België stelt: `De heffing op de banken is puur bedrog.'

Liesbeth Van Impe schrijft in Het Nieuwsblad: `Eigenlijk zouden alle partijen met het schaamrood op de wangen moeten zitten.'

Bij Ivan Van De Cloot, econoom van het Itinera Institute lezen we: `Het begrotingswerk van de federale regering is gerommel in de marge.'

Johan Van Overtveldt, voormalig hoofdredacteur van Trends en nu directeur van het Itinera Institute schrijft dan weer: `De kans om de crisis aan te wenden om lang uitgestelde structurele hervormingen nu door te voeren, is vrijwel compleet gemist.'

Paul De Grauwe zegt het volgende over de bankheffing: `De overheid is erin geslaagd een uitstekend idee om te vormen tot een gevaarlijke miskleun. Een miskleun die niet alleen onrechtvaardig is, maar ook de risico's op een toekomstige bankencrisis verhoogt.'

Professor Matthijs, begrotingsspecialist schrijft tenslotte: `Deze begroting is een opeenstapeling van floddertjes die de langetermijncheck niet zal overleven.'

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Welke alternatieven stellen die mensen voor?

De heer Jurgen Ceder (VB). - De heer De Grauwe is zeer duidelijk. Met de heffing op de banken wordt volgens hem een aanslag gepleegd op de stabiele bronnen van inkomen voor de banken, terwijl het natuurlijk omgekeerd moet zijn.

Elk van de geciteerde mensen stelt alternatieven voor. Aangezien ik echter niet in hun plaats kan spreken, stel ik voor dat u hun artikelen leest. Misschien kan de regering voortaan eerst eens met die mensen gaan praten in plaats van te wachten op de kritieken in de kranten alvorens toe te geven dat de maatregelen ten aanzien van de banken toch niet zo goed waren. Ze kunnen misschien eerst eens luisteren naar hun voorstellen.

De regeringsverklaring is bij wijlen poëtisch en zal hier en daar wel wat inspiratie geven voor de volgende kalender van de Bond zonder Naam. Er staat echter nauwelijks iets in en wat er in staat kan dan nog negatieve gevolgen hebben. In normale tijden is dat zeer betreurenswaardig, maar in tijden van diepe crisis is het onvergeeflijk.

Mme Dominique Tilmans (MR). - Malgré un climat économique difficile et un exercice budgétaire complexe, nous devons aujourd'hui saluer le travail du gouvernement qui s'engage dans la voie d'un retour rapide à l'équilibre budgétaire tout en poursuivant le plan de relance. Ce retour à l'équilibre est normalement prévu pour 2015, mais des estimations raisonnables laissent entrevoir, dès 2013, un retour en deçà des 3% qui nous sont imposés par le pacte de stabilité et d'équilibre budgétaire européen.

Des finances publiques assainies constituent le socle sur lequel se construit la confiance, base indispensable à la croissance économique et à l'emploi, qui à leur tour servent la solidarité et la redistribution des richesses. Le recours au chômage temporaire a permis d'éviter un drame social, mais de fortes inquiétudes subsistent en matière d'emploi. Selon une étude de l'IRES, quelque 45 000 emplois ont été détruits depuis le 1er septembre 2009 et, en août, le nombre de personnes au chômage était en hausse de près de 12% par rapport à août 2008. À cela s'ajoute le nombre croissant de jeunes ne trouvant pas de place sur le marché du travail.

L'année 2010 s'annonce par conséquent difficile. Le MR attend donc des mesures audacieuses. Ma formation politique est, je le rappelle, en faveur d'un rééquilibrage de la fiscalité pour l'emploi. La baisse des charges sur le travail reste plus que jamais prioritaire pour le MR. Elle pourra être compensée par la mise en oeuvre d'une taxation ciblant les comportements nuisibles à l'environnement ainsi que par la poursuite d'une politique de chasse systématique aux fraudes fiscales ou sociales.

Pour l'année 2010, le pouvoir d'achat de nos concitoyens est au centre des préoccupations du gouvernement. Ce dernier aurait en effet pu être tenté d'augmenter la ponction fiscale, mais il a pu éviter cet écueil et a, au contraire, opté pour la réduction des charges.

Je salue dès lors la décision de prendre, en concertation avec les gouvernements régionaux, des mesures spécifiques de soutien au secteur agricole. C'est une personne issue de la province du Luxembourg qui vous parle et j'en suis très heureuse.

Notre gouvernement consacre à ce secteur un budget de 20 millions d'euros par an, pendant trois ans, pour diminuer ses charges. C'est un effort qui devrait redonner espoir et confiance à des milliers d'agriculteurs actuellement désemparés.

Je salue de même la prolongation de la TVA à 6% pour les constructions neuves et la baisse de TVA de 21 à 12% dans le secteur horeca en espérant néanmoins que l'objectif final demeure un taux de TVA de 6%.

Enfin, le gouvernement a veillé à ce que l'effort se concentre aussi, et de manière substantielle, sur les secteurs bancaire et énergétique. La contribution du secteur financier serait de quelque 200 millions d'euros pour 2010 et de 540 millions d'euros à partir de 2011, montants auxquels il faudra ajouter des mécanismes complémentaires évalués à 130 millions d'euros pour 2011. Ces sommes s'additionneront à celles que doivent déjà payer les banques à titre de rémunération pour les garanties d'emprunt ou encore à titre de dividendes résultant des prises de participations étatiques dans leur capital.

En dépit de la crise qui nous touche de plein fouet, le gouvernement continue à mener une politique sur le long terme pour répondre aux défis futurs auxquels notre société sera confrontée du fait du vieillissement de notre population.

