4-79

4-79

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 11 JUNI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Justitie over «de zorgverlofregelingen in de magistratuur» (nr. 4-812)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Op mijn schriftelijke vraag nr. 4-3246 van een paar weken geleden heeft de minister geantwoord dat de Adviesraad voor de Magistratuur in mei een advies zou uitbrengen over de regeling van de arbeidstijd en de vakantie- en verlofregelingen voor magistraten. Het is nu juni, dus ik kom op die vraag terug.

Dat advies zou ook maatregelen inhouden met betrekking tot de herverdeling van het werk, zoals loopbaanonderbreking, deeltijds werk en sociaal of familiaal verlof. Ik ga nu niet verder in op het belang van die regelingen. Dat heb ik bij vorige gelegenheid reeds uitvoerig gedaan.

Heeft de minister het advies in kwestie ontvangen? Zo ja, welke maatregelen stelt de Adviesraad van de Magistratuur voor om de combinatie van arbeid en gezin voor de magistraten te verbeteren?

Worden er voorstellen gedaan om te voorzien in een uitgebreide zorgverlofregeling zodat magistraten ook zorgtaken kunnen opnemen?

Welke maatregelen zal de regering nemen om het statuut van de magistraten dienaangaande te verbeteren?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - De Adviesraad van de Magistratuur heeft een vademecum over het sociaal en financieel statuut van de magistraten opgesteld. Dat belangrijk document, dat beschikbaar is voor alle magistraten, geeft een zeer goede beschrijving van de huidige situatie en geeft duidelijk alle regelingen aan. Het moet ook de toets doorstaan met andere rechten en andere statuten, zoals de sociale bescherming inzake ziekte en invaliditeit, gezinsbijslagen, arbeidsongevallen, beroepsziekten, vakantie, werkloosheid, rust- en overlevingspensioen, maar er staat niets in over de zorgverlofregeling. Ik zal dat document ter beschikking stellen van mevrouw de Bethune.

Naast dit nieuwe document heeft de Adviesraad van de Magistratuur ook een vragenlijst verstuurd betreffende het sociale en financiële statuut van de magistraten. De bedoeling van deze vragenlijst is de doelstellingen te halen zoals bepaald in het protocolakkoord dat op 24 november 2008 werd gesloten met de minister van Justitie. Er werd inderdaad overeengekomen dat de Adviesraad van de Magistratuur de minister van Justitie rond eind mei 2009 een advies zou bezorgen over de regeling van de arbeidsduur van de magistraten, per jaar, per week, per dag, en over een regeling van de verlof- en vakantiedagen, alsook een advies over de werkverdeling zoals loopbaanonderbreking, deeltijds werk, sociaal verlof en ouderschapsverlof.

Ik heb vernomen dat ongeveer 15% van de magistraten die vragenlijst hebben beantwoord en teruggestuurd.

Een eerste algemene vergadering van de Adviesraad van de Magistratuur werd gehouden op 4 juni en daar werden de resultaten van deze studie besproken. De analyse van de vragen die werden gesteld, kon echter nog niet worden voltooid. Er zijn twee vergaderingen gepland om deze werkzaamheden af te ronden, namelijk op 18 en 22 juni.

Ik zal onmiddellijk na de laatste vergadering, dus tegen eind juni, de resultaten daarvan meedelen.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik dank de minister voor zijn antwoord. Ik zal eind juni mijn vraag opnieuw stellen, in de hoop dat de Adviesraad constructieve voorstellen oplevert.