4-80

4-80

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 JUNI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Justitie over «de vergoeding voor cipiers die arbeidsongeschikt raken door agressie» (nr. 4-830)

De voorzitter. - De heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen, antwoordt.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - De gevangenis in Antwerpen is al meermaals in de media gekomen wegens sociale onrust. Zeggen dat deze situatie wordt veroorzaakt door overbevolking en de daaruit voortvloeiende gevaarlijke werksituatie voor de cipiers, is een open deur intrappen. Meermaals worden de cipiers dan ook tot acties aangezet. Nu blijken de vakorganisaties opnieuw actie te overwegen, omdat een ministeriėle rondzendbrief werd afgeschaft die de vergoeding regelt voor cipiers die door agressie van gevangenen werkonbekwaam zijn.

Die cipiers zien aldus hun vergoeding afgeschaft, wat tot 300 euro aan inkomensverlies per maand kan betekenen.

Waarom trok de minister de rondzendbrief in?

Is er al een vervangende rondzendbrief klaar? Zo ja, wordt die dan onmiddellijk toegepast en zo neen, waarom niet? Als die nog niet klaar is, wat is daarvan de oorzaak?

Welke oplossing wordt in het vooruitzicht gesteld?

Hoeveel gedetineerden verblijven er momenteel in de gevangenis van Antwerpen? Wat is de huidige capaciteit? In februari zouden er 308 gedetineerden te veel hebben verbleven. Wat is de actuele situatie?

De heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen. - Ik lees het antwoord van de minister van Justitie.

De rondzendbrief waarover het gaat dateert van 14 december 2006. Hij werd niet ingetrokken, maar is niet meer van toepassing omdat de betaling van de onregelmatige prestaties in het kader van een erkend arbeidsongeval moet gebeuren conform de bestaande reglementering.

In het kader van de besprekingen van het globaal eisendossier 2007-2011, heeft de minister van Justitie het principe naar voren geschoven dat de geldende regelgeving dient gerespecteerd te worden. In punt 2.4 van het protocol van voorakkoord van 19 december 2008 werd opgenomen dat de regeling over de betaling van onregelmatige prestaties in het kader van een erkend arbeidsongeval moet gebeuren binnen de bestaande reglementering.

De stopzetting van de doorbetaling van de onregelmatige prestaties bij een afwezigheid na arbeidsongeval van meer dan 30 werkdagen, is vervat in de dienstnota nummer 2009/007 van 3 maart 2009, die het gevolg is van dit protocol van voorakkoord, ondertekend voor akkoord door ACV en ACOD.

Deze toelagen werden voordien niet-conform met de regelgeving betaald tijdens de hele duur van de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid na een erkend arbeidsongeval, terwijl deze toelagen niet langer kunnen worden betaald indien de onderbreking meer dan 30 werkdagen duurt, overeenkomstig de vaststaande rechtspraak van het Hof van Cassatie.

Concreet verliest een personeelslid het recht op de betaling van de onregelmatige prestaties die niet gepresteerd werden vanaf het ogenblik dat de afwezigheid langer duurt dan 30 werkdagen, opeenvolgend of onderbroken, voor hetzelfde ongeval en dit vanaf het begin van de afwezigheid.

In afwachting van een specifieke reglementaire bepaling die van toepassing is op de buitendiensten van DG EPI, wordt aan de penitentiaire inrichtingen gevraagd vanaf 1 maart 2009 een lijst van de arbeidsongevallen bij te houden voor de toepassing van het voorstel van reglementering.

Elke penitentiaire inrichting moet maandelijks aan de juridische cel van de dienst P&O een lijst met de desbetreffende personeelsleden overmaken.

De datum van 1 maart 2009 wordt weerhouden als datum van inwerkingtreding met terugwerkende kracht van het voorstel dat thans wordt uitgewerkt.

De betaling zal enkel mogelijk zijn vanaf het moment dat daarvoor een reglementaire basis bestaat. In protocol nr. 340 van 14 mei 2009 staat dat de aanpassing van de reglementering uiterlijk 1 maart 2010 moet worden voltooid, met het oog op de retroactieve toepassing op 1 maart 2009.

Op 18 juni 2009 verblijven in de gevangenis van Antwerpen 683 mannelijke gedetineerden onder het gewone regime. Bij een capaciteit van 365 betekent dat een overbezetting van 87%. Er zijn 20 mannelijke gedetineerden onder beperkte detentie. Er is een capaciteit van 26, dus een bezetting van 77%. Er zijn 45 vrouwelijke gedetineerden op een capaciteit van 48, dus een bezettingsgraad van 94%.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Ik dank de minister voor zijn uitgebreide maar ook vrij technische antwoord. Alvorens daarop te reageren wil ik het rustig nalezen.

Het verheugt me alleszins dat er op het eerste gezicht geen probleem is met de betaling van de cipiers.