Le Fonds pour l'Avenir des soins de santé continuera à être alimenté ; près de 300 des 700 millions d'euros constituant l'excédent du budget des soins de santé lui seront attribués.

En ce qui concerne la politique de santé, le Fonds des aléas thérapeutiques se verra doté d'une dotation initiale de 5,8 millions d'euros. Le débat portant sur l'indemnisation des dommages résultant des soins de santé dure depuis de nombreuses années et il est temps qu'il aboutisse. Ma formation politique a d'ailleurs toujours plaidé pour la création d'un Fonds de dédommagement des accidents thérapeutiques et diagnostiques. Il a déposé des propositions de loi en ce sens et même organisé un colloque sur le sujet. Il est temps que cette législation voie effectivement le jour dans les meilleurs délais.

Des mesures seront par ailleurs prévues en faveur des infirmières pour renforcer l'attractivité de la profession. C'est une bonne chose car il s'agit d'un métier difficile dont la revalorisation était attendue.

Une enveloppe sera consacrée à la liaison au bien-être des allocations sociales pour 2011. Une partie sera prévue pour les salariés, une autre sera réservée aux indépendants.

Malgré la crise économique, le gouvernement tiendra sa promesse en faveur du rattrapage de la pension des indépendants. Ce point est essentiel pour les libéraux.

Au niveau de l'emploi, nous nous réjouissons que des réductions de charges supplémentaires soient prévues. La baisse des charges sur le travail reste prioritaire pour nous.

En matière de justice, vouloir moderniser en profondeur l'appareil judiciaire et son fonctionnement est un projet ambitieux annoncé par le gouvernement. C'est indéniablement un enjeu.

Mon groupe se demande cependant l'on ne va pas à nouveau passer à côté des attentes légitimes de nos concitoyens - justiciables ou non - et des acteurs de la justice.

Je pense notamment à la lenteur des procédures autant civiles que pénales, à la lenteur des expertises, à la non exécution des peines d'emprisonnement de moins de trois ans, aux audiences blanches.

Nous souhaitons dès lors très ardemment que la politique judiciaire annoncée redonne enfin confiance en la justice.

En ce qui concerne la surpopulation carcérale, il est également temps d'agir. Que l'on se place du côté de la victime ou du côté du condamné, les problèmes demeurent considérables. Il est particulièrement choquant, pour les victimes, comme il est inacceptable de laisser des délinquants courir en liberté faute de places dans les prisons. Mais en même temps, faire cohabiter en surnombre des condamnés dans des cellules conçues pour un seul occupant n'est pas non plus conforme à la dignité humaine. Je rappelle que mon groupe a déposé, en son temps, une proposition de loi afin de prôner l'usage du bracelet électronique.

Mon groupe accueille favorablement le souhait exprimé dans cette déclaration gouvernementale de mener une action approfondie pour garantir la réalisation d'une politique efficace d'application des peines. Nous attachons depuis longtemps une attention toute particulière à cette question qui a toujours fait l'objet, chez nous, d'une réflexion approfondie et responsable.

Enfin, il est indispensable de redéfinir les mécanismes applicables en matière de droit disciplinaire. Les choix opérés ne doivent pas servir de prétexte à de vaines tergiversations. Il est temps d'agir. Je rappelle que la confiance en la justice est en jeu.

Dans le domaine de la sécurité, je rappellerai que la réforme des polices fête ses dix ans. Son utilité et son efficacité ont déjà été démontrées à plusieurs reprises. Au moment où l'on parle d'une réduction substantielle de ses effectifs - 50% du personnel admis à la retraite ne seraient pas remplacé -, il est temps de procéder à une évaluation avant de se prononcer.

Nous rappelons qu'en ces temps de crise, il n'est pas pensable que les sans-papiers soient régularisés massivement sans un examen approfondi et minutieux de chaque demande.

Nous devrons en outre, sur la base des critères retenus, rester très vigilants quant au coût pour l'État. Nous veillerons également à être informés régulièrement du nombre de demandes qui ont été introduites.

Dans le domaine international, la Belgique aura à nouveau la chance et le grand privilège d'occuper la présidence de l'Union européenne durant le second semestre 2010. Nous allons, avec les coprésidences espagnole et hongroise, engager de grands projets pour l'avenir. Je pense entre autres à la sortie de la crise économique et financière et à la réforme du secteur bancaire.

Un autre grand projet concerne l'énergie et le climat, à la suite de la conférence de Copenhague. Les engagements européens sont ambitieux : réduction de 20% voire de 30% des émissions de CO2. Nous devrons toutefois être courageux. Il faudra transformer les impératifs écologiques en opportunités économiques pour nos entreprises et l'emploi.

Un troisième défi nous attend sur le plan international : nos relations avec le Sud de la Méditerranée et le continent Africain. Nous devons nous donner les moyens de nouer avec lui une relation de partenariat et de codéveloppement. Le sommet Europe-Afrique en sera l'occasion.

L'augmentation de notre aide publique au développement, qui atteindra le seuil symbolique des 0,7% du PIB, est à l'honneur de notre pays et permettra, sous la direction du ministre Charles Michel, de mettre en oeuvre des projets constructifs et porteurs d'avenir.

Enfin, n'oublions pas que nos soldats participent sur de nombreux terrains, au Liban ou en Afghanistan, au rétablissement et au maintien de la paix. Ils sont l'honneur de notre nation. Qu'il leur soit ici rendu hommage.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Toen we hier vorig jaar stonden, ging een schokgolf door de wereld. Aan de hoogconjunctuur kwam een abrupt einde toen gerenommeerde financiële instellingen in elkaar zakten. Sommige bedrijven vielen letterlijk stil. Er heerste woede om het immorele gedrag van bankiers, maar er was vooral grote onzekerheid en ongerustheid over de toekomst. Dit jaar daalt ons bruto binnenlands product met meer dan drie percent. Het is van de jaren dertig van vorige eeuw geleden dat onze economie een dergelijke terugval kent, met als gevolg een onvermijdelijke ontsporing van het budget bij alle overheden. Die ontsporing is zowel te wijten aan lagere belastinginkomsten en hogere sociale uitgaven als aan de relancemaatregelen die ons land en andere landen hebben genomen om de crisis te bestrijden.

Met haar beleidsverklaring, met haar begroting en met de akkoorden die ze met de regionale regeringen heeft gesloten, geeft de federale regering onder leiding van eerste minister Herman Van Rompuy een perspectief om gezamenlijk uit deze crisis te raken. Er is maar één methode om dat te doen: over verschillende jaren stap voor stap naar een budgettair evenwicht gaan. Overigens doen sommige buurlanden in 2010 helemaal niets om de begroting op orde te stellen en wachten ze tot de groei echt aantrekt.

De CD&V-fractie meent dat de begroting waarachtig en duurzaam is. De regering goochelt niet met holle cijfers, ze doet echt een inspanning van 3,3 miljard euro en de maatregelen blijven doorwerken na 2011. De begroting is zuinig, zoals in de tijd van eerste minister Jean-Luc Dehaene. We geven niet meer uit dan nodig; we zetten de tering naar de nering. De begroting is rechtvaardig. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. De meest kwetsbaren worden ontzien, niet alleen in België, want we zijn ook solidair met de zwaksten in de wereld. In 2010 halen we voor het eerst de doelstelling van de 0,7% van het bruto binnenlands product voor ontwikkelingssamenwerking.

De beleidsverklaring is meer dan cijferwerk en getuigt van een visie op de aanpak van de problemen waarmee ons land wordt geconfronteerd. De regering bereikte deze zomer en de voorbije dagen een evenwichtig akkoord over het delicate vraagstuk van asiel en migratie. Inzake regularisaties wordt duidelijkheid verschaft aan wie hier al is, en wordt in het bijzonder een opening gemaakt voor bijzonder prangende humanitaire situaties en mensen zonder papieren die hier sociaal verankerd zijn. Tegelijk worden de schijnhuwelijken aangepakt, wordt de snel-Belgwet strenger en wordt voor gezinsherenigingen een inkomenseis gesteld.

Dit evenwichtige akkoord weerspiegelt goed de visie van CD&V terzake. Collega Lanjri heeft vijf jaar geleden en nu ook opnieuw in de Senaat, met de steun van velen, een resolutie rond schijnhuwelijken ingediend. Ze stelde toen al voor een databank op te richten met alle gegevens over personen die een schijnhuwelijk proberen aan te gaan en een referentiemagistraat aan te stellen om in alle gemeenten tot een uniforme aanpak te komen. Deze punten worden nu uitgevoerd. Verder komt er nu een regeling voor de schijnsamenlevingscontracten en komen er controles in het buitenland voor het voorkomen van frauduleuze huwelijken.

Wat het terugschroeven van de snel-Belgwet betreft, zijn we vooral tevreden dat deze migratie neutraal wordt. Iemand die Belg wil worden, moet voortaan een werkelijke band met ons land hebben: hier wonen en minstens een verblijfsvergunning van onbepaalde duur hebben. We beamen ook de nieuwe voorwaarden inzake integratiebereidheid, namelijk het kennen van een van de landstalen. Inzake gezinshereniging benadrukken we vooral het opleggen van een inkomens- en integratievereiste; ook dat is een punt waar CD&V al lang op aandrong.

Onze fractie steunt de keuze voor een meer efficiënt en effectief overheidsapparaat. Ik mag zelfs stellen dat onze ministers op verschillende domeinen het voortouw nemen. Inzake het bestuur van onze overheid zetten we de vermindering van het aantal federale ambtenaren door.

In die aanpak is het voor ons van belang dat de voorzitters van de FOD verantwoordelijk blijven voor het personeelsbeleid en dat het niet aan politieke interventie wordt overgelaten. Daarom zijn we ook tevreden dat niet gekozen is voor een vast vervangingspercentage van de ambtenaren die met pensioen vertrekken. Dat zou immers te streng zijn voor entiteiten met veel en te soepel voor entiteiten met weinig vertrekkers.

Onze fractie verwelkomt de doorgedreven strijd die wordt geleverd tegen de fraude. In tegenstelling tot vroeger kijkt men nu met open vizier naar de fraude en heeft men oog voor de verschillende betrokken sectoren. Fraudebestrijding is niet langer een sluitpost in een begroting, maar een eigen domein met een duidelijke doelstelling, meer bepaald een rechtvaardige toepassing van de fiscale en sociale wetgeving.

In het antifraudebeleid kunnen we drie beleidslijnen detecteren. Fraude is niet langer een zaak van fiscus en sociale administratie, maar van politie, justitie en economische zaken. Een gecoördineerde aanpak staat voorop. Voorts wordt de hele ketting van de fraudebestrijding onder handen genomen, gaande van preventie en detectie over controle en fraudebestrijding tot een efficiënter vervolgingsbeleid en afdoende bestraffing. De hoeksteen is een betere gegevensuitwisseling. Tot slot worden structurele maatregelen genomen. Terwijl met voorheen al te vaak punctuele acties uitvoerde in één welbepaalde sector, focust men nu op maatregelen die een blijvend effect ressorteren.

