4-81

4-81

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 JUNI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Waals Parlement

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «gemeentelijke verbodsbepalingen voor quads» (nr. 4-834)

Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (van de heer Filip Anthuenis en mevrouw Nele Lijnen, Stuk 4-1149)

Voorstel tot terugzending

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de eerste minister over «de voortdurende impasse binnen het dossier asiel en migratie» (nr. 4-823)
Mondelinge vraag van de heer Marc Verwilghen aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de verkeersonveilige situaties tijdens het spitsuur aan de afritten van de E40» (nr. 4-814)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de verschillen in de samenstelling van geneesmiddelen verkocht onder dezelfde productnaam» (nr. 4-817)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het uitblijven van uitvoeringsbesluiten waardoor acupuncturisten de wet op de uitoefening van de geneeskunde overtreden» (nr. 4-836)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de minister van Justitie over «de interne nota van de personeelsdienst van de FOD Justitie aangaande het dragen van religieuze tekens» (nr. 4-831)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de minister van Justitie over «de vervroegde vrijlating van 300 gedetineerden» (nr. 4-838)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «het overschrijden van de grens van 1 miljard mensen in de wereld die honger lijden» (nr. 4-840)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Tindemans aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over «de zorgwekkende toestand in Iran en de Belgische houding» (nr. 4-841)
Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de koppelverkoop» (nr. 4-833)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de situatie van de mensen zonder papieren en de beloften die werden gedaan aan de bezetters van gebouwen» (nr. 4-832)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de beëindiging van de laatste hongerstaking van illegalen in de Begijnhofkerk» (nr. 4-837)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de verklaringen van de nieuwe directeur van de wegenpolitie» (nr. 4-835)
Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de door de federale overheid gesubsidieerde ambten van operationele politiemensen bij de zonale politie» (nr. 4-839)

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Stuk 4-12)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (van de heer Filip Anthuenis en mevrouw Nele Lijnen, Stuk 4-1149)

Evaluatie van de wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (Stuk 4-1114)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt om het jaarlijks aantal kandidaat-notarissen op te trekken (van de heer Francis Delpérée, Stuk 4-1322)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 207bis van het Gerechtelijk Wetboek, houdende de regeling van de toegang tot de functie van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep (van de heer Francis Delpérée, Stuk 4-1337)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Belangenconflict tussen het Waals Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van de wetsvoorstellen tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (stuk Kamer, nr. 52-37/1-18 en 52-39/1-15) (Stuk 4-1286 en 4-1287)

Bespreking

Stemmingen

Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (van de heer Filip Anthuenis en mevrouw Nele Lijnen, Stuk 4-1149)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt om het jaarlijks aantal kandidaat-notarissen op te trekken (van de heer Francis Delpérée, Stuk 4-1322)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 207bis van het Gerechtelijk Wetboek, houdende de regeling van de toegang tot de functie van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep (van de heer Francis Delpérée, Stuk 4-1337)
Belangenconflict tussen het Waals Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van de wetsvoorstellen tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (stuk Kamer, nr. 52-37/1-18 en 52-39/1-15) (Stuk 4-1286 en 4-1287)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Stuk 4-12)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Justitie en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het fenomeen van de sac-jackings» (nr. 4-990)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de terugbetaling van een tweede cochleair implantaat» (nr. 4-966)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de invoer uit het buitenland van verwaarloosde en/of mishandelde dieren door dierenrechtenorganisaties» (nr. 4-987)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «de dienstverlening in postkantoren» (nr. 4-986)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «het gebruik van dienstencheques voor het begeleid vervoer van personen met een handicap» (nr. 4-985)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de opleiding tot verpleegkundige-ziekenhuishygiënist» (nr. 4-969)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «de vacatures bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg» (nr. 4-972)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de minister van Justitie over «het lage aantal veroordelingen in verkrachtingszaken» (nr. 4-993)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «ontoelaatbare praktijken van multinationals jegens kleine Belgische bedrijven» (nr. 4-977)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de minister van Klimaat en Energie en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de hoge kosten van kredietkaarten» (nr. 4-978)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de behandeling van asielzoekers die besmet zijn met hiv» (nr. 4-970)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de instructie van de minister aan de Dienst Vreemdelingenzaken betreffende de regularisatie van gezinnen» (nr. 4-991)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de adviserende geneesheren en deskundigen bij een aanvraag tot medische regularisatie» (nr. 4-992)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Niet-evocatie
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Rechtbank van koophandel
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad
FOD Financiën - Evaluatiecommissie van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen