4-89

4-89

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 OKTOBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen over ęde btw op de aankoop van het koninklijk jachtĽ (nr. 4-1069)

De voorzitter. - De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, antwoordt.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V). - Recent werd door de diensten van de federale overheid in diverse jachthavens een strenge controle uitgevoerd aan boord van zeil- en motorjachten. Er werd gecontroleerd op het gebruik van de correcte brandstof, het betalen van de verschuldigde btw en nog tal van andere fiscale verplichtingen die de jachteigenaars moeten naleven.

Ik verneem dat koning Albert II recent een nieuw luxejacht heeft gekocht, de Alpa. Volgens welingelichte bronnen werd het jacht aangekocht zonder btw te betalen.

Is de minister op de hoogte van de aankoop van een luxejacht op naam of ten behoeve van de koning waarvoor geen btw zou zijn betaald?

Zijn er redenen waarom de aankoop vrijgesteld is van btw? Zo ja, op basis van welke regelgeving?

Indien de koning geen vrijstelling geniet, welke maatregelen zullen dan worden genomen om de gederfde btw alsnog te recupereren?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Ik lees het antwoord van de minister.

Allereerst verwijs ik naar de artikelen 2, 3 en 3bis van het btw-wetboek, die de implementatie inhouden van de artikelen 2, a) tot d) van de Europese richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 19 december 2006. Hierin wordt bepaald dat enkel de in BelgiŽ plaatsvindende leveringen van goederen, invoer en intracommunautaire verwervingen van goederen in aanmerking komen.

Het jacht van de koning werd in ItaliŽ aangekocht, is bestemd om daar te blijven en maakt niet het voorwerp uit van een intracommunautaire verwerving in BelgiŽ, met andere woorden een vervoer van ItaliŽ naar BelgiŽ om vervolgens hier te worden gebruikt. De handeling dient dus te worden aangemerkt als een levering die in ItaliŽ plaatsvindt en in dit opzicht komt het niet de Belgische fiscale administratie toe zich uit te spreken.

De plaats waar het jacht is ingeschreven, afgifte van een Belgische militaire vlaggenbrief, heeft overigens geen enkel gevolg voor het bepalen van de plaats van de handeling op het vlak van de btw.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V). - Dat is een creatief antwoord.