Al twintig jaar wordt de discussie gevoerd over een kleiner en slagvaardiger leger. Daarover bestaat een maatschappelijke consensus. We weten ook dat een dergelijke hervorming niet gemakkelijk is, maar gebaseerd is op objectieve criteria om ook hier belangrijke efficiëntiewinsten te boeken. Onze fractie steunt de regering en de betrokken minister ten volle om deze opdracht tot een goed einde te brengen.

Dat justitie moet worden hervormd is het afgelopen jaar voldoende gebleken. De bevolking heeft recht op een snel en rechtvaardig werkende justitie waarop ze kan vertrouwen. De hervorming van het gerechtelijke landschap staat op de agenda evenals de hervorming inzake tucht en deontologie van de magistraten.

Ik kan niet nalaten opnieuw te verwijzen naar de politieke evenementen van de voorbije maanden. Een brief van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie lag eind vorig jaar aan de basis van het ontslag van de regering. In de Fortisaffaire is luidens de media vandaag een nieuwe stap gezet. De onderzoeksrechter heeft geen bewijzen gevonden voor een beïnvloeding van de rechtsgang door de regering. De focus verlegt zich daarentegen volop naar manoeuvres in het gerecht zelf. Daardoor komt ook de brief van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie in een andere daglicht te staan. Deze kwestie is van uitzonderlijk belang voor de democratie in ons land. Daarom dringt onze fractie aan dat regering en gerecht alle mogelijke initiatieven nemen om de volledige waarheid over deze zaak bloot te leggen. (Applaus)

De CD&V-fractie is verheugd dat de regering, zelfs in bijzonder moeilijke budgettaire omstandigheden, de strijd tegen de armoede niet loslaat. Naast de verdere uitvoering van het federale armoedeplan, worden extra middelen uitgetrokken voor nieuwe maatregelen ten behoeve van bijzonder zwakke groepen.

2010 wordt een uitzonderlijk jaar. België zal tijdens het tweede halfjaar het voorzitterschap van Europese Unie opnemen. 2010 is ook het Europees jaar van de bestrijding van de armoede en de sociale uitsluiting. Een unieke gelegenheid om van armoedebestrijding een echte prioriteit te maken en bovenaan de Europese agenda te plaatsen.

Hoe diep deze crisis is, ondervinden vooral de landen in het Zuiden. Wat wij in onze geldbeugel merken, voelen zij in hun maag. De Millenniumdoelstellingen in de strijd tegen de extreme armoede staan onder druk. De inspanningen van de voorbije tien jaar dreigen ten dele verloren te gaan. Vandaag is het Wereldvoedseldag en overheersen bittere gevoelens bij de honger in de wereld. Volgens de FAO zijn er sinds de jaren zeventig nooit zoveel ondervoede mensen geweest: vandaag meer dan één miljard. Deze cijfers bewijzen dat de crisis het Zuiden bijzonder hard treft.

Meer dan ooit moeten we investeren in duurzame familiale landbouw en in voedselzekerheid. De CD&V-fractie is dan ook verheugd dat de regering ook in tijden van crisis wel haar verantwoordelijkheid neemt en de internationale verbintenis van 0,7% van het bruto nationaal inkomen voor ontwikkelingshulp in 2010 zal halen.

We waarderen de verhoogde aandacht van de regering voor Centraal-Afrika. De komende twee jaar vinden in Rwanda, Burundi en de Democratische Republiek Congo verkiezingen plaats. Ik hoop dat ons land die zal steunen en als waarnemer er mede zal op toezien dat ze in volle openheid kunnen plaatsvinden.

Met de witte anjer, die de parlementsleden dinsdag ontvingen van de coalitie `Allen Samen voor vrouwen in de Democratische Republiek Congo', worden we door de civiele maatschappij in ons eigen land aangezet om ons verder in te zetten voor de vrede en de reconstructie in die regio. Meer in het algemeen moeten we in de heropbouw van onze relaties met de DRC en met andere landen de nodige kritische ingesteldheid aan de dag blijven leggen. Zo zullen we als een geloofwaardige gesprekspartner worden beschouwd en zullen we met vertrouwen het voorzitterschap van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties kunnen uitoefenen. (Applaus)

M. José Daras (Ecolo). - Hier après-midi, alors que je préparais tranquillement mon intervention dans mon bureau, j'ai reçu par Internet une dépêche Belga qui m'a réellement interloqué. M. Mestrallet déclarait, à propos du montant qu'il doit payer cette année : « Ce ne sera pas 500 millions d'euros mais zéro ! » J'ai donc décidé de commencer mon intervention par ce dossier.

Cette dépêche m'a surpris car des négociations avaient eu lieu avec les dirigeants de GDF SUEZ qui se trouvent à Paris, et le ministre de l'Énergie avait encore dit récemment que le dossier de la prolongation du nucléaire et celui de la captation d'une partie de la rente nucléaire étaient deux dossiers bien distincts.

Dernièrement, Les Echos, un journal financier français titrait : « GDF SUEZ obtient à bon prix la prolongation de ses centrales belges ». Il poursuivait en ces termes : « La prolongation des réacteurs nucléaires belges s'est faite en échange de contreparties relativement modérées de la part de GDF SUEZ (...) Via leurs filiales locales, Electrabel et SPE, » - celles-ci sont donc devenues des filiales locales ! - « GDF SUEZ et EDF vont contribuer au budget de l'État pour 215 à 245 millions d'euros par an sur la période 2010-2014. GDF SUEZ fournira 73% et EDF paiera le reste (...) GDF SUEZ a aussi dû s'engager à investir 500 millions d'euros en Belgique dans les énergies renouvelables, grande victoire du ministre de l'Énergie, paraît-il ! »

Le texte continue : « Pour le groupe français, cette annonce ne marque pas une rupture stratégique. GDF SUEZ a déjà investi un milliard d'euros dans les énergies renouvelables en 2008 et prévoit d'en faire autant cette année ».

