4-82

4-82

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 JULI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de minister van Justitie over źde berisping van de daders in de zaak Simon Wijffels╗ (nr. 4-1012)

De voorzitter. - De heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, antwoordt.

Mevrouw Lieve Van Ermen (LDD). - De twee Oekra´ense broers die twee jaar geleden de Gentse scholier Simon Wijffels neerstaken, zijn schuldig bevonden aan poging tot moord. De jongens kregen enkel een berisping.

Een groot deel van de publieke opinie beschouwt een dergelijke straf als volstrekt in onevenwicht met de ernst van de feiten.

De geloofwaardigheid van justitie lijdt ook onder een dergelijke gang van zaken.

Anderzijds zien we steeds meer dat rechters via hun vonnissen de aandacht van de wetgever en de minister vragen voor problemen waarmee zij worden geconfronteerd en die een goede rechtsbedeling hinderen.

Welke maatregelen zal de minister nemen om de diverse problemen die aan het licht komen aan te pakken en te beletten dat het vertrouwen van de burger in justitie verder wordt aangetast?

De heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. - Ik lees het antwoord van minister De Clerck.

De wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, zoals onlangs hervormd door de wetten van 15 mei en 13 juni 2006, voorziet in een brede waaier aan maatregelen, gaande tot een plaatsing in een gesloten instelling, en staat in bepaalde gevallen een onttrekking aan de jeugdrechter toe ten bate van ofwel een bijzondere kamer van de jeugdrechtbank ofwel van een assisenhof dat het strafrecht toepast indien geen enkele educatieve maatregel geschikt lijkt te zijn.

De keuze van een bepaalde maatregel boven een andere behoort tot de beoordelingsbevoegdheid van de rechter en wordt gestuurd door de subsidiariteits- en proportionaliteitscriteria die in de wet vervat zijn, rekening houdend met de specifieke elementen van elke zaak.

De huidige wettelijke regelgeving, zoals hervormd in 2006, is het resultaat van grondige debatten in het federaal Parlement.

In het dossier in kwestie heeft de rechter meerdere voorlopige maatregelen uitgesproken voordat het definitieve vonnis werd uitgesproken.

Zo werden de twee broers gedurende meerdere maanden geplaatst alvorens ze uiteindelijk opnieuw naar hun familiale omgeving mochten terugkeren, mits enkele voorwaarden werden nageleefd.

Het probleem in dit dossier is reeds aangehaald: de familie van de twee minderjarigen werd uit het land gezet terwijl de jeugdrechtbank haar definitieve oordeel nog niet had geveld.

Dergelijke situaties zouden zich in de toekomst niet meer mogen voordoen, aangezien een werkgroep bestaande uit leden van de kabinetten en van de bevoegde diensten momenteel werkt aan een verbetering van de informatie-uitwisseling tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de parketten.

Het vonnis waarover u mij hier aanspreekt, werd uitgesproken terwijl de twee minderjarigen uit het land waren gezet. Daarenboven is het niet mijn taak om de inhoud van een vonnis te becommentariŰren dat werd geveld conform een van de mogelijkheden waarin de wet voorziet.

Mevrouw Lieve Van Ermen (LDD). - Ik dank de staatssecretaris voor zijn antwoord. Het wordt allemaal nog meer flou en een imbroglio, nu er commissies en werkgroepen worden opgericht opdat dergelijke zaken niet meer zouden gebeuren.