4-82

4-82

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 JULI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de minister van Justitie over «de vrijlating door procedurefouten in de zaak van de `cannabisboer'» (nr. 4-1011)

De voorzitter. - De heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, antwoordt.

Mevrouw Lieve Van Ermen (LDD). - Op 24 juni lees ik in de krant: `Drugsboer uit Zandvoorde vrij door procedurefouten'. Het avondjournaal van diezelfde dag bracht beelden van de betrokkene, zittend op een caféterras en genietend van het zonnetje. De huiszoeking waarbij de speurders 17 500 plantjes vonden, goed voor een jaaromzet van 5 miljoen euro, zou namelijk niet rechtsgeldig zijn. De kans zou dan ook groot zijn dat alle bewijzen, bekentenissen en inbeslagnames die naar aanleiding van deze huiszoeking werden verkregen, tenietgedaan moeten worden.

Wordt de geloofwaardigheid van justitie niet ernstig aangetast wanneer de grootste cannabisplantage van het land wordt opgerold en de daders enkele dagen later vrij rondlopen? Dit is jammer genoeg niet het eerste incident waarbij personen die van zeer ernstige feiten worden verdacht, vrijuit lijken te gaan wegens van bewezen of beweerde procedurefouten.

Is het niet raadzaam dringend werk te maken van een adequate en totale regeling voor procedurefouten die een beter evenwicht verzekert tussen de rechten van de verdachten en het algemeen belang?

De heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. - Ik lees het antwoord van de minister van Justitie.

Er is in de pers al veel over deze zaak geschreven en zelf heb ik vorige week in de Kamer een vraag hierover uitvoerig beantwoord.

Natuurlijk is het voor het imago van justitie niet goed als dergelijke zaken gebeuren. De publieke opinie begrijpt dit niet. Rechtsregels dienen nageleefd te worden.

Toch is het voorbarig om het dossier nu al als definitief verloren op te geven. De definitieve behandeling is immers uitgesteld naar 22 september 2009 om alle partijen de kans te geven hun standpunt hieromtrent mee te delen.

Het parket-generaal zal het dossier dan ook zeer grondig bestuderen en een schriftelijke vordering opstellen, die in voorkomend geval elementen zal kunnen bevatten die het dossier nog overeind houden. Finaal kan dan tegen dit arrest nog een cassatieberoep worden ingesteld.

De problematiek betreft een oud zeer. Een huiszoeking is een onderzoeksmaatregel die een inbreuk pleegt op de onschendbaarheid van de woning en op het recht op eerbiediging van de woning. Een inbreuk hierop kan alleen plaatsvinden in die gevallen door de wet bepaald en in de vorm die de wet voorschrijft. Bewijselementen verkregen via een huiszoeking die niet geschied is conform de wettelijke regels, zijn door onrechtmatigheid aangetast.

Aan de andere kant is justitie mensenwerk en zijn menselijke fouten nooit volledig uit te sluiten. In ernstige dossiers wordt dit als maatschappelijk onrechtvaardig aangevoeld. Het debat omtrent de nietigheden en de gevolgen ervan verdient een nader onderzoek.

Zoals ik vorige week in de Kamer verklaarde moet het algemene deel van ons Wetboek van strafvordering herzien worden. Er moet bekeken worden hoe, rekening houdend met het Antigoonarrest van het Hof van Cassatie, de juiste afweging kan worden gemaakt tussen de vormgebreken en de grond van de zaak. Dit debat kunnen we niet langer uit de weg gaan. Het Parlement dient hiervoor de nodige initiatieven te nemen.

Mevrouw Lieve Van Ermen (LDD). - Een aantal van de recente problemen in verband met gerechtelijke procedurefouten had waarschijnlijk kunnen worden vermeden als de Kamer werk had gemaakt van het ontwerp van Strafproceswet dat de Senaat in de vorige legislatuur op initiatief van senator Vandenberghe goedgekeurd heeft. Procedurefouten zoals in deze zaak zouden dan niet zulke proporties hebben aangenomen.