Nous n'avons donc rien obtenu au niveau de l'engagement dans le renouvelable, au-delà de ce que ce groupe avait déjà prévu dans ses investissements. À première vue, les 500 millions sont même un minimum.

Voici quelques jours, le ministre répétait pourtant qu'il n'y avait aucun lien entre la prolongation des centrales nucléaires et les sommes provenant de la rente nucléaire. Sur une durée de cinq ans, celles-ci devraient s'élever à un peu plus d'un milliard d'euros.

En 2008, GDF SUEZ a payé 250 millions d'euros mais les conteste ; pour 2009, M. Mestrallet dit que « ce sera zéro ». Vous avez donc déjà perdu 750 millions avant d'avoir engrangé les 235 millions annuels de la rente nucléaire.

M. Melchior Wathelet, secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales. - Je voudrais simplement préciser que les montants de 2008 ont été payés. Ils ont été et sont toujours contestés, pour la même raison que ceux de 2009, mais ils ont été versés. Vous citez le chiffre de 750 millions, vous devez donc au moins nuancer cet élément. Pour le reste, le débat politique suivra évidemment.

M. José Daras (Ecolo). - Factuellement vous avez raison. Cet argent a été versé. Il est contesté et devra peut-être être remboursé. Ce serait surréaliste.

Mais qui donc décide du pouvoir de cet État d'imposer des taxes et des redevances ? Qui s'est fait rouler dans l'histoire ? Eux-mêmes sont convaincus d'avoir fait une bonne affaire. Ils ont obtenu la prolongation des centrales sans gros efforts. C'est en tout cas ce qu'ils affirment eux-mêmes. Et tout cela a été parfaitement orchestré.

Dois-je rappeler la précampagne du Forum nucléaire organisée il y a quelques mois ? On martèle, puis ça s'arrête. On entretient le feu avec quelques prises de position de l'un ou l'autre. Puis, au moment où la décision doit être prise, nouvelle campagne. Nouvelle campagne qui va très loin : télévision, grandes affiches, jusqu'aux sets de tables dans les cafés et restaurants ! Quand vous mangez, vous trouez, sous votre assiette, la publicité du Forum nucléaire qui vous convainc qu'il n'y aura plus d'électricité pour refroidir votre bière si on ne prolonge pas les centrales. C'est extraordinaire !

Il faut rappeler que cette campagne se fait, d'une part, avec de l'argent public, de l'argent qui provient de sociétés aidées par les pouvoirs publics et, d'autre part, de sociétés françaises dont l'argent provient de la facture de chaque consommateur de ce pays.

Dans le Forum nucléaire, on trouve donc, notamment, AREVA - qui ont pourtant d'importants budgétaires du fait qu'ils sont en train de se planter avec leur réacteur nucléaire en Finlande, ce qui prouve que ces gens sont capables de vendre une technologie qui n'est pas au point et qui coûte deux fois plus cher que prévu -, GDF SUEZ, soi-disant Electrabel, sa filiale locale, la SPE, c'est-à-dire la filiale locale d'EDF, et Tractebel. Voilà comment est constitué ce Forum nucléaire qui, par hasard, fait sa grande campagne de propagande pour conditionner l'opinion publique au moment où l'on va décider de prolonger ces centrales. Mais, grâce à cela, on va avoir 235 000 000 d'euros pendant cinq ans, avec le risque qu'ils en récupèrent 250 et qu'il y en ait 500 qui ne paient pas.

La question qui se pose est donc de savoir si M. Mestrallet est un homme extrêmement transparent ou un idiot puisque cet accord n'est pas encore signé aujourd'hui.

Avant qu'il ne soit signé, ce monsieur très imprudent annonce déjà qu'il ne paiera rien pour 2009.

On nous a donc menti en disant qu'il n'y avait aucun lien entre la prolongation des centrales et la captation d'une partie de la rente nucléaire. D'après les experts financiers français, la prolongation des centrales devraient générer entre 600 et 800 millions de bénéfices dont nous percevrons une petite partie. Aujourd'hui, on nous présente un accord très favorable à Electrabel, donc à GDF SUEZ et à la SPE, c'est-à-dire à l'EDF.

À la lecture du rapport d'experts établi par le groupe GEMIX, nous constatons qu'un expert, qui devait avoir une certaine honnêteté intellectuelle, a émis des réserves sur les conclusions de ce rapport.

Par ailleurs, des hypothèses différentes sont envisagées en matière d'évolution de la consommation. C'est discutable car il y a aussi les économies d'énergie. Electrabel ne s'est pas engagée à procéder à des investissements dans les économies d'énergie car cela ne lui rapporte rien. Le rapport en question est pessimiste sur la mise en service de nouvelles unités car il prend notamment pour hypothèse qu'elles ne se réaliseront pas toutes. Il est également pessimiste sur les capacités d'importation, entre autres de la France, avec des chiffres qui ne correspondent pas à ceux mentionnés dans les rapports français eux-mêmes. Soit dit en passant, je ne suis pas favorable à une augmentation des importations, mais j'ai constaté que les chiffres indiqués dans le rapport du GEMIX étaient inférieurs à ceux communiqués par les Français.

