4-82

4-82

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 JULI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de minister van Justitie over «de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde» (nr. 4-856)

De heer Joris Van Hauthem (VB). - De minister van Justitie kondigde in zijn algemene beleidsnota aan dat de gerechtelijke organisatie grondig zou worden hervormd. De beleidsnota maakt onder meer gewag van een hertekening van de gerechtelijke arrondissementen. Daarmee komt meteen ook het vraagstuk van de hertekening van het gerechtelijk arrondissement Brussel in het vizier. De minister kondigde hierover enige tijd geleden de presentatie van een oriėntatienota aan.

Volgens La Libre Belgique van 26 juni zou deze nota die dag op de agenda staan van het kernkabinet. Naar verluidt stelt de minister in zijn nota een verticale splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel voor en zijn de Franstalige regeringsleden daartegen gekant.

Is het correct dat de minister een nota heeft opgesteld waarin binnen het raam van de hertekening van de gerechtelijke arrondissementen de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel wordt aangekaart? Zo ja, welke voorstellen worden daarin precies gedaan voor het gerechtelijk arrondissement Brussel?

Werd deze nota reeds afgetoetst in de regering en, zo ja, wanneer en op welke niveaus? Wat waren de reacties van zijn collega's? Is er een consensus binnen de regering en, indien niet, waar liggen de knelpunten en hoe denkt de minister die te kunnen oplossen?

Wanneer kan deze splitsing, die algemeen gevraagd wordt, een feit zijn?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Het is juist dat ik vorige vrijdag mijn nota over het hervormingsplan voor Justitie op het kernkabinet heb uiteengezet.

Het is een zeer brede nota, die onder meer ingaat op de wijze waarop arrondissementen functioneren, grotere arrondissementen kunnen worden georganiseerd en het beheer op Justitie kan verbeteren, maar ook op het college voor de zittende magistratuur en op de hele organisatie van adviesstructuren.

Over de methodiek is afgesproken dat het debat met regering en parlement in september wordt voortgezet. Tevens is afgesproken dat het gedeelte over Brussel, dat door diverse collega's en door de regering op een ad-hocmanier moet worden bekeken, afzonderlijk wordt behandeld.

De voorstellen liggen ter tafel, de debatten zullen worden gevoerd, maar de prioriteit wordt gegeven aan de gerechtelijke organisatie van het hele land.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Ik ben niet veel wijzer geworden uit het antwoord van de minister. Ik begrijp best dat hij de indeling van de arrondissementen in een geheel wil herzien. Mijn vraag was niet om het probleem Brussel daar uit te halen, maar wel of het erin zat. Daarop heeft hij niet geantwoord.

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - De nota wordt thans besproken door de regering en zal in september verder worden besproken met de regering en het parlement. De nota bevat voorstellen voor Brussel, maar die worden afzonderlijk besproken. Ik kan vandaag nog geen nadere uitleg geven over mijn voorstel of over de gehele problematiek.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Ik vind het een probleem dat de minister geen uitleg geeft. Het zal voor hem ook wel een probleem zijn, vooral ten aanzien van de PS. Ik heb het dan niet specifiek over Brussel, maar over de problematiek in het algemeen.

Ik onthoud uit het antwoord van de minister dat Brussel uit de algemene problematiek wordt gelicht en apart zal worden besproken. Op basis van het zeer algemene antwoord kom ik nu al tot de voorlopige conclusie dat er eigenlijk geen eensgezindheid bestaat omtrent de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, ook al zou dat in het kader van een algehele hertekening van de arrondissementen bijzonder goed uitkomen.

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Er zijn alleen methodologische afspraken gemaakt. Het debat wordt verder gevoerd.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Dat is veelzeggend, de splitsing zal dus op de lange baan worden geschoven.