On nous parle d'indépendance énergétique. Soyons sérieux : il n'y a pas d'uranium chez nous, nous ne possédons pas d'usine d'enrichissement et nous n'avons pas de sociétés d'ingénierie ni même de sociétés de production puisque les sociétés concernées sont françaises ou allemandes. Donc, en ce qui concerne l'indépendance énergétique, le bilan est nul. Quant aux effets sur les prix, les prix sont ceux du marché, ils ne sont pas fondés sur la production de base mais sur la production marginale de pointe et éventuellement, sur le kilowattheure, que l'on doit acheter, parfois à la Bourse, dans les cas d'urgence. C'est le marché qui fixe les prix. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas eu une telle rente sur les centrales amorties depuis des années, rente dont vous voulez capter une partie. Mais vous dites qu'un comité de suivi sera chargé de cadenasser ces prix et de veiller à ce que personne ne fasse des surbénéfices. J'y suis favorable, mais je me demande à quoi sert encore la CREG. Je sais que les rapports entre le ministre et la CREG ne sont pas très bons. Mais pourquoi mettre en place un autre comité de suivi et sur la base de quels pouvoirs veillera-t-il à ce qu'il n'y ait plus de surbénéfices ?

Quant aux gaz à effet de serre, le nucléaire représente à peu près 3% de l'énergie consommée dans le monde aujourd'hui et le nombre de centrales diminue. Même si l'on construit toutes les nouvelles centrales prévues au niveau mondial, cela n'aura aucun effet sur les émissions de gaz à effet de serre puisque l'on arrivera tout juste à maintenir le pourcentage du nucléaire au niveau où il se trouve aujourd'hui.

Personne ne nie cela. M. Jancovici a encore dû le reconnaître récemment lors d'une conférence à l'Université de Liège.

Face à l'immense défi que constitue le dossier énergie et climat, le gouvernement se contente de prolonger de dix ans la durée de vie des centrales nucléaires. En réalité, il faudra vingt ans pour justifier les investissements. Un rapport d'experts allemands remis à l'ancien ministre SPD de l'Énergie a conclu qu'à l'heure actuelle, étant donné le coût des nouvelles centrales à construire, vu le rythme auquel on ferme des centrales et on en construit d'autres, la seule solution serait de faire durer les vieilles centrales soixante ans pour que le nucléaire continue à jouer un rôle significatif. Et le rapport GEMIX propose bel et bien de les faire vivre soixante ans.

Quand le gouvernement nous parle de dix ans, il se moque de nous. Le vrai projet, c'est vingt ans, pour toutes les centrales. Certains partis défendent ce choix. Dans une assemblée démocratique, c'est leur droit. Mais il faut savoir que personne n'a jamais fait cela. La Belgique servira donc de cobaye. Même l'Allemagne, aujourd'hui dirigée par un gouvernement de droite - je serai charitable en ne faisant pas de commentaire sur l'orientation, à droite ou à gauche, du nôtre -, n'ose pas parler de dix ans. Les Allemands savent très bien qu'aucune centrale au monde n'a vécu cinquante ans.

M. Melchior Wathelet, secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales. - Vous oubliez la Suisse, monsieur Daras.

M. José Daras (Ecolo). - Je vérifierai mais je ne crois pas qu'il y ait en Suisse des centrales âgées de cinquante ans. Je vous signale que nous, les dogmatiques, avons déjà accepté une durée de quarante ans. Alors, où est le dogmatisme ? À la Finlande, ils ont vendu un EPR qui aura trois ans de retard et coûtera deux milliards en plus. Et que vendent-ils à la Belgique pour lui donner la garantie que la durée de vie de ces centrales peut être prolongée de dix ou de vingt ans ? Du vent. Ils n'en savent rien !

Il s'agit d'une décision historique très grave. En outre, elle va obérer la politique des Régions. Pour la concertation, à laquelle deux lignes sont consacrées, il est trop tard. Par ailleurs, M. Mestrallet, patron de GDF SUEZ, vient de déclarer qu'il ne paierait rien en 2009, alors que l'accord n'est même pas signé. Bravo !

À la suite de la crise, deux grands défis devaient être relevés. Tout d'abord, il fallait empoigner à bras-le-corps le dossier énergie, climat, gaz à effet de serre et donner une nouvelle orientation à notre économie en privilégiant les énergies propres. Les groupes de la majorité ont déposé une excellente résolution portant sur un green deal. Elle était à l'ordre du jour de la commission des Finances mais nous n'avons pas eu le temps de l'examiner. De toute façon, cela ne sert plus à rien.

Nous ne sommes pas ici pour élaborer des résolutions, mais pour poser des actes, prendre des décisions et confectionner des lois. Le gouvernement est ici pour prendre des dispositions concrètes. En l'occurrence, la résolution en question était pleine de bonnes intentions. Au demeurant, nous n'entendons plus parler non plus de la loi « climat » de M. Magnette...

Deuxième grand dossier : le secteur financier. Il fallait profiter de l'occasion, tout le monde s'accordait sur ce point, pour réguler ce secteur et pour éviter qu'une telle crise puisse se reproduire. Avant de poursuivre, je signale que nous avons eu certaines informations - par ailleurs positives - après le discours de M. Van Rompuy.

Quant à la déclaration, mon parti considère comme positif le fait de ramener l'ensemble du contrôle prudentiel au sein de la Banque nationale. J'ignore quelle sera la durée de la phase intermédiaire, mais nous sommes sur la bonne voie. Ce point faisait d'ailleurs partie des conclusions de la commission spéciale. J'applaudis cette décision, même si nous en avons appris davantage à ce sujet dans la presse que dans le discours de M. Van Rompuy, mais peu importe.

Par ailleurs, il est question d'augmenter le contrôle des produits proposés au citoyen, au petit épargnant, au client des banques. Ce contrôle serait confié à la CBFA, laquelle serait ainsi investie d'un rôle supplémentaire en matière de service au consommateur. J'ai lu dans la presse qu'elle pourrait même interdire certains produits. Je vois le secrétaire d'État opiner du chef. C'est une bonne nouvelle. Nous sommes tout à fait favorables à cette décision.

Après les points positifs, j'en viens aux aspects qui me plaisent moins.

Il s'agissait de faire payer les banques. D'accord, mais pourquoi procéder sur la base de la garantie que l'État accorde aux dépôts ? Les banques ont déjà annoncé que le coût serait répercuté sur les consommateurs. Cela dit, ce n'est jamais qu'une garantie, qui devra être activée si une banque fait faillite.

M. le président. - Vous parlez depuis vingt minutes, monsieur Daras.

M. José Daras (Ecolo). - Je vais bientôt conclure, monsieur le président.

Il aurait été préférable de taxer les opérations boursières et donc, par exemple, d'imposer systématiquement une taxe de 0,5% sur chaque opération de type spéculatif. Cette mesure aurait sans doute rapporté autant que les montants versés par les banques pour remercier l'État de la garantie offerte.

Nous aurions aussi voulu que l'on différencie les banques. En effet, cette taxe concernera également les banques d'épargne, qui n'ont rien à voir dans la crise puisqu'elles ne font que collecter l'épargne et n'interviennent ni dans l'économie de casino ni dans les mouvements spéculatifs.

Il aurait donc mieux valu taxer les opérations boursières et, dans la mesure du possible, même si les centres de décision ne se trouvent plus en Belgique, encourager la séparation des métiers à l'intérieur des banques.

J'aborderai brièvement la question du secteur Horeca. Les restaurateurs annoncent déjà que la baisse du taux de TVA ne permettra pas d'engager du personnel et ne permettra guère de diminuer les prix - certains parlent d'un euro. Si cette mesure, très coûteuse pour l'État, ne doit avoir pour effet que de diminuer d'un euro le prix d'un « bolo », elle n'en vaut pas la peine... À moins que le gouvernement n'ait obtenu ces « fameuses garanties » en faveur de la création d'emplois ou de la diminution du travail au noir. Permettez-moi d'être sceptique.

M. Melchior Wathelet, secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales. - Monsieur Daras, un euro de moins sur le « bolo », ce n'est pas négligeable. À moins que vous ne le mangiez dans un restaurant hors de prix, cela représente un rabais bien supérieur à la diminution de la TVA.

M. José Daras (Ecolo). - Le problème, monsieur le secrétaire d'État, c'est que j'accompagne mon « bolo » d'un verre de vin et d'un café. (Sourires)

J'en viens à ma conclusion. On trouve beaucoup de choses dans cette déclaration. Soyons honnêtes, la situation était très difficile, mais on ne peut qu'être sceptique quant aux recettes envisagées et aux mécanismes mis en oeuvre. Nous sommes totalement opposés à cette stupide prolongation des réacteurs nucléaires qui ne profitera qu'aux sociétés qui les possèdent.

Cette déclaration présente un peu de tout mais surtout trop peu de tout.

M. Philippe Mahoux (PS). - Nous vivons une crise - personne ne le conteste - et vous me permettrez, au nom de mon groupe, de m'attacher davantage aux conséquences de cette crise sur la population. Je me préoccupe moins de ceux qui l'ont provoquée et vivent des retraites littorales ou autres, à l'abri de leurs parachutes dorés.

La crise a des conséquences bien réelles sur le quotidien de nos concitoyens, sur l'emploi, la santé et aussi la confiance qu'ils peuvent avoir en leurs institutions, notamment politiques.

La crise du monde bancaire s'est transformée progressivement en crise économique à laquelle le gouvernement tente de répondre, notamment par l'outil budgétaire sur lequel, monsieur le président, il appartient exclusivement à la Chambre de se prononcer, ce qui donne toujours à nos interventions un caractère un peu convenu.

La réponse du gouvernement n'est pas seulement liée aux chiffres mais aussi aux contenus, notamment la dimension sociale du budget.

Il est pour nous fondamental de préserver les équilibres, en particulier dans la sécurité sociale. Celle-ci présente un déficit que nous voulons bien sûr résorber le plus rapidement possible. Des mesures à cette fin sont d'ailleurs prévues dans le budget et dans la déclaration gouvernementale.

Nous tenons cependant également à préserver la qualité et l'accessibilité des soins de santé dans notre pays, non pas au nom d'un fétichisme des chiffres mais parce qu'il s'agit, à nos yeux, d'une forme de protection fondamentale du principe de solidarité qui nous est cher et du pouvoir d'achat de nos concitoyens.

De plus, les crises passées, notamment la crise asiatique qui n'a pas modifié fondamentalement le comportement du monde financier, ont bien montré qu'une politique d'austérité, quelle qu'elle soit, n'a aucune incidence positive sur la crise elle-même mais qu'au contraire elle l'aggrave en augmentant ses conséquences économiques et sociales. Il était donc logique de maintenir, voire de renforcer toutes les politiques économiques proposées par le gouvernement. Le budget indique que ce sera bien le cas.

Je voudrais maintenant insister sur quelques mesures en particulier. Je tiens d'abord à souligner les efforts consentis en faveur de certaines catégories de la population, notamment les personnes invalides bénéficiaires de l'aide sociale et les personnes handicapées. Je me réjouis de la correction partielle de la loi de 1994 en ce qui concerne les maladies professionnelles, de même que de tous les efforts en faveur des soins de santé.

Ces mesures n'ont pas toujours été simples à obtenir. C'est notamment le cas de la suppression généralisée des suppléments dans les chambres à deux lits dans les hôpitaux : pour l'obtenir d'abord sur le plan politique puis concrètement, il aura fallu beaucoup ferrailler, avec beaucoup de constance. Mon groupe se félicite donc particulièrement de cette mesure. Comment en effet justifier l'existence de suppléments dans les chambres à deux lits ? La qualité des soins est indépendante de l'hôtellerie et, dans notre pays de solidarité, elle ne saurait dépendre des conditions d'hébergement ou du prix payé par le patient.

Une autre mesure que je tiens à mettre en exergue est le renforcement de la prise en compte des maladies chroniques. Il s'agit notamment du Plan « cancer ».

Je me permettrai d'insister en outre sur le problème du sida, chez nous et dans les pays du Sud. Il me semble qu'il reste un effort à fournir en faveur des personnes qui sont porteuses du virus mais dont le diagnostic n'a pas été posé. Il faudrait en outre encore réduire le prix des médicaments.

Sans revenir sur la norme de 4,5%, il est fondamental que le surplus éventuel - soyons prudents, il peut se produire une recrudescence de l'épidémie, entraînant un dépassement des coûts - reste dans le secteur de la sécurité sociale. Cette question a fait l'objet d'âpres négociations mais la ministre des Affaires sociales a obtenu gain de cause.

En ce qui concerne les groupes vulnérables et la lutte contre la pauvreté, des mesures supplémentaires sont prévues dans le budget. Je rappelle que notre collègue, Olga Zrihen, anime en ce moment un colloque sur la question dans les locaux du parlement.

Les mesures prises dans le domaine des politiques de l'emploi sont maintenues. On prévoit une augmentation très importante du nombre de chômeurs dans notre pays. Le pire n'est jamais certain mais en tout état de cause, notre rôle est d'empêcher qu'il se produise.

Nous soutenons évidemment toutes les mesures relatives à l'emploi, particulièrement celles qui s'appliquent aux jeunes, en collaboration avec les politiques menées à leur intention au niveau des communautés et des régions.

J'insiste aussi sur la prise en compte du monde infirmier et sur les augmentations salariales qui ont été décidées.

En ce qui concerne les personnes handicapées, je souligne la déduction des frais de garde jusqu'à dix-huit ans au lieu de douze.

Les intervenants ont insisté sur les contributions budgétaires du monde financier en général. Je considère qu'il est normal que le monde financier - je ne parle pas des travailleurs mais de ceux qui prennent les décisions - supporte le coût de la crise de manière que les travailleurs ne doivent pas la payer deux fois, une première fois à travers la contribution de l'État, une deuxième par la réduction de leur pouvoir d'achat ou des impôts supplémentaires sur le travail. Plusieurs commissions continuent à travailler à la Chambre et au Sénat à la suite de la crise financière. Monsieur le Président, je vous demande de clarifier les structures qui continueront à gérer les problèmes consécutifs à la crise. Que devient la commission mixte Chambre-Sénat ? Quelle est la nature de la commission F ?

Je voudrais faire deux remarques au sujet du nucléaire, complétées par une troisième à l'intention du secrétaire d'État au Budget. La première renvoie à la déclaration que j'avais faite il y a quelques années déjà, au moment du vote de la loi sur la sortie du nucléaire, en déclarant expressis verbis que pour nous, le vote de la loi sur la sortie du nucléaire était aussi important que le vote des exceptions prévues dans la loi.

La deuxième remarque concerne les certitudes, assez impressionnantes, de M. Daras. Personnellement, je continue à entretenir le salutaire doute. Je tiens à cet égard à recommander une lecture : celle de l'ouvrage Génétique du péché originel de Christian de Duve, notre Prix Nobel de médecine. Il y décrit, dans une approche que je pourrais qualifier de libre exaministe, son rapport à la science. On a parfois l'impression, quand on s'exprime dans certaines sphères, Monsieur Daras, qu'il devient fondamental de contester le progrès, y compris dans sa dimension scientifique.

Par rapport au budget, monsieur le secrétaire d'État, il convient d'apporter quelques précisions sur la contribution du nucléaire. Si je comprends bien, sont contestés à la Cour constitutionnelle les 250 millions de 2008, qui ont été payés, de même que les 250 millions de 2009, qui ne l'ont pas encore été. Sauf erreur de ma part, si on additionne ces deux montants, on arrive à 500 millions.

Pourriez-vous confirmer tout à l'heure au nom du gouvernement, monsieur le secrétaire d'État, que c'est bien ce montant qui est en cause, indépendamment d'un accord prospectif qui n'est pas contesté ? Nous disposerions ainsi des mêmes chiffres et pourrions alors nous positionner par rapport à la réalité des faits.

Au cours de la présidence belge de l'Union européenne, nous devrons très probablement gérer le problème des conséquences du Traité de Lisbonne, en tout cas si le président tchèque fait le geste que tout le monde souhaite.

Je tiens à insister sur l'importance d'inscrire à l'agenda de notre présidence le champ social et environnemental. Cela me semble plus important, pour l'image de la Belgique, eu égard aux problèmes institutionnels qu'elle connaît, que de régler au cours de la présidence belge les problèmes du même ordre qui se posent à l'échelon européen.

J'insiste encore sur le 0,7% du PIB consacré à la coopération au développement.

J'en viens enfin à l'énorme chantier lancé sur le plan de la réforme de la justice. Il faut en premier lieu en définir les objectifs : l'accessibilité, bien sûr, l'arriéré judiciaire, qui est une entrave à la justice, l'organisation, la transparence et une meilleure image de la justice vis-à-vis du justiciable. Avec le regard distancié que nous devons avoir sur les réformes de cette ampleur, nous participerons de manière volontaire et critique au travail qui sera entrepris.

Enfin, je tiens à saluer ce que le gouvernement a obtenu avec l'appui décisif du premier ministre et que nous réclamons depuis de nombreux mois, à savoir une politique de régularisation tenant compte des éléments humains. C'est un élément important à mettre à l'actif du gouvernement au cours des dernières